Lapsille suunnatun Fonologiatestin soveltuminen aikuisten maahanmuuttajien ääntämisen arviointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271366
Title: Lapsille suunnatun Fonologiatestin soveltuminen aikuisten maahanmuuttajien ääntämisen arviointiin
Alternative title: Applicability of the Phonology test for assessing the Finnish pronunciation of adult immigrants
Author: Ihalin, Meeri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101271366
http://hdl.handle.net/10138/325311
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tausta ja tavoitteet. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että aikuisilla maahanmuuttajilla on haasteita erityisesti suomen äännepituuksien erojen ja diftongien tuottamisessa. Toistaiseksi maahanmuuttajien suomen kielen ääntämiseen ei kuitenkaan ole arviointimenetelmää. Tä-män tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, soveltuuko Fonologiatesti aikuisten maahanmuut-tajien suomen kielen ääntämisen arvioimiseen. Soveltuvuutta arvioitiin tutkimalla, mitä Fo-nologiatestin antamat tulokset kertoivat tutkittavien ääntämistaidoista, miten Fonologiatestin tulokset erosivat erikseen tätä tutkimusta varten kehitetyn lausetestin tuloksista, miten hyvin tutkittavat osasivat lausetestissä tuottaa äännepituuden eroja lyhyissä ja pitkissä äänteissä sekä miten hyvin tutkittavat tunnistivat Fonologiatestin sanoja. Tutkittavat ja menetelmät. Tutkimus toteutettiin vertailevana monitapaustutkimuksena, jossa aineistoa tarkasteltiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Aineisto saatiin osana Taideyliopis-ton väitöstutkimusta, joka tarkastelee kuorolaulun vaikutuksia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen oppimiseen. Tutkimusaineisto koostui 10 maahanmuuttaja-aikuisen Fonologia-testin ja lausetestin äänitteistä ja tutkimuslomakkeista. Aineistoa analysoitiin tilastollisesti SPSS-ohjelmalla riippuvien otosten t-testillä ja Pearsonin korrelaatiokertoimella. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikki tutkittavat saivat melko hyvät pisteet Fonologiatestistä eikä suurta hajontaa tapahtunut. Fonologiatestillä ja lausetestillä saatiin lähes samanlaiset tulokset äännepituuksien erojen keskiarvoista. Fonologiatestissä esiin tulleet haasteet sanojen ääntä-misessä näkyivät myös lausetestissä ja päinvastoin. Lausetestin tuloksista havaittiin, että tut-kittavat osasivat tuottaa melkein kaikissa sanoissa lyhyen äänteen selvästi pitkää äännettä ly-hyempänä. Tutkittavat tunnistivat Fonologiatestin sanoja pääasiassa hyvin. Näiden tulosten perusteella Fonologiatesti soveltui aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämisen arvioimi-seen kohtalaisesti. Tutkielma esittää suosituksia Fonologiatestin kehittämiseen aikuisille maahanmuuttajille vielä sopivammaksi.Background and the aims of the study. Previous studies show that adult immigrants face chal-lenges especially in producing diphthongs and differences in Finnish speech sound lengths. However, to date there has been no evaluation method to assess immigrant’s pronunciation in Finnish. The purpose of this study was to determine whether the Phonology test is applicable for assessing adult immigrant’s pronunciation of Finnish. This applicability was assessed by examining what the results of the Phonology test revealed about research subject’s pronun-ciation, how these results differed from the ones of a sentence test, which was developed for this study in particular, how well they recognised the words in the Phonology test. In addition, how and for whom the test could be applicable in future were also studied. Research subjects and methods. The study was carried out as a comperative multi-case stu-dy in which the data was examined both quantitatively and qualitatively. The data was obtai-ned as a part of a PhD dissertation at The University of the Arts Helsinki examining the effects of choir singing in adult immigrant’s Finnish language learning. The research data consisted of ten adult immigrant’s recordings and research forms of the Phonology test and sentence test. The data were statistically analysed with SPSS-program using a dependent sample t-test and the Pearson correlation coefficient. Results and conclusions. All research subjects received rather good scores in the Phonology test and there was not any significant deviation. The results of the Phonology test and the sentence test were quite similar in terms of the mean difference in speech sound length. The pronounciation challenges appeared in the Phonology test were also found in the sentence test and vice versa. The subjects were able to produce short speech sounds distincly shorter than long speech sounds in almost every word in the sentence test. Principally, the subjects recognised the words in the Phonology test well. Based on these results, the Phonology test was moderately applicable to assess adult immigrants’ pronunciation of Finnish.
Subject: äännepituus
aikuiset
maahanmuuttajat
fonologiatesti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record