Ioncell® -kuidun värjääminen luonnonväreillä : värjäytyvyys ja värinkesto

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071086
Title: Ioncell® -kuidun värjääminen luonnonväreillä : värjäytyvyys ja värinkesto
Alternative title: Dyeing of Ioncell® Fibers with Natural Dyes : Color and Colorfastness
Author: Ylänen, Joanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071086
http://hdl.handle.net/10138/324178
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Luonnonväriaineiden ja ympäristöystävällisempien tekstiilimateriaalien tutkimus- ja kehitystyö on ollut yleisen kiinnostuksen kohde jo vuosia. Luonnonväriaineiden tutkimus on yleisimmin kohdistunut villan, puuvillan, silkin ja selluloosamuuntokuitujen värjäämiseen. Tämä tutkimus yhdistää ajankohtaisen luonnonväriaineilla värjäämisen ja uusimman selluloosamuuntokuidun Ioncellin®. Sen värjäämisestä ei tätä aloittaessa ollut lainkaan aikaisempia tutkimuksia ja vii-me aikaisetkin ovat kohdistuneet teollisilla väriaineilla värjäämiseen. Kuidun värjäytymiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi tutkimuksen kohteeksi valittiin lisäksi puretusaineen, vä-riliemen happamuuden sekä luonnonväriaineiden vaikutus värjäystulokseen. Värjäyksessä puretteena käytettiin alunaa, rautasulfaattia ja tanniinia sekä rinnalla purettama-tonta näytettä. Väriliemen happamuuksina käytettiin pH 4 ja pH 8. Väriraaka-aineina toimivat keltasipulin [Allium cepa] kuoret ja verihelttaseitikki [Cortinarius semisanguineus]. Referenssi-näytteenä Ioncell® -kuidulle käytettiin villaa, jonka tunnettu värjäytymistapa auttoi varmistu-maan värjäysprosessin onnistumisesta. Mittaukset suoritettiin värinmittauslaitteella ilmoittaen värjäämättömien ja värjättyjen näytteiden tulokset CIEL*a*b* -arvoina. Mittaukset tehtiin myös standardien SFS-EN ISO 105−B02 ja SFS-EN ISO 105−C06 mukaisten värin vesipesun- ja valonkestotestien jälkeen. Värjäytymisessä tarkasteltiin saavutettua väriä suhteessa värjää-mättömään kuituun. Vesipesun- ja valonkestoa tarkasteltiin värinmuutoksena ja pesunkestoa myös monikuitutestikankaiden tahriutumisena. Selluloosamuuntokuiduksi Ioncell® värjäytyi emäksisessä liemessä huonosti värien jäädessä enimmäkseen hailakoiksi. Verihelttaseitikillä näin kävi happamuudesta ja puretteesta riippu-matta. Keltasipulilla happamassa väriliemessä väriaineen päällemeno oli kohtalaisen hyvä saavutetun värin vaihdellessa käytetystä puretteesta riippuen. Näiden vahvojen värien vesi-pesunkesto oli kuitenkin huonompi kuin heikommin värjäytyneiden näytteiden ja alkuperäiset värierot tasoittuivat pesussa. Tahriutumisessa eroa oli väriaineiden kesken keltasipulin eduk-si. Väriliemen happamuus tai purete vaikutti tahriutumiseen vain alunapuretetuilla veriheltta-seitikkinäytteillä. Paras valonkesto oli happamassa keltasipulilla värjätyillä aluna- ja rautapure-tetuilla näytteillä. Tanniini- ja rautapuretetuilla happamuus korreloi tulokseen korkeamman pH:n parantaessa valonkestoa. Muilla näytteillä vastaavaa ei havaittu. Olisi kiinnostavaa tutkia toistokokeella ja väriraaka-ainetta vaihtaen, toistuuko flavonoidien ja antrakinonien välinen hieman yllättävä ero värjäystuloksissa ja paranisiko Ioncellin® värin päällemeno esimerkiksi soodakäsittelyn avulla.Research of natural dyes and more ecofriendly textile materials has been of common interest for years. Research of natural dyes has mostly focused on the dyeing of wool, cotton, silk and regenerated cellulosic fibers. This study expands on this topic by combining natural dyes with the latest regenerated cellulosic fiber Ioncell®. When starting this study there was no previous research about the dyeing of Ioncell® and the most recently published research had only fo-cused on industrial dyes. By varying mordant type, acidity and colorant type, their respective effect on the fiber dye up-take could be studied. The data consisted of color measurements of the dyed samples, which were used to analyze the fiber dye uptake. The mordants used were alum, ferrous sulfate and tannic acid with unmordanted reference samples. Acidities used for the dye baths were pH 4 and pH 8. The colorants were dried skins of yellow onions [Allium cepa] and Cortinarius semisanguineus. Wool was used as a reference material for Ioncell® due to its color taking properties being well known and therefore, the dyeing process could be easily verified by it. A spectrophotometer was used for the color measurements. The color uptaking was evaluated by observing the color of the dyed samples and the differences in color between the undyed and dyed fibers. The color fastness to laundering as well as to artificial light were evaluated according to the standards SFS-ENG ISO-B02 and SFS-ENG ISO-C06 by assessing the col-or change, and fastness to laundering was also assessed by the staining of the multifiber ad-jacent fabrics. For a cellulosic fiber, Ioncell's® color uptake was low in alkaline dye baths. With Cortinarius semisanguineus as the colorant, the color take was low regardless of the acidity and the mor-dant type. With Allium cepa as the colorant, in the acid dye bath the color take was quite good. The color varied depending on the mordant used. However, these strong colors had lower color fastness to laundering than the pale colored samples. During staining differences occurred on the behalf of Allium cepa. Acidity or mordant only had an effect on the staining with alum mordanted samples dyed with Cortinarius semisanguineus. The best color fastness to light had alum and iron mordanted samples dyed with Allium cepa. With the tannin and iron mordants the acidity correlated with the color fastness to light, higher pH giving better results. During staining acidity or mordant only had an effect on alum mordanted samples dyed with Cortinarius semisanguineus. For further studies it would be interesting to see if the surprising results between flavonoid and anthraquinoine could be repeated with other dye source mate-rial and would the color uptake improve with the sodium pretreatment of Ioncell® fibers.
Subject: Ioncell®
luonnonväriaine
antrakinoni
flavonoidi
purete
pH
värinkesto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record