Tekijänoikeudellinen yleisölle välittäminen internetlinkittämisessä EUT:n oikeuskäytännössä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141188
Julkaisun nimi: Tekijänoikeudellinen yleisölle välittäminen internetlinkittämisessä EUT:n oikeuskäytännössä
Tekijä: Happonen, Helen
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141188
http://hdl.handle.net/10138/324603
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Tiivistelmä: Internetlinkittämisen suhde tekijänoikeuteen on puhuttanut pitkään, sillä uudet digitaaliset tekniikat ovat haastaneet tekijänoikeuslain perinteiset periaatteet. Erilaiset tekniset kehitykset ja etenkin internet ovat mahdollistaneet tekijänoikeuksilla suojattujen teosten jäljentämisen ja välittämisen suurelle yleisölle helposti, nopeasti ja ilman kustannuksia. Tekijänoikeudella suojattuja teoksia on suurelta osin saatavana internetissä ja linkitystekniikoita käyttämällä edistetään teoksien vieläkin laajempaa saatavuutta. Linkittäminen on vaikuttavat oikeuden haltijoiden kykyyn suojata teoksiaan tehokkaasti ja asettaa oikeudenloukkaajat vastuuseen. Etenkin erilaiset internetissä tapahtuvat linkittämistekniikat ovat herättäneet kysymyksen siitä, miten tekijänoikeuden taloudellisiin oikeuksiin kuuluvaa yleisölle välittämistä tulisi tulkita verkkoympäristössä, jotta oikeuden haltijoiden riittävän korkea suoja varmistettaisiin. Tekijänoikeuden haltijalle kuuluva yleisölle välittämisen oikeus turvataan EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa. Se suojaa tekijänoikeudellisten teosten välittämisen yleisölle, mukaan lukien teosten saataville saattaminen. Artikla on muotoiltu teknologianeutraalilla tavalla vastaamaan teknologian kehitystä, mistä johtuu, että EUT:lla on tärkeä rooli tulkittaessa kyseisen yksinoikeuden laajuutta. Tutkielman tarkoituksena on löytää vastaus ensinnäkin siihen, millä perusteilla lailliseen materiaaliin linkittänyt voidaan katsoa ryhtyneen tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohdan tarkoittamaan yleisölle välittämiseen ja toisaalta siihen, millä perusteilla laittomaan materiaaliin linkittänyt voidaan katsoa ryhtyneen tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklan 1 kohdan tarkoittamaan yleisölle välittämiseen. Linkittämistä koskevissa ennakkoratkaisuissaan EUT on luonut erilaisia kriteerejä yleisölle välittämisen tulkitsemiseksi. Uuden yleisön -kriteerin avulla selvitetään sitä, saavuttaako tietty välittäminen sellaisen uuden yleisön, jota tekijänoikeuden haltijat eivät ole ottaneet huomioon silloin, kun ne antoivat luvan alkuperäiseen välittämiseen. Jos välittäminen ei saavuta uutta yleisöä, ei kyseessä ole tekijänoikeudellista yleisölle välittämistä, eikä siihen siten tarvita oikeuden haltijan suostumusta. Myöhemmässä oikeuskäytännössä EUT:n kehittämiin arviointikriteereihin kuuluu sen arvioiminen, onko tapahtunut yleisölle ’’välittämistä’’, onko kyseinen yleisö ’’uusi yleisö’’, onko välityksen tehnyt ollut tietoinen teoksen mahdollisesta alkuperäisestä laittomuudesta, sekä voiton tavoittelemisen elementti. Tämän lisäksi, jos linkin asettamisella tavoitellaan voitto, oletetaan linkittäjän olleen tietoinen teosten laittomasta alkuperästä. Viimeisimmässä linkittämistä koskeneessa ratkaisussa EUT venytti entisestään oletetun tietoisuuden elementtiä niin, että nyt tekijänoikeusloukkaukseen saattaa riittää vain tietoisuus kolmansien osapuolten tekijänoikeusrikkomuksista. EUT on ottanut yleisölle välittämisen harkitsemisessa ratkaisevaksi arviointikriteeriksi tiesoisuuden elementin. Tutkielman tulosten perusteella voidaan esittää johtopäätös, jonka mukaan linkittämisen sallittavuuden arviointi perustuu hyvin pitkälti tapauskohtaiseen arviointoiin. EUT harkitsee aina kyseisen tapauksen faktojen perusteella, tarkoittaako tietynlainen linkittäminen yleisölle välittämistä. Viimeaikaisen ratkaisukäytännön perusteella vaikuttaa siltä, että EUT kiinnittää huomiota etenkin linkittäjän asemaan ja tarkoitusperiin. Voidaan todeta, että yleisölle välittämisen käsite on tänä päivänä laajempi, kuin mitä se oli ennen EUT:n linkittämistä koskevia ennakkoratkaisuja. Tämä on johtanut siihen, että linkittäjien vastuuta on laajennettu ja toisaalta tekijänoikeuksien haltijoiden suojan tasoa on nostettu.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot