Kasvatuksen arvoja ja käsitteitä 2014 POPS:ssa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071049
Titel: Kasvatuksen arvoja ja käsitteitä 2014 POPS:ssa
Sekundär titel: Educational values and concepts in the 2014 Finnish national core curriculum
Författare: Matsi, Jukka-Pekka
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071049
http://hdl.handle.net/10138/324156
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoituksena on filosofisen käsiteanalyysin avulla avata käsitteitä jotka ovat kytköksissä arvoihin 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmasta, hyödyntäen kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella kerättyä kirjallisuuskatsausta. Ensimmäisessä luvussa johdannon jälkeen käsittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Toisessa pääotsikossa tarkastelen tutkimuksen tehtävää ja tutkimuskysymyksiä, sekä aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Nostan esille muutamia aiempia tutkimuksia, kuten Leevi Launosen väitöskirjan. Kolmas pääotsikko keskittyy tutkimuksen tuloksiin. Tämän jälkeen ovat vuorossa tutkimuksen luotettavuus, johtopäätökset sekä pohdinta. Menetelmät. Tutkimuksessani hyödynsin filosofista käsiteanalyysiä sekä kasvatusfilosofisia menetelmiä. Tulokset ja johtopäätökset. Näyttäisi siltä tutkielmani perusteella, että arvot ovat erottamaton osa kasvatusta ja tämän tavoitteita. Opetussuunnitelmasta nostamanikäsitteet ovat monimerkityksellisiä ja kytkeytyvät toisiin arvokäsitteisiin. Analysoimani käsitteet ovat kaikki muuttuvia ja vaativat selittämistä, jotta voidaan tietää mitä niillä tarkoitetaan.Objectives. The purpose of this study is to use philosophical conceptual analysis to open up concepts that are linked to the values ​​of the 2014 basic education curriculum, utilizing a literature review collected through a descriptive literature review. In the first chapter, after the introduction, I discuss the theoretical framework of the study. In the second main title, I focus on the meaning of the study and the research questions, as well as some previous research and literature. I would like to highlight a few previous studies, such as Leevi Launonen's dissertation. The third main title focuses on the results of the study. This is followed by the reliability of the study, the conclusions and the reflection. Methods. In my research, I utilized philosophical concept analysis as well as educational philosophical methods. Results and conclusions. It would seem from my study that values ​​are an integral part of education and its goals. The concepts raised from the curriculum are ambiguous and linked to other value concepts. The concepts I analyze are all variable and require explanation in order to know what they mean.
Subject: Kasvatusfilosofia
kasvatus
käsitteet
tavoitteet
arvot


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post