Kansankynttiläksi kasvanut : opettajan ammatin periytyminen Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031437
Title: Kansankynttiläksi kasvanut : opettajan ammatin periytyminen Suomessa
Alternative title: Born to be a teacher : the inheritance of the teacher's profession
Author: Siltainsuu, Rebekka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031437
http://hdl.handle.net/10138/325728
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tarkemmin opettajan ammatin periytymisen taustalla olevia tekijöitä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan ammatilla on taipumusta periytyä suvussa. Tämän tutkimuksen avulla selvitettiin taustatekijöitä kyseiselle ilmiölle ja sitä, miten opettajasukuun kuuluminen vaikuttaa henkilön ammatinvalintaan, arkeen ja työhön. Näiden tietojen avulla saadaan tarpeellista tietoa ammatin periytymisestä, joka auttaa oppilaanohjaustyössä ja ammatinvalinnan taustatekijöihin liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä. Tutkimus oli laadullinen eli kvalitatiivinen ja se toteutettiin keräämällä tietoja puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla viideltä opettajalta, joilla oli suvussaan opettajia. Kyselylomake sisälsi yhdeksän kysymystä, jotka pohjautuivat paitsi tutkimuskysymyksiin, mutta myös aiemmin aiheesta tutkittuun tieteelliseen tietoon. Tässä tutkimuksessa käytettiin suomenkielisiä ja kansainvälisiä tutkimuksia. Aineiston analyysi toteutettiin teemoittelun avulla. Aineiston keräämiseen vaikutti vuonna 2020 alkanut Covid-19 pandemia. Alunperin aineisto oli tarkoitus kerätä haastatteluiden avulla, mutta pandemian takia aineistonkeruumenetelmää piti muokata sellaiseksi, että sen pystyi tekemään etänä ilman lähikontaktia, taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Tulosten mukaan opettajan ammatin periytymiseen vaikuttivat muun muassa lähipiiristä nähty positiivinen esimerkki opettajan työn eri puolista sekä kiinnostus opettajan työtä kohtaan. Perheeltä oli saatu kannustusta valita kyseinen ammatti ja useimmille perhe toimi myös ensisijaisena tietolähteenä opettajan ammattiin ja siihen kouluttautumiseen. Kuuluminen opettajasukuun koettiin positiivisena asiana muun muassa yhteisten loma-aikojen vuoksi. Näiden edellä mainittujen tutkimuksessa esiin nousseiden tietojen avulla saadaan lisäselvyyttä esimerkiksi siihen, mitä ammatin periytymisen taustalla on. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää oppilaan ohjauksessa, kun nuori pohtii koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyviä teemoja. Tämän tutkimuksen avulla ymmärretään myös paremmin, että henkilön perhetaustalla on jonkin verran merkitystä siihen, minkä koulutuslinjan tai ammatin hän valitsee.The purpose of this study was to examine in more detail the factors behind the inheritance of the teacher’s profession. This topic has been studied widely in Finland and abroad. The previous studies have shown that the teacher’s profession tends to inherit in the family. The information that one could have from the results, could be used for example in student counselling. The data was collected by sending a questionnaire via email to five teachers who are from families that include teachers. The questionnaire had nine questions which were based on previous studies and this thesis’ research problems. The previous studies that were used in this study were both Finnish and international. Thematizing was used as an analyzing method when questionnaires were analyzed. The Covid-19 pandemic had an impact on the method which was used to collect the data: originally it was planned to collect it via interviews but because of the pandemic the data had to be collected via questionnaire. As a conclusion in this study teacher occupation tends to inherit for example because of the support from the family and information about the occupation that is given by them. Being in a family that has other teachers has positive impacts, like for example common holidays. Knowing that occupations in families have an impact on a child's decision about education and future occupation, give student counsellors important information that they could use when working with the students.
Subject: opettajan ammatti
periytyminen
ammatinvalinta
koulutuksen valinta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Siltainsuu_Rebekka_Pro gradu_2020.pdf 693.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record