Eläinten asianosaisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141215
Title: Eläinten asianosaisuus
Author: Borg, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141215
http://hdl.handle.net/10138/324616
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Tutkielman aiheena on eläinten asianosaisuus. Aihe on ajankohtainen monella tapaa. Ensinnäkin nykyistä eläinsuojelulakia (247/1996) koskeva uudistushanke on vireillä. Eläimiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua käydään ahkerasti ja eläimiin liittyviä tutkimuksia julkaistaan kiivaalla tahdilla. Suomen eläinoikeusjuristit ry, jonka hallitukseen kuuluu useita eläinten oikeudellista asemaa tarkastelleita tutkijoita, on tehnyt ehdotuksen eläinten perusoikeuksista, jossa eläinten asianosaisuutta ehdotetaan säädettäväksi. Tutkielmassa tarkastellaan minkälaisen vaihtoehdon eläinten asianosaisuus tarjoaisi eläinten oikeudellisen aseman kohentamiseen ja nostetaan esille myös Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa käytössä olleita tai olevia vaihtoehtoja eläinten asianosaisuudelle. Tutkielman viitekehys on prosessioikeudellinen access to justice -tutkimussuuntaus ja käytetty metodi on oikeuspoliittinen. Tutkielma rakentuu viidestä luvusta. Johdannon jälkeen työssä tarkastellaan eläimen oikeudellista asemaa de lege lata. Lisäksi tarkastelussa otetaan huomioon uutta eläinten hyvinvointilakia koskenut, tosin jo rauennut, hallituksen esitys (HE 154/2018 vp). Tarkastelussa kiinnitetään huomiota eläinten lainsäädännölliseen asemaan sekä suojeluobjekteina että irtaimena esineinä. Lisäksi tarkastelussa kiinnitetään huomio nykyistä eläinsuojelua koskeviin haasteisiin ja ehdotettuihin muutoksiin. Luvussa kolme tarkastellaan eläinten ja luonnon oikeussubjektiutta koskevaa erityisesti kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa käytyä keskustelua. Lisäksi luvussa pohditaan millä keinoin eläinten oikeudet tulisi muotoilla, mille kaikille eläinlajeille tai -ryhmille ne tulisi säätää ja minkälaisia vaikutuksia eläinten oikeuksilla ja asianosaisuudella voisi olla yhteiskunnassa. Luvussa neljä siirrytään tarkastelemaan eläinten asianosaisuutta siviili-, rikos-, ja hallintoprosessin näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään muun muassa asianosaisen käsitteen määrittelyyn sekä oikeudenkäynnin kuluihin ja kestoon. Luvussa pohditaan myös eri vaihtoehtoja eläinten edustajiksi. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoisia malleja, joilla eläimen edustaminen voitaisiin toteuttaa de facto ilman asianosaisuudesta säätämistä de lege. Luvussa viisi esitetään työn loppupäätelmät.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record