Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden lukemaan oppiminen ja opettaminen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271365
Julkaisun nimi: Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden lukemaan oppiminen ja opettaminen
Toissijainen nimi: Literacy skills and literacy teaching of pupils studying by the activity areas
Tekijä: Evakoski, Terhi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271365
http://hdl.handle.net/10138/325310
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Opintosuunta: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Tiivistelmä: Tavoitteet Tässä tutkimuksessa kartoitettiin toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevien lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemaan opettamista. Tiettävästi tällaista kartoitusta ei ole aiemmin tehty Suomessa. Toiminta-alueittainen opetus on osa erityistä tukea ja toiminta-alueittaisessa opetuksessa opiskelee vakavimmin kehitysvammaiset ja vaikeasti sairaat oppilaat, jotka eivät pysty opiskelemaan oppi-aineittaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Lukutaito on keskeinen arkielämän taito, jonka oppiminen on perusteltua myös toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille. Lukeminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii monen osataidon hallintaa. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kehitysvammaisten henkilöiden lukutaidon kehitys on pääpiirteissään samankaltaista kuin tyypillisesti kehittyneidenkin henkilöiden lukutaidon kehitys, mutta kehitysvammaisten henkilöiden heikommat kognitiiviset taidot vaikeuttavat ja hidastavat lukemaan oppimista. Kehitysvammaisten henkilöiden lukemisessa korostuu säännöllinen ja systemaattinen harjoittelu, lukutaidon kehittymiseen menee usein runsaasti aikaa ja se vaatii kehittyäkseen paljon toistoja. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, onko toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa lukemaan opetusta, millaiseksi toiminta-alueittain opiskelevien lukutaito muodostuu ja millaisia menetelmiä ja materiaaleja toiminta-alueittaisessa opetuksessa käytetään. Menetelmät Tutkimus tehtiin osana Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen toteuttamaa INTO-hanketta (inklusiivisuus ja toiminta-alueittainen opetussuunnitelma), jossa kartoitetaan toiminta-alueittaista opetusta Suomessa. Tutkimus oli haastattelututkimus. Tutkimusaineiston muodosti 85 toiminta-alueittain opettavan opettajan haastattelut. Näillä opettajilla oli yhteensä 406 oppilasta. Haastatteluissa yksi osa koski lukemaan opettamista. Haastatteluista keräsin ja analysoin lukemista koskevat maininnat. Tulokset ja Johtopäätökset Toiminta-alueittaisessa opetuksessa noin puolelle oppilaista oli lukemisen opetusta. Opetus riippui pitkälti oppilaan kykytasosta. Lukutaito jäi kuitenkin suurimmalla osalla oppilaista lukemisen alkeisiin. Pieni osa oppilaista oli oppinut lukemaan sana- tai lausetasoisesti. Lausetasoiset lukijat voivat viitata siihen, että näiden oppilaiden opetus olisi ainakin osittain mahdollista järjestää oppiaineittaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Lukemisen opettamisen menetelmissä ja materiaaleissa korostui kokeileva ote. Opettajat mainitsivat monipuolisesti menetelmiä ja materiaaleja, joita he käyttivät. Analyyttiset ja synteettiset menetelmät olivat lähes yhtä suosittuja lukemaan opettamisessa. Toiminta-alueittaisessa opetuksessa opiskelevien lasten ja nuorten lukemaan oppimisesta ja opettamisesta tarvitaan lisätutkimusta.Objectives The present study is a Finnish survey of literacy skills and literacy teaching of children and young pupils studying by the activity areas. Teaching by the activity areas is part of special support. Severely disabled pupils and pupils with severe chronic illnesses usually attend area-of-activity teaching as they are unable to follow the subject-specific curriculum. Literacy is an essential skill in everyday life which is why learning of literacy is also justified for students studying by the activity areas. Reading is a complex process that requires mastery of various skills. Previous studies show that the development of literacy in people with disabilities broadly resembles the development of literacy in typically developed peers. However, poor cognitive skills of people with disabilities usually make the process of learning to read more difficult and time consuming. Hence development of literacy skills in people with disabilities requires time, multiple repetitions as well as regular and systematic practice of reading. The aim of the study was to survey whether literacy is taught to pupils studying by the activity areas, what level of literacy skills are usually achieved by these pupils and what teaching methods and materials are used to teach literacy for pupils studying by the activity areas. Methods The study was conducted as part of the INTO project (inclusion and area-specific curriculum) carried out by the universities of Helsinki and Jyväskylä. INTO project studies teaching by the activity areas in Finland. The present study was an interview study. Research material collected and analyzed in the study consisted of interviews of 85 teachers teaching pupils studying by the activity areas. Alltogether 406 pupils were taught by the teachers interviewed in the study. One interview question focused on teaching pupils studying by the activity areas to read. From the conducted interviews, I collected and analyzed all the mentions of and references to reading. Results and Conclusions About half of the pupils studying by the activity areas got reading lessons. Wether pupil had reading lessons depended largely on the pupil's general abilities. For most pupils literacy skills remained on the pre-reading level. A small proportion of pupils had learned to read on word- or sentence-level. Ability to learn to read on sentence-level may suggest that it might be possible, at least in part, to organize the teaching of these pupils according to the subject-specific curriculum. The teachers interviewed in the study mentioned various different methods and materials that they use to teach pupils to read and emphasized experimental approach to teach reading. Analytical and synthetic methods were both commonly used when teaching pupils to read. Further research in litteracy skills and litteracy teaching of children and young pupils studying by activity areas is needed.
Avainsanat: kehitysvammaisuus
lukemaan oppiminen
lukemisen vaikeudet
toiminta-alueittain järjestetty opetus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Evakoski_Terhi_Pro_gradu_2020.pdf 814.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot