"Aina ei tarvitse olla täydellinen" : lukion 1. vuoden opiskelijoiden kirjoitelmat kielenoppijaidentiteetin ilmentäjinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071074
Title: "Aina ei tarvitse olla täydellinen" : lukion 1. vuoden opiskelijoiden kirjoitelmat kielenoppijaidentiteetin ilmentäjinä
Alternative title: ”Aina ei tarvitse olla täydellinen” : upper secondary school 1st year students’ essays as expressions of L2 learner identity
Author: Raiskio, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071074
http://hdl.handle.net/10138/324164
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukion 1. vuoden opiskelijoiden kielenoppijaidentiteettiä ja sen rakentumista. Tutkimuksen lähtökohtana oli saada kokonaiskuva siitä, miten lukiolaiset kuvailevat itseään kielenoppijoina ja millaisia merkityksiä he kielenoppimiseen liittyville kokemuksilleen antavat. Lisäksi selvitettiin, mitkä tekijät ohjaavat opiskelijoiden kielten opiskelua ja oppimista. Aineisto kerättiin opiskelijoiden kirjoitelmina aiheesta ”Minä vieraan kielen oppijana”. Kokonaisuudessaan tutkimusaineistossa oli 41 kirjoitelmaa. Opiskelijat käsittelivät aihetta joko yhden tai kahden kielen näkökulmasta. Teoriataustana on sekä sosiokulttuurinen oppimisnäkemys että ekologinen kielenoppimiskäsitys, joissa keskiössä on oppijoiden identiteetit ja motiivit. Sisältöä analysoitiin narratiivisen lähestymistavan keinoin. Opiskelijat pystyivät rehellisesti ja avoimesti analysoimaan omaan kielenoppijaidentiteettiinsä liittyviä piirteitä ja erittelemään myös omia opiskelustrategioitaan ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän opiskeluunsa ja oppimiseensa. Tutkimustulosten mukaan motivoituminen ja motivaation ylläpitäminen nousivat kaikkein keskeisimmiksi oppimiseen ja opiskeluun vaikuttaviksi tekijöiksi aiempien tutkimusten tavoin. Motivaatioon vaikuttivat erityisesti saadut arvosanat ja palaute, opiskelun kokeminen mielekkääksi ja kiinnostavaksi, saatavilla oleva tuki ja apu ongelmatilanteissa sekä kokemus tulla huomioiduksi yksilönä isossakin ryhmässä. Useimmilla opiskelijoilla oli myös selkeitä käsityksiä siitä, miten omaa opiskelua voisi parantaa ja tehostaa, mutta omaan työskentelyyn nämä ajatukset eivät kuitenkaan olleet välttämättä siirtyneet. Opiskeluun saattoi liittyä monenlaisia pulmia usealla kielenoppimisen osa-alueella ja opiskelijoiden kyky käyttää oikeanlaisia strategioita vaikutti puutteelliselta. Myös pystyvyyden kokemukset vaikuttivat oppimiseen. Kirjoitelmien kautta kävi selväksi, että negatiivinen kuva itsestä oppijana syntyy kovin helposti ja samalla henkilöllä kielenoppijaidentiteetti voi vaihdella suurestikin eri kielten välillä. Tutkimuksessa ilmeni, että monet opiskelijat tarvitsevat vahvaa ja jatkuvampaa tukea ja apua oman kielenoppijaidentiteetin rakentamisessa siten, että esimerkiksi mahdollinen negatiivisuuden kierre saataisiin katkaistua varhain. Yhtä lailla myös opinnoissaan hyvin menestyvät tarvitsevat ja kaipaavat kannustusta ja ohjausta. Opettajan on hyvä olla tietoinen opiskelijoiden erilaisista kielenoppijaidentiteeteistä ja pyrkiä myös vaikuttamaan niihin rakentavasti.The aim of this study was to examine the L2 learner identity of upper secondary school 1st year students. The starting point of the study was to get an overall picture of how students describe themselves as L2 learners and what meanings they give to their experiences related to language learning. In addition, the factors that guide students' language learning were investigated. The material was collected as students' essays on the topic “I as a foreign language learner”. In total, there were 41 essays in the research material. The content was analyzed by means of a narrative approach. The theoretical background is both a sociocultural view of learning and an ecological concept of language learning, which focuses on learners' identities and motives. According to the research results, students were able to honestly and openly analyze the features related to their own language learner identity and also to identify their own learning strategies and the factors that affect their study and learning. Motivation and maintaining motivation became the most important factors influencing learning and studying, as also previous studies have shown. Motivation was especially influenced by the grades and received feedback, finding the language learning situations and opportunities meaningful and interesting, the support and help available in problem situations, and the experience of being considered as an individual even in a large group. Self-efficacy beliefs were also important factors in learning. Most students also had clear insights into how their own learning could be improved and made more effective, but these ideas were not used in their own work. There could be a wide range of problems in studying in several areas of language learning, and students ’ability to use the right kind of strategies seemed deficient. Through the essays, it became clear that a negative image of oneself as a learner is created very easily and same person’s L2 learner identity can vary greatly between different languages. The study found that many students need strong and ongoing support and assistance in building their own language learner identity so that, for example, a possible cycle of negativity could be broken early. Equally, those who are successful in their studies need encouragement and guidance. It is good for the teacher to be aware of the different language learner identities of the students and also to try to influence these identities constructively.
Subject: Vieraan kielen oppiminen
kielenoppijaidentiteetti
minäpystyvyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record