"Sopii sellaisille tekijätyypeille" : oppisopimuskoulutus diskursiivisena käytäntönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031433
Title: "Sopii sellaisille tekijätyypeille" : oppisopimuskoulutus diskursiivisena käytäntönä
Alternative title: ”Suits for the doers” : apprenticeship training as a discursive practice
Author: Averin, Inka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031433
http://hdl.handle.net/10138/325730
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella työntekijäkansalaisuuden ulottuvuuksia oppisopimuskoulutuksessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia positioita nuorille oppisopimusopiskelijoille on tarjolla oppisopimuskoulutuksen asiantuntijoiden näkemyksissä työntekijäkansalaisuuden eetoksessa. Tutkielman lähtökohtana on jälkistrukturalistinen tutkimusote ja lähestyn oppisopimuskoulutusta diskursiivisena käytäntönä. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että ammatillisen koulutuksen kontekstissa on vahva työntekijäkansalaisuuden eetos, joka kytkeytyy uusliberalistiseen logiikkaan. Työntekijäkansalaisuutta oppisopimuskoulutuksessa ei ole aiemmin tutkittu. Oppisopimuskoulutusta on ylipäätään tutkittu Suomessa vähän ja erityisesti kriittinen yhteiskunnallinen ote on jäänyt paitsioon. Tutkimukseni aineistona oli kuusi yksilöhaastattelua, jotka toteutin keväällä 2020. Tutkimuksessa haastattelin teemahaastattelun keinoin kuutta oppisopimuskoulutuksen asiantuntijaa. Aineiston analysointimenetelmänä hyödynsin diskursiivista lukutapaa. Tutkimukseni tulokset antavat kurkistusaukon oppisopimuskoulutuksen käytäntöihin ja nuorten positioihin oppisopimuksessa. Analyysini perusteella oppisopimuskoulutuksessa tuotetaan ja ylläpidetään uusliberalistista työntekijäkansalaisuuden diskurssia. Oppisopimuksen asiantuntijat perustelivat oppisopimuskoulutuksen hyötyjä nuorten koulutusmuotona työntekijäkansalaisuuteen kytkeytyvillä ulottuvuuksilla, kuten palkkatyöntekijän aseman saavuttamisella, kiinnittymisellä työelämään ja ammattitaidon nopealla kehittymisellä. Toisaalta työntekijäkansalaisuuden diskurssi näyttää luovan myös rajoituksia: analyysini perusteella oppisopimusta ei nähty soveltuvana nuorille, joiden työelämävalmiuksien katsottiin olevan heikot. Myös nuorten positiot oppisopimuskoulutuksessa määrittyvät työntekijäkansalaisuudesta käsin. Tämä näyttäytyy siten, että nuoria pyritään ohjaamaan oppisopimuskoulutuksessa työntekijäkansalaisuuteen eli itsevastuullisen ja aktiivisen, mutta puutteistaan tietoisen subjektin positioon. Ideaalisubjektin ohella rakennettiin myös ideaalin vastakohtaa, joka määrittyi muun muassa ”lukijatyypiksi”. Analyysini perusteella nuorten positiot rakentuvatkin kokonaisuudessaan jännitteisiksi.The aim of this study was to explore dimensions of worker-citizenship in apprenticeship training. Also, the aim was to study which kind of positions there are for young apprenticeship students within apprenticeship training through the perspectives of apprenticeship experts. Basis for this study is post-structuralist research and I approach apprenticeship training as a discursive practice. Previous research has shown that there is a strong worker-citizenship ethos which connects to neoliberalism in vocational education. Worker-citizenship in apprenticeship training has not been studied before in Finland. Overall, there has been little research about apprenticeship training in Finland and especially critical studies are missing. The data was collected via six individual interviews that were conducted in spring 2020. The interviewees were six apprenticeship experts, and the data was analyzed using discursive reading method. The results of my study give some insight to apprenticeship training practices and the youths` position in apprenticeship. Based on my analysis worker-citizenship discourse is upheld within apprenticeship training. Apprenticeship experts argued the benefits and disadvantages of apprenticeship through dimensions linked to worker-citizenship. In addition, the positions of young apprenticeship students were defined from worker-citizenship. This appears in a sense that young students are guided to a position of self-responsible and active yet self-aware of their deficits. Along with the ideal subject an opposite was defined which was seen for example as a “reader type”.
Subject: oppisopimus
oppisopimuskoulutus
työntekijäkansalaisuus
nuoret
diskursiivinen käytäntö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record