Puolueet, pedagogiikka ja pakkoruotsi : historiallinen analyysi toisen kotimaisen kielen opiskelun varhentamisprosessista vuoden 2012 tuntijakopäätöksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071045
Title: Puolueet, pedagogiikka ja pakkoruotsi : historiallinen analyysi toisen kotimaisen kielen opiskelun varhentamisprosessista vuoden 2012 tuntijakopäätöksessä
Alternative title: Political parties, pedagogy and mandatory Swedish : a historical analysis of the process that has made the second national language learning earlier in the 2012 lesson allocation decision
Author: Konttinen, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071045
http://hdl.handle.net/10138/324163
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Suomalaisen koulutuksen kapeutunut kielivalikoima ja toisen kotimaisen kielen heikentyneet oppimistulokset ovat johtaneet selvityksiin kieltenopetuksen kehittämisestä. Selvityksissä yhdeksi kehitystekijäksi nousee kielten opetuksen varhentaminen. (Ks. esim. Tuokko, 2009; Kansalliskieliselvitys, 2011.) Vuoden 2012 tuntijakopäätöksessä B1-kielen opiskelua varhennettiin, mutta varhentamiseen johtanutta monivaiheista ja ristiriitaista poliittista päätöksentekoprosessia ei ole tutkittu. Tämän tutkielman tarkoituksena on historiallisen näkökulman kautta selvittää, mitä vaiheita toisen kotimaisen kielen varhentamiseen johtaneessa tuntijakouudistusprosessissa on ollut, mitä tahoja siinä on ollut mukana, mitä intressejä heillä on ollut ja keiden intressit ovat dominoineet päätöksessä, sekä miten puolueet suhtautuvat toiseen kotimaiseen kieleen. Pro gradu- tutkielman tutkimusstrategia oli laadullinen, ja se toteutettiin tapaustutkimustyyppisenä kerronnallisena historian analyysina. Aineistona tutkimuksessa oli tarkasteltavan ajanjakson hallitusohjelmat, koulutuksen kehityssuunnitelmat, eduskuntapuolueiden vaaliohjelmat, koulutuspoliittiset ohjelmat ja puoluekokouspöytäkirjat sekä tuntijakoehdotuksista annetut asiantuntijalausunnot. Aineisto kerättiin sekä pyytämällä sähköpostitse materiaalia että hakemalla verkkosivustoilta. Aineisto analysoitiin foucaultianistisen lähestymistavan eli historiallisen diskurssianalyysin keinoin koodaamalla ja teemoittelemalla, minkä jälkeen siitä kirjoitettiin historiallinen prosessikertomus. Tuntijakouudistusprosessi eteni kolmessa syklissä ja siihen osallistuivat muun muassa poliittiset puolueet, erilaiset järjestöt sekä asiantuntijatahot. Aineistosta esiin nousevista diskursseista vedettiin johtopäätökset puolueiden suhtautumisesta toisen kotimaisen kielen oppiaineeseen. Ne voidaan karkeasti jakaa vapaaehtoisuutta, alueellista vapaavalintaisuutta, varhentamista, lisäämistä ja kehittämistä haluaviin. Tuntijakopäätöksessä hallitsevat useiden puolueiden ajamat asiat, varhentamispäätöksessä puolestaan poliittinen tahto ja markkinatalouden ehdot menevät pedagogiikan näkökulman edelle.The narrowed range of languages in Finnish education and the deteriorating learning outcomes of a second national language have led to studies on the development of language teaching. One of the development factors in the studies is the early adoption of language teaching. (See, for example, Tuokko, 2009; National Language Survey, 2011.) In the 2012 lesson allocation decision, the study of B1-language was predated, but the multi-stage and contradictory political decision-making process that led to the early learning has not been studied. The purpose of this thesis is to find out, from a historical perspective, what stages have been in the lesson allocation reform process leading to the earlier teaching of the second national language, who has been involved, what interests they have had and whose interests have dominated the decision, and how parties react to second national language. The research strategy of the master’s thesis was qualitative, and it was implemented as a case study- type narrative analysis of history. The material in the study was the government programs, the education development plans, the election programs of the parliamentary parties, their education policy programs and the minutes of the party meetings from the period under review, as well as the experts’ opinions on the lesson allocation proposals. The material was gathered both by requesting material by e-mail and by searching websites. The material was analyzed by the means of Foucauldian approach - historical discourse analysis - by coding and thematization, after which a process report was written on it. The reform process of lesson allocation progressed in three cycles and involved among others political parties, various organizations and expert parties. From the discourses that emerged from the material, conclusions were drawn about the parties’ attitudes towards the second national language. They can be divided roughly into those who: want it to be voluntary, want it to be a regional freedom of choice, want it to be started earlier, increased, or developed. In the lesson allocation decision, matters driven by several parties dominate, while in the decision leading to the earlier teaching of the second national language, political will and market economy conditions take precedence over the pedagogical aspect.
Subject: Koulutuspolitiikka
kielikoulutuspolitiikka
tuntijakopäätös
toinen kotimainen kieli
kielten opetuksen varhentaminen
kerronnallinen historian analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Konttinen_Suvi_tutkielma_2020.pdf 1.060Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record