Long-term Degree Program Success in Maritime Archaeology

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/324887

Citation

Marila , M M & Ilves , K 2020 , Long-term Degree Program Success in Maritime Archaeology . 1. edn , Department of Cultures, University of Helsinki , Helsinki .

Titel: Long-term Degree Program Success in Maritime Archaeology
Författare: Marila, Marko Mikael; Ilves, Kristin
Upphovmannens organisation: Archaeology
Utgivare: Department of Cultures, University of Helsinki
Datum: 2020-12
Språk: eng
Sidantal: 116
ISBN: 978-951-51-6668-5
978-951-51-6669-2
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/324887
Abstrakt: Ett magisterprogram i maritim arkeologi planeras vid Helsingfors Universitet, med start 2023 om fakulteten möjliggör dess infogande. Som stöd för planeringen genomfördes en undersökning kring vilka faktorer som inverkar på ett programs framgång. Yrkesverksamma med erfarenhet i högre utbildning inom maritim arkeologi och kulturmiljövård undervatten intervjuades och en online enkät skickades ut. Resultaten från dessa kombinerades i denna rapport tillsammans med en genomgång av litteraturen kring utvecklingen av högre utbildning inom maritim arkeologi. Resultaten indikerar att den vanligaste orsaken för ett utbildningsprogram avvecklas är bristen på kontinuitet när det gäller utbildningspersonalen. Program inom maritim arkeologi drivs oftast av minimal personalstyrka och när en person pensioneras eller lämnar universitetet, så kan det ske att de inte ersätts. Två faktorer som kan förväntas när det kommer till planeringen av läroplanen identifierades som viktiga för att nå framgång. 1) Integration i den övriga undervisningen vid hemmainstitutionen – speciellt i arkeologi, kulturarvsstudier och historia – för att uppnå en avvägd balans mellan teori och praktik. 2) Nära samarbete, engagemang och dialog med andra akademiska och icke-akademiska institutioner och grupperingar för inklusion i utbildningen samt identifikation av behov och förväntningar på läroplaners innehåll hos dessa grupper. Utgående från dessa resultat innehåller rapporten också ett förslag på läroplan i maritim arkeologi.Helsingin yliopistossa suunnitellaan meriarkeologian maisteriohjelmaa. Opetuksen sisältö valmistuu vuonna 2023, mikäli tiedekunta päättää sisällyttää opinto-ohjelman opetussuunnitelmaansa. Opetuksen suunnittelun tueksi tutkittiin, mitkä asiat vaikuttavat opinto-ohjelman pitkän aikavälin menestykseen. Osana tutkimusta haastateltiin meriarkeologian parissa työskenteleviä tai työskennelleitä suomalaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia. Lisäksi valikoidulle kansainväliselle joukolle meriarkeologian opetuksessa työskennelleitä tai työskenteleviä ammattilaisia lähetettiin verkkokysely. Haastattelujen ja verkkokyselyn tulokset esitetään tässä raportissa yhdistettynä kirjallisuuskatsauksen pohjalta hahmoteltuihin meriarkeologian opetuksen suunnittelun periaatteisiin ja tavoitteisiin. Meriarkeologian opinto-ohjelmat koostuvat usein hyvin pienestä henkilökunnasta. Tutkimuksen perusteella yleisin syy opinto-ohjelman päättymiselle on se, että eläköityvää tai toisiin tehtäviin siirtyvää henkilökuntaa ei korvata. Tutkimuksen pohjalta voitiin tunnistaa myös kaksi opinto-ohjelman pitkän aikavälin menestykseen positiivisesti vaikuttavaa tekijää, jotka voidaan ottaa huomioon opinto-ohjelman suunnittelussa. 1) Meriarkeologian opetuksen integroiminen samassa yliopistossa tarjottavaan arkeologian, perinnöntutkimuksen ja historian opetukseen. 2) Tiivis yhteistyö ja keskustelu muiden yliopistojen ja sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Raportti sisältää myös tutkimuksen tulosten perustella laaditun ehdotuksen meriarkeologian opintosuunnitelmaksi.A master’s program in maritime archaeology is planned at the University of Helsinki with inauguration in 2023 if facilitated by the Faculty. In support of this planning, research into what factors contribute to the long-term success of a degree program in maritime archaeology was carried out. Professionals with existing and past work experience in higher education in maritime archaeology and underwater heritage management were interviewed and an online questionnaire was distributed. The interview and questionnaire results are combined in this report with a review of literature in the development of higher education in maritime archaeology. The results indicate that the most common reason for a degree program to be cancelled is staff discontinuity. Maritime archaeology programs are often run with minimum staff and when a person retires or leaves, they may not be replaced. Two factors that can be anticipated in curriculum design were identified as important for the long-term success of a degree program in maritime archaeology. 1) Integration of teaching with other teaching at the home institution, most importantly, archaeology, heritage studies, and history, for careful balance between theory and practice. 2) Close collaboration and engagement in dialogue with other academic and non-academic institutions and communities for successful anticipation of expectations and inclusion in teaching. Drawing from these results the report also includes a suggestion for a curriculum in maritime archaeology.
Subject: 615 History and Archaeology
Licens: unspecified
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Marila_Ilves2020.pdf 4.234Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post