Kuntoutuksen hyödyn arviointi. Kelan malli

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101202247
Title: Kuntoutuksen hyödyn arviointi. Kelan malli
Author: Miettinen, Sari; Rättö, Hanna; Reiterä, Tuomas; Vadén, Veli-Matti
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2021-01-26
Language: fi
Number of pages: 34
Belongs to series: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-111-7
ISSN: 2489-849X
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101202247
http://hdl.handle.net/10138/325234
Abstract: Kelassa on käytössä usean vuoden kehittämisen tuloksena rakennettu kuntoutuksen hyödyn arvioinnin malli. Kelan mallista erityisen tekee systemaattinen tiedonkeruu sekä arvioinnin perustana käytettävän aineiston monipuolisuus. Tietoa kerätään toiminta- ja työkyvyn muutoksesta kuntoutuksen aikana sekä sen jälkeen kuntoutuksen asiakkailta ja palveluntuottajilta ja niihin liitetään tietoa eri rekistereistä. Mallin kautta saatavaa tietoa käytetään tällä hetkellä Kelassa kuntoutuksen kehittämiseen sekä kuntoutusta koskevassa tilastoinnissa. Kuntoutuksen uudistamiskomitea on ehdottanut Kelan mallin soveltamista myös Kelan ulkopuolella. Nykyinen malli on rakennettu Kelan lähtökohdista, mutta laajan ja systemaattisen tietojen keräämisen perusajatusta ja mallin perusrakenteen osia voi soveltaa myös muualla. Mallissa on käytössä neljä mittaria. Kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisesta kerätään tietoja GAS-menetelmällä, kuntoutujien elämänlaadusta WHOQOL-BREF-mittarilla ja heidän mahdollisista masennusoireistaan BDI-21-mittarin väestöversiolla. Lisäksi erillisellä lomakkeella kerätään sekä asiakkaalta että palveluntuottajalta asiakkaan työkykyyn liittyviä tietoja. Mittaukset toteutetaan kyselylomakkeilla. Mallissa on tunnistettu sen onnistuneen toiminnan ja laajemman soveltamisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Ensimmäiseksi, mallin rakenteen ja sen ylläpitämisen selkeyttämiseksi kuntoutuksen hyödyn arvioinnille on Kelan sisällä määritelty selkeä toimintaa ohjaava tavoite. Toiseksi, mallin mukainen toiminta on edellyttänyt monitahoisen tiedonkeruu- ja raportointikokonaisuuden rakentamisen ja sen ylläpitämisen. Kolmanneksi, tiivis yhteistyö palveluntuottajien kanssa on kerättävän aineiston kattavuuden kannalta keskeinen tehtävä. Neljänneksi, kuntoutuksen hyötyä koskevan tiedon prosessi asiakkailta tiedon hyödyntämiseen, sisältää monta vaihetta ja monia tiedon liikkumisen rajapintoja. Tiedon tulee liikkua rajapinnoilla sujuvasti. Viidenneksi, mallin useat toimijat ja vaiheet muodostavat laajan verkoston, jossa tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä aineiston muodostamisen ja kehitystarpeiden koordinointia.
Subject: kuntoutus
hyöty
hyödyllisyys
vaikuttavuus
arviointi
mallit (mallintaminen)
arviointimenetelmät
mittarit (mittaus)
työkyky
toimintakyky
opiskelukyky
kuntoutujat
palveluntuottajat
kokemukset
koettu terveys
itsearviointi
Kela
Kansaneläkelaitos
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa25_saavutettava.pdf 741.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record