Kasvatuksen arvoja ja käsitteitä 2014 POPS:ssa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071049
Julkaisun nimi: Kasvatuksen arvoja ja käsitteitä 2014 POPS:ssa
Toissijainen nimi: Educational values and concepts in the 2014 Finnish national core curriculum
Tekijä: Matsi, Jukka-Pekka
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071049
http://hdl.handle.net/10138/324156
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoituksena on filosofisen käsiteanalyysin avulla avata käsitteitä jotka ovat kytköksissä arvoihin 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmasta, hyödyntäen kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella kerättyä kirjallisuuskatsausta. Ensimmäisessä luvussa johdannon jälkeen käsittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Toisessa pääotsikossa tarkastelen tutkimuksen tehtävää ja tutkimuskysymyksiä, sekä aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Nostan esille muutamia aiempia tutkimuksia, kuten Leevi Launosen väitöskirjan. Kolmas pääotsikko keskittyy tutkimuksen tuloksiin. Tämän jälkeen ovat vuorossa tutkimuksen luotettavuus, johtopäätökset sekä pohdinta. Menetelmät. Tutkimuksessani hyödynsin filosofista käsiteanalyysiä sekä kasvatusfilosofisia menetelmiä. Tulokset ja johtopäätökset. Näyttäisi siltä tutkielmani perusteella, että arvot ovat erottamaton osa kasvatusta ja tämän tavoitteita. Opetussuunnitelmasta nostamanikäsitteet ovat monimerkityksellisiä ja kytkeytyvät toisiin arvokäsitteisiin. Analysoimani käsitteet ovat kaikki muuttuvia ja vaativat selittämistä, jotta voidaan tietää mitä niillä tarkoitetaan.Objectives. The purpose of this study is to use philosophical conceptual analysis to open up concepts that are linked to the values ​​of the 2014 basic education curriculum, utilizing a literature review collected through a descriptive literature review. In the first chapter, after the introduction, I discuss the theoretical framework of the study. In the second main title, I focus on the meaning of the study and the research questions, as well as some previous research and literature. I would like to highlight a few previous studies, such as Leevi Launonen's dissertation. The third main title focuses on the results of the study. This is followed by the reliability of the study, the conclusions and the reflection. Methods. In my research, I utilized philosophical concept analysis as well as educational philosophical methods. Results and conclusions. It would seem from my study that values ​​are an integral part of education and its goals. The concepts raised from the curriculum are ambiguous and linked to other value concepts. The concepts I analyze are all variable and require explanation in order to know what they mean.
Avainsanat: Kasvatusfilosofia
kasvatus
käsitteet
tavoitteet
arvot


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot