S2-oppilaat yleisopetuksessa : arviointi keskiössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071013
Title: S2-oppilaat yleisopetuksessa : arviointi keskiössä
Author: Kiriama, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071013
http://hdl.handle.net/10138/324155
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen teemana on opettajien käsitykset suomi toisena kielenä -oppilaiden arvioinnista peruskoulun ala-asteen toisella – kuudennella luokalla. Heitä kutsutaan myös S2-oppijoiksi perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman 2004 mukaan. Tutkimuksen taustassa tarkastellaan suomi toisena kielenä –oppimisen haasteita ja oman äidinkielen merkitystä monikulttuurisen identiteetin rakentumisessa sekä kielitietoisuutta – erityisesti eri tiedonalojen kielen oppimisen tärkeyttä omalla äidinkielellä, joka helpottaa vastaavasti toisen kielen ja sen tiedonalakohtaisen kielen omaksumista. Toisen kielen oppimisella on kaksi tehtävää: se on sekä väline kielen oppimiseen, että tavoite oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien sisältöjen oppimiseen. Tutkimus kohdistuu oppilasarviointiin ja siihen, miten arvioinnilla voidaan tukea oppilaskohtaisen kielitaidon profiilin kehittymistä. Kielitaidon arviointi pohjautuu eurooppalaiseen viitekehyksen ja arvioinnin eri muotojen käyttöön. Avainkäsite on kielitietoisuus ja kielitietoisesti vastuullinen opetus, jonka mukaan opettajan tulee opettaa ja arvioida S2-oppilaita kielitietoisesti vastuullisella tavalla. Tutkimuskysymykset ovat: miten opettajat tukevat omalla arvioinnillaan S2-oppilaan oppimista sekä onko opettajilla arviointiyhteistyötä, joka tukee S2-oppilaiden oppimista? Tutkielman tavoitteena oli kuvata miten lukuvuosittaisia oppilasarvioinnin muotoja diagnostista, formatiivista ja summatiivista arviointia käytettiin. Tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu 15 opettajalle. Sisällönanalyysin kautta etsittiin ilmiöt haastattelumateriaalista. Ne jakaantuivat kolmen eri oppilasarvioinnin alaan. Tutkimuksen tuloksen mukaan luokanopettajilla on erilaisia tapoja arvioida S2-oppilaita, joiden S2-kielen hallinta on vielä vähäinen. Oman äidinkielenopettajat nostavat esiin heterogeeniset oppilasryhmät sekä vaikeuden opettaa ja arvioida oppilaita, jotka puhuvat toisen maan tai alueen eri murretta kuin opettaja. S2-opettajilla on ohjaava rooli koskien S2-arviointia ja myös opastaessaan ja tukiessaan kollegoitaan arvioinnin kysymyksissä – esimerkiksi ympäristö-ja luonnontieteen, historian ja matematiikan arvioinnissa. Jatkotutkimus voi suuntautua oppilaiden itsearvioinnin tutkimiseen sen merkityksen painottuessa perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa 2014.The study investigated primary school teachers´ concepts concerning Finnish as second language (F2) pupils´ assessment at the primary school at the grades two to six. They were also defined Finnish as second language learners based on the National Core Curriculum 2004, The theoretical part provided a brief overview of the challenges in learning Finnish as a second language and the significance of mother tongue studies to strengthen multicultural identity and to learn language - also academic language in mother tongue which eases academic SLA (second language acquisition). Learning second language has two tasks: learning as a tool and as a goal to learn the contents of subjects and study modules. After that, the study discusses on pupil assessment and the usage of Common European Framework of Reference (CEFR) for languages learning and teaching and how to assess each student’s language learning profile. The main pedagogical principles of pupil assessment were also introduced. The key concept of the study is language awareness; linguistically responsive teaching by the teachers who teach and assess F2-pupils in a linguistically responsible way. The main research questions are: How do teachers encourage Finnish as second language pupils in learning by pupil assessment and what kind of collegial assessment cooperation teachers have. The research focused to three essential pupil assessment forms; diagnostic, formative and summative assessment. The semi-structured interview was used as a research method to interview 15 teachers. In the analysis of the interview material via content analysis, findings of phenomena could be divided into three-pupil assessment field. The discussion of results shows that several class teachers have different ways of assessing pupils who do yet manage Finnish language. Teachers of pupils’ own mother tongue saw challenging heterogeneous groups of students as well as teaching and assessing students who speak a different dialect of another country or region than the teacher. F2 teachers have a supporting role in S2 assessment and also in advising and guiding their colleagues on assessment issues - for example, in science, history and mathematics assessment. Further research may focus on the study of students' self-assessment, with its emphasis on the foundations of the national curriculum for basic education in 2014.
Subject: F2-assessment
mother tongue learning
bilingualism/multilingualism
academic language
CEFR
language awareness
national core curriculum for basic education 2004
Subject (yso): S2-arviointi
oman äidinkielen oppiminen
kaksikielisyys/monikielisyys
tiedonalojen kieli
EVK
kielitietoisuus
opetussuunnitelman perusteet 2004


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kiriama_Aino_tutkielma_2020.pdf 2.433Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record