Kasvatuksen arvoja ja käsitteitä 2014 POPS:ssa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning sv
dc.contributor.author Matsi, Jukka-Pekka
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202101071049
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/324156
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoituksena on filosofisen käsiteanalyysin avulla avata käsitteitä jotka ovat kytköksissä arvoihin 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmasta, hyödyntäen kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella kerättyä kirjallisuuskatsausta. Ensimmäisessä luvussa johdannon jälkeen käsittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Toisessa pääotsikossa tarkastelen tutkimuksen tehtävää ja tutkimuskysymyksiä, sekä aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Nostan esille muutamia aiempia tutkimuksia, kuten Leevi Launosen väitöskirjan. Kolmas pääotsikko keskittyy tutkimuksen tuloksiin. Tämän jälkeen ovat vuorossa tutkimuksen luotettavuus, johtopäätökset sekä pohdinta. Menetelmät. Tutkimuksessani hyödynsin filosofista käsiteanalyysiä sekä kasvatusfilosofisia menetelmiä. Tulokset ja johtopäätökset. Näyttäisi siltä tutkielmani perusteella, että arvot ovat erottamaton osa kasvatusta ja tämän tavoitteita. Opetussuunnitelmasta nostamanikäsitteet ovat monimerkityksellisiä ja kytkeytyvät toisiin arvokäsitteisiin. Analysoimani käsitteet ovat kaikki muuttuvia ja vaativat selittämistä, jotta voidaan tietää mitä niillä tarkoitetaan. fi
dc.description.abstract Objectives. The purpose of this study is to use philosophical conceptual analysis to open up concepts that are linked to the values ​​of the 2014 basic education curriculum, utilizing a literature review collected through a descriptive literature review. In the first chapter, after the introduction, I discuss the theoretical framework of the study. In the second main title, I focus on the meaning of the study and the research questions, as well as some previous research and literature. I would like to highlight a few previous studies, such as Leevi Launonen's dissertation. The third main title focuses on the results of the study. This is followed by the reliability of the study, the conclusions and the reflection. Methods. In my research, I utilized philosophical concept analysis as well as educational philosophical methods. Results and conclusions. It would seem from my study that values ​​are an integral part of education and its goals. The concepts raised from the curriculum are ambiguous and linked to other value concepts. The concepts I analyze are all variable and require explanation in order to know what they mean. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Kasvatusfilosofia
dc.subject kasvatus
dc.subject käsitteet
dc.subject tavoitteet
dc.subject arvot
dc.title Kasvatuksen arvoja ja käsitteitä 2014 POPS:ssa fi
dc.title.alternative Educational values and concepts in the 2014 Finnish national core curriculum en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202101071049

Files in this item

Files Size Format View
Matsi_Jukka-Pekka_tutkielma_2020.pdf 776.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record