The Best Interests of the Child in Human Rights Practice : An Analysis of Domestic, European and International Jurisprudence

Show simple item record

dc.contributor.author Sormunen, Milka
dc.date.accessioned 2021-02-01T13:05:52Z
dc.date.available 2021-03-02
dc.date.available 2021-02-01T13:05:52Z
dc.date.issued 2021-03-12
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-6990-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/325611
dc.description.abstract According to Article 3(1) of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), the best interests of the child shall be a primary consideration in all actions concerning children. The best interests of the child is a central but indeterminate concept. After its inclusion in the CRC in 1989, considering it became a human rights obligation. This thesis analyses the concept of the best interests of the child in domestic, European and international human rights practice. It consists of four peer-reviewed articles and a summary. Building on each article’s arguments regarding the concept of the best interests of the child in human rights practice, the summary extends key themes and discusses the implications of the findings. This thesis enriches our knowledge of how the best interests concept is understood and used in human rights practice. Its starting point is the interaction between the concept of the best interests of the child and children’s rights, with the analysis responding to a broader question of the interaction and dialogue between different systems for the protection of human rights. The thesis offers new, systematically collected data on the nature and functioning of the best interests concept in human rights practice at the domestic, European and international levels and discusses the major reasons underlying the identified problems. Methodologically, it relies on systematic case studies and comparison and employs tools of doctrinal research to analyse the findings. Article I, ‘“In All Actions Concerning Children”? Best Interests of the Child in the Case Law of the Supreme Administrative Court of Finland’, demonstrates that the Supreme Administrative Court of Finland considers the best interests of the child in a selective manner: it tends to consider best interests in areas traditionally associated with children’s rights but does not consider them sufficiently in other areas. Article II, ‘A comparison of child protection and immigration jurisprudence of the European Court of Human Rights: what role for the best interests of the child?’, compares the use of the best interests concept in child protection and immigration cases of the European Court of Human Rights (ECtHR). Even though the ECtHR regularly refers to best interests in its cases concerning children, unjustified differences exist between the case groups in the assessment of family unity, the child’s age and the child’s views. The article concludes that the ECtHR’s approach in immigration cases is problematic. Article III, ‘Understanding the Best Interests of the Child as a Procedural Obligation: the Example of the European Court of Human Rights’, suggests a procedural approach to best interests as a remedy to the inconsistent application of the concept in the different case groups detected in Article II. The article critically analyses the views of the Committee on the Rights of the Child and categorises three layers of the ECtHR’s procedural approach to best interests. Article IV, ‘A Focus on Domestic Structures: Best Interests of the Child in the Concluding Observations of the UN Committee on the Rights of the Child’, establishes that instead of attempting to define the best interests concept in its concluding observations, the Committee on the Rights of the Child focuses on structures that advance the implementation of best interests. Together, the articles illustrate the problems of an outcome-focused understanding of the best interests of the child. These issues are reflected in the inconsistencies of human rights practice; the best interests of the child are not systematically taken into account in human rights practice as required by Article 3(1) CRC. This study found unjustified differences between different fields of law, which is problematic from the perspective of children’s rights, especially concerning non-discrimination. The thesis suggests that the application of an outcome-focused understanding of the concept of the best interests of the child is complicated by the concept’s purpose of maximising children’s rights and by the ambiguity of the criteria under which the child’s best interests can be limited. The thesis, therefore, uses the framework of positive and negative obligations to demonstrate that the current practice of accommodating best interests with other interests and rights – balancing – is obscure and that, consequently, best interests are easily disregarded. The thesis suggests that if Article 3(1) CRC is used as a yardstick to measure the outcome of a decision, the legal content of Article 3(1) should be defined in relation to the case at hand, after which the criteria for limiting human rights should be applied. The thesis further argues that relying on different presumptions in similar legal questions may lead to discriminatory outcomes. The thesis also develops the idea of Article 3(1) CRC as a procedural obligation. Relying on Article 3(1) as a procedural obligation means that in cases concerning children, courts would attend to whether the best interests of the child have been considered, the grounds of the assessment explained and procedural requirements, such as obtaining the child’s views, followed. The substantive assessment would be expressed in terms of the rights of the child. The thesis proposes that a procedural approach and focus on structures that advance children’s rights in general could more effectively safeguard the best interests of the child than an outcome-focused approach. en
