Varhaiskasvatuksen johtajien kokemuksia muutoksen johtamisesta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071027
Julkaisun nimi: Varhaiskasvatuksen johtajien kokemuksia muutoksen johtamisesta
Tekijä: Patteri, Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071027
http://hdl.handle.net/10138/324185
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Viimeisten vuosien aikana varhaiskasvatuksen kentällä on tapahtunut poikkeuksellisen paljon muutoksia aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Hallinnonalalla ja lainsäädännössä tapahtuneilla muutoksilla on ollut vaikutuksia varhaiskasvatussuunnitelmaan ja ne ovat tuoneet uusia vaatimuksia sekä johtajan työhön että koko varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen kentällä tapahtuvat muutokset edellyttävät varhaiskasvatuksen organisaatiokulttuurilta muutosta ja johtajalla on merkittävä rooli sen toteuttamisessa (Rytkönen, 2019). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia varhaiskasvatuksen johtajien kokemuksia omasta roolistaan varhaiskasvatuksen muutoksen johtamisessa. Lisäksi tutkittiin, minkälaiset tekijät johtajien kokemusten mukaan edistävät ja estävät varhaiskasvatuksen muutoksen johtamista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui kuvaamalla varhaiskasvatuksen kentällä tapahtuneita muutoksia, varhaiskasvatuksen johtajuutta, pedagogista johtajuutta, jaettua johtajuutta sekä muutoksen johtamista. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa ilmiötä tutkitaan fenomenologista lähestymistapaa mukaillen. Tutkimusaineistona käytettiin EduLeaders-hankkeen puolistrukturoituja focus group –haastatteluja, jolla kehitetään Helsingin yliopiston kasvatus- ja opetusalan johtajuuskoulutusta. Focus group –ryhmiä oli viisi ja haastateltavia yhteensä viisitoista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Varhaiskasvatuksen johtajien kokemusten perusteella varhaiskasvatuksen johtajien rooleiksi muutoksen johtamisessa nousivat innostajan, suunnannäyttäjän, rakenteiden luojan ja tukijan roolit. Johtajien kokemat roolit liittyivät pitkälti ihmisten johtamiseen (innostaja, suunnannäyttäjä ja tukija), mutta he näkivät myös merkityksellisenä johtajan toiminnan linjaamisen ja rakenteiden luomisen (rakenteiden luoja). Varhaiskasvatuksen johtajien mukaan henkilöstön osallisuus ja positiivinen toimintakulttuuri, johtamisen jakaminen ja varhaiskasvatussuunnitelma edistävät muutoksen johtamista. Toisaalta taas he toivat esille, että muutoksen johtamista estävät henkilöstön ja johtajien oma osaaminen sekä henkilöstö- ja johtamisresurssit.In recent years, the field of early childhood education has undergone exceptional amount of changes compared to the previous decades. Changes in the administration and legislation have had an impact on the curriculum for early childhood education. These changes have created new requirements for leadership and for the early childhood education. The changes, fundamental by nature, require significant adaptation in the organisation culture in which management has crucial role (Rytkönen, 2019). The thesis examines how the early childhood education managers experienced their roles in managing the change. Furthermore, the thesis explores the factors that managers perceived improving or preventing the change in the early childhood education. The theoretical framework was constructed by describing the past changes, leadership, pedagogical leadership, distributed leadership and change management in the early childhood education. The thesis is a qualitative research. The phenomena is examined by using phenomenological approach. Semi-structured focus group interviews from the EduLeaders project were utilised as core research material in the thesis. The Eduleaders project aims at developing leadership training in the faculty of education at the University of Helsinki. The interviews comprised of five focus groups and fifteen interviewees. The material was analysed by theory-based content analysis method. Based on the experience of early childhood leaders, the roles of leaders during the change emphasizes leaders as an inspirer, direction indicator, creator of structures and supporter of change. The way the leaders perceived their roles were largely related to leading people (inspirer, direction indicator and supporter of change). They also emphasized that the frames for change should be structured (creator of structures). According to leaders involvement of staff, positive operating culture, distributed leadership and curriculum of early childhood education promotes the change management. On the other hand, they pointed out that change management is hindered by insufficient personal skills of staff and leaders, as well as human and management resources.
Avainsanat: varhaiskasvatuksen johtaminen
muutoksen johtaminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Patteri_Maria_Gradu_2020.pdf 572.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot