"Harjoitus tekee mestarin!" : tapaustutkimus lievästi kehitysvammaisen oppilaan lukivalmiustaitojen kehittämisestä opetuskokeilun avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071046
Title: "Harjoitus tekee mestarin!" : tapaustutkimus lievästi kehitysvammaisen oppilaan lukivalmiustaitojen kehittämisestä opetuskokeilun avulla
Alternative title: "Practice makes a master!" : a case study of developing the mildly mentally handicapped pupil's pre-reading skills with help of the teaching experiment
Author: Kurki, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071046
http://hdl.handle.net/10138/324161
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja lie-vän kehitysvammaisuuden omaava oppilas edistyy lukivalmiustaidoissaan yksilöllisellä ja systemaattisella tuella opetuskokeilun avulla. Tutkielman tarkoituksena on kehittää omaa työtäni erityisluokanopettajana pidennetyssä oppivelvollisuudessa ja kerätä systemaattisesti tietoa tuen vaikuttavuudesta. Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu kuudesta pääteemasta. Teemat ovat lukutaitoa ennakoivat taidot, lukemaan oppiminen, lukivaikeus, lievästi kehitysvammaisen oppilaan lukemaan oppiminen, lukivalmiuksien arviointi koulussa ja tukivastemalli. Menetelmät. Tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimukseen osal-listui kolme pidennetyn opetuksen oppilasta. Tutkimuksessa kartoitettiin arviointivälineillä op-pilaan lukivalmiustaitoja. Arvioinnin pohjalta oppilaalle suunniteltiin yksilöllinen opetuskokeilu, jonka tarkoituksena oli edistää oppilaan lukivalmiustaitoja. Tulokset ja johtopäätökset. Lukivalmiustaitoja arvioivien arviointimenetelmien käyttö soveltui lievästi kehitysvammaisten oppilaiden taitojen arvioimiseen. Lievästi kehitysvammaiset oppi-laat hyötyivät pitkäkestoisesta ja suunnitellusta opetuskokeilusta. Opetuskokeilun aikana kaikkien oppilaiden yksilölliset lukivalmiustaidot edistyivät. Tutkielmani opetuskokeilu on selkeä ja toteuttamiskelpoinen opettajan työssä. Opetuskokeilu arviointeineen antaa uutta tietoa oppilaan tuen tarpeesta ja auttaa opettajaa kohdistamaan tuen oikean taidon harjoit-telemiseen. Opetuskokeiluun liittyvät monipuoliset harjoitusmateriaalit motivoivat oppilasta harjoittelemaan.Objectives. The purpose of the study is to examine the effect of the individual and systematic support for the pupil who has wide learning difficulties and slight mental disability. The purpose of the study is to develop my own work as a special class teacher and to gather information about the effectiveness of the support. The theoretical background of the study is based on six principal themes. The themes are pre-reading skills, learning to read, reading disability, how does the mildly mentally handicapped pupil learn to read, evaluation of the pre-reading skills in the school and a model of response support. Methods. The thesis is a qualitative case study. Three pupils who have wide learning difficulties and slight mental disability participated in the study. First the study examines pupils’ pre-reading skills with evaluation tools. Based on the evaluation, an individual training program is designed for the pupil which purpose is to promote the pre-reading skills of the pupil. Results and conclusions. The use of evaluation tools was found suitable to evaluate the pre-reading skills. The slight mental handicapped pupil benefitted from a long-term and planned teaching experiment. All pupils pre-reading skills were progressed during the teaching experiment. The teaching experiment in the thesis is clear and feasible to use in a teachers work. The teaching experiment gives new information about the need of pupil’s support and helps the teacher focus the support on practicing the right skill.
Subject: lukivalmiudet
lukemaan oppiminen
lukivaikeus
kehitysvammainen oppija
arviointi
arviointimenetelmä
tukivastemalli
tapaustutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record