Suoraselkäisyyttä ja sydämellisyyttä : terveystiedon opettajat eettisinä vaikuttajina ja koulun moraalisten ristiriitatilanteiden ratkojina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071021
Title: Suoraselkäisyyttä ja sydämellisyyttä : terveystiedon opettajat eettisinä vaikuttajina ja koulun moraalisten ristiriitatilanteiden ratkojina
Alternative title: Right-mindedness and kind-heartedness : health education teachers as ethical influencers and moral conflict solvers
Author: Vähäaho, Sanna-Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071021
http://hdl.handle.net/10138/324186
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Vaikka opettajan työtä ohjaavat monet normit, opetus- ja kasvatustehtävään liittyvät käytän-nölliset valinnat ja ratkaisut jäävät opettajan omalle vastuulle. Opettaja joutuu työssään te-kemään jatkuvasti erilaisia päätöksiä ja toimii tässä useimmiten nopeasti ja intuitiivisesti. Koska opettajan työssä toimitaan ihmissuhteessa, jossa opettajalla on auktoriteettiasema op-pilaaseen nähden, on eettisyyden tarkastelu tärkeää. Tässä tarkastelussa keskeistä ovat toiminnan takana olevat tarkoitukset ja pyrkimykset. Niinpä opetustoimintaa koskeva reflek-tointi, arviointi ja pohdiskelu ovatkin olennaisia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä opettajan työn eettisestä ulottu-vuudesta ja opettajasta moraalisena toimijana kouluympäristössä. Lisäksi tarkasteltiin erityi-sesti terveystiedon opettamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia. Tutkimusote oli laadullinen, ja tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimukseen osallistui kymmenen terveystiedon opettajaa, jotka olivat olleet mukana Suomen Mielenterveysseuran (nyk. MIELI Suomen Mielenterveys ry) Osaan ja kehityn -hankkeessa. Aineisto analysoitiin hyödyntämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Opettajien kuvauksia omista sekä oppilaille välitettävistä arvoista luokiteltiin, ja niistä tunnis-tettiin kolme laajempaa teemakokonaisuutta: yleiset arvot, koulunkäyntiin liittyvät arvot ja ta-sapainoiseen elämään liittyvät arvot. Eettisen opettajan ihanteessa yhdistyivät välittämisen ja oikeudenmukaisuuden ulottuvuudet. Opettajat toivat esiin myös kritiikkiä opettajaideaaleja kohtaan ja halusivat korostaa inhimillisyyttä osana eettisyyttä. Opettajien kuvaukset moraali-sista ristiriitatilanteista liittyivät järjestyksenpitoa ja työrauhaa koskeviin haasteisiin sekä oi-keudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta koskeviin pohdintoihin. Koska terveystiedon oppiai-neessa käsitellään henkilökohtaisia asioita sekä sensitiivisiä aiheita, kuten tunteita ja seksu-aalisuutta, oppiaineen opettajalta edellytetään erityistä eettistä herkkyyttä.Although teacher’s work is guided by many norms, the practical choises and everyday decisions in school are the teacher’s responsibility. Teachers have to make many different decisions continuously and in most cases fast and intuitively. Because teachers are in a position of authority with their pupils it is crucial to consider the ethical aspect of teaching. The purposes and goals behind decision making have special significance in ethical analysis. That is why reflection, evaluation and contemplation are essential in teacher’s work. The aim of this study was to deepen understanding of teachers’ ethics and teachers as moral actors in the school system. In addition special attention was paid to ethical issues in teaching health education. The study was conducted as a qualitative study and the research data was collected using semi-structured interviews. The participants of the study were ten health education teachers who had taken part in training organized by MIELI Mental Health Finland (non-governmental mental health organization). The interviews were analyzed using data-driven content analysis methods. Teachers were asked to describe their own values and the values they wanted to impart to their pupils. Three larger categories were found in the values: common values, school-related values and values related to healthy life. The ideal of an ethical teacher was characterized by the combination of care and justice. Teachers also criticized teacher ideals and wished to highlight humanity as a part of ethicality. Teachers’ descriptions of moral conflicts were related to classroom management challenges and reflections on justice and fairness. Because health education deals with personal issues and sensitive matters, such as emotions and sexuality, teachers of the subject are expected to have special ethical sensitivity.
Subject: arvot
eettinen ajattelu
moraalinen ristiriita
reflektio
terveystieto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record