Dialogisuus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031442
Title: Dialogisuus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien opetuksessa
Author: Forssell, Nora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031442
http://hdl.handle.net/10138/325734
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Kandidaatin tutkielmassani toteutin kirjallisuuskatsauksen aiheesta dialoginen opetus, ja kokosin taulukon dialogisen opettajan käyttämistä toimintatavoista. Tässä tutkimuksessa havainnoin oppitunteja ja käytin luomaani ryhmittelyä tunnistaakseni dialogisen opetuksen toimintatapoja. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten dialogisuus ilmenee luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden opetuksessa. Tutkimuskysymykseni olivat: 1. Mitä dialogisen opettajan toimintatapoja havainnoitujen opettajien opetuksesta voidaan tunnistaa? 2. Miten dialogisuus ilmenee luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden opetuksessa? ja 3. Miten dialogisuus ilmenee eri oppiaineiden opetuksessa? Tutkimuksessa luodaan tietoa dialogisen opetuksen käytännöistä. Menetelmät. Tarkastelin aihetta kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin, aineistonani 22 videokuvattua oppituntia. Tutkimukseen osallistui kolme luokanopettajaa ja kolme luokanopettajaopiskelijaa. Keräsin aineistoni videohavainnoinnin avulla yhdestä pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta koulusta. Käytin analyysini pohjana kandidaatin tutkielmassa luomaani ryhmittelyä dialogisen opettajan toimintatavoista. Analysoin aineistoani teemoittelun avulla luomalla aineistosta tunnistamistani toimintatavoista erilaisia ryhmiä. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikkien havainnoimieni luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden opetuksessa esiintyi dialogisen opettajan toimintatapoja. Dialogisuus ilmeni muun muassa keskustelