Perusopetus uutisoinnin valossa ensimmäisen korona-aallon aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071039
Title: Perusopetus uutisoinnin valossa ensimmäisen korona-aallon aikana
Alternative title: Basic education in the light of news coverage during the first wave of Coronavirus
Author: Tran, Muong
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071039
http://hdl.handle.net/10138/324181
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Vuonna 2020 koettiin COVID-19-tartuntataudin myötä maailmanlaajuinen terveydellinen ja yhteiskunnallinen kriisi, jonka vuoksi monet yhteiskunnalliset toimijat kuten opetuslaitokset olivat uuden haasteen edessä. Koronapandemiasta uutisoitiin ja uutisoidaan edelleen päivittäin, ja tässä tutkielmassa tarkastellaan, mitä nimenomaan perusopetuksesta uutisoitiin koronapandemian ensimmäisen aallon aikana suomalaisessa mediassa. Tavoitteena oli selvittää, mitä asioita ja millä tavoin perusopetuksesta kirjoitettiin. Tarkastelun kohteena on 68 uutisartikkelia seuraavista verkkouutispalveluista: Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti. Teoreettisessa viitekehyksessä esitetään suomalainen koulu(tus)järjestelmä ja –politiikka ja käsitellään myös opetussuunnitelmaa, perusopetusta, kouluinstituution yhteiskunnallista funktiota, sosiaalista konstruktionismia ja mediaa. Tutkielmassa käytetään laadullista tutkimusmenetelmää ja diskurssianalyysia. Tutkielmassa tulee ilmi, että perusopetuksesta uutisoitiin monipuolisesti ja kirjavasti suomalaisessa mediassa ensimmäisen korona-aallon aikana, mikä on osoitus perusopetuksen merkityksestä ja tärkeästä yhteiskunnallisesta roolista. Uutisointi oli lähinnä informatiivista, mutta merkittävä määrä oli myös mielipidettä korostavaa, mikä osoittaa perusopetuksen koskettavan laajasti ja läheisesti suomalaisten arkea, minkä vuoksi se ilmeni uutisoinnissa muun muassa mielipidekirjoitusten muodossa. Uutisoinnissa korostui varsinkin etäopetus ja opetuksen järjestelyt ja niihin liittyvät kokemukset, ja nämä antavat ajankohtaista aihetta jatkotutkimuksille.In 2020, many social institutions such as educational institutions faced a new challenge due to a global health and social crisic called the COVID-19. The coronavirus pandemic was and still is presented in the news on a daily basis. This master’s thesis examines what exactly was reported about basic education during the first wave of coronavirus in the Finnish media. The goal was to find out what matters and in what way basic education was written about. The study material consists of 68 news articles from the following online news services: Helsingin Sanomat, Yle and Iltalehti. The theoretical section introduces the Finnish school system and school policy and also discusses the curriculum, basic education, the social function of the school institution, social constructionism and the media. The study was made from a qualitative perspective, and discourse analysis was used. The study showed that the news coverage of basic education was versatile and diverse in the Finnish media during the first wave of coronavirus, which is an indication of the significance of basic education and its important role in society. The news coverage was mainly informative, but a significant amount also emphasized opinion, which shows that basic education affects the everyday life of Finns extensively and closely, and which is why it was presented in the media, for example in the form of opinion pieces. The news topics especially highlighted distance learning and teaching arrangements and the related experiences, and these provide relevant topics for further studies.
Subject: suomalainen koulujärjestelmä
perusopetuslaki
opetussuunnitelma
koulutuspolitiikka
perusopetus
media
sosiaalinen konstruktionismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record