dc.description.abstract YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) 3(1) artiklan mukaan kaikissa lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etu on keskeinen mutta epämääräinen käsite, jonka huomioimisesta tuli ihmisoikeusvelvoite, kun se sisällytettiin lapsen oikeuksien sopimukseen. Tämä väitöskirja analysoi lapsen edun käsitettä kotimaisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä ihmisoikeuksia koskevassa oikeuskäytännössä. Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta artikkelista sekä yhteenvedosta, joka rakentuu artikkelien johtopäätöksille ja pohtii tulosten laajempaa merkitystä. Väitöskirja tuottaa uutta tietoa siitä, miten lapsen edun käsite ymmärretään ja miten sitä käytetään ihmisoikeuksia koskevassa kotimaisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä oikeuskäytännössä. Väitöskirjan lähtökohta on vuorovaikutus lapsen edun ja lapsen oikeuksien välillä. Analyysi kytkeytyy laajempaan kysymykseen siitä, miten ihmisoikeuksien suojajärjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Väitöskirjan metodi perustuu oikeuskäytännön systemaattiseen tarkasteluun, vertailuun sekä tulosten lainopilliseen analyysiin. Ensimmäinen artikkeli osoittaa, että Suomen korkein hallinto-oikeus huomioi lapsen etua valikoivasti: lapsen etu otetaan yleensä huomioon lasten oikeuksiin perinteisesti yhdistetyillä alueilla, mutta muilla alueilla lapsen edun huomiointi ei ole riittävää. Toinen artikkeli vertailee sitä, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) käyttää lapsen edun käsitettä lastensuojelu- ja ulkomaalaisasioissa. Vaikka EIT viittaakin usein lapsen etuun, lastensuojelu- ja ulkomaalaisasioiden välillä on merkittäviä eroja suhtautumisessa perheen yhtenäisyyteen, lapsen ikään ja lapsen näkemyksiin. Artikkelin johtopäätös on, että EIT:n lähestymistapa ulkomaalaisasioissa on lapsen oikeuksien kannalta ongelmallinen. Kolmas artikkeli esittää prosessuaalista lähestymistapaa lapsen etuun ratkaisuksi toisessa artikkelissa havaittuihin asiaryhmien välisiin eroihin ja havainnollistaa väitettä EIT:n oikeuskäytännöllä. Neljäs artikkeli osoittaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitea keskittyy loppupäätelmissään lapsen edun määrittelemisen sijaan rakenteisiin, jotka edistävät lapsen edun ja yleisesti lasten oikeuksien toteutumista. Kokonaisuutena väitöskirja tuo esille ongelmia lapsen edun toteutumisessa; lapsen etua ei systemaattisesti oteta huomioon LOS 3(1) artiklan edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa tuli esille eri asiaryhmien välisiä perusteettomia eroja, jotka ovat ongelmallisia lasten oikeuksien ja etenkin syrjinnän kiellon näkökulmasta. Väitöskirja esittää, että jos lapsen etua käytetään ratkaisun sisällöllisenä mittapuuna, lapsen edun sisältö tietyssä tilanteessa pitäisi määritellä lapsen oikeuksien kautta ja tämän jälkeen soveltaa ihmisoikeuksien rajoitusedellytyksiä lapsen edun rajoittamiseen. Väitöskirja myös esittää, että samanlaisissa oikeudellisissa kysymyksissä ei pitäisi käyttää erilaisia oletuksia esimerkiksi siitä, onko lapsen etu olla vanhempiensa kanssa vai ei, koska vaarana on syrjivään lopputulokseen päätyminen. Väitöskirja esittää, että prosessuaalinen lähestymistapa ja lasten oikeuksien toteutumista edistäviin rakenteisiin keskittyminen turvaavat tehokkaammin lapsen etua kuin lapsen edun ymmärtäminen sisällöllisenä velvoitteena. Lapsen edun huomioimisen ymmärtäminen prosessuaalisena velvoitteena tarkoittaa, että tuomioistuimen pitää kiinnittää lapsia koskevissa asioissa huomiota siihen, onko lapsen etua harkittu, onko arvioinnin perusteita avattu sekä onko prosessuaalisia velvoitteita (esimerkiksi lapsen mielipiteen selvittäminen) noudatettu. Ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa sopusoinnussa olevaan lopputulokseen päätyminen kuitenkin edellyttää sisällöllisen harkinnan ilmaisemista lapsen oikeuksien kautta. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-6989-1
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2021
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject oikeustiede
dc.title The Best Interests of the Child in Human Rights Practice : An Analysis of Domestic, European and International Jurisprudence en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Ojanen, Tuomas
dc.opn Liefaard, Ton
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Law en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Oikeustieteen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, juridiska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i juridik sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sormunen_milka_dissertation_2021.pdf 4.274Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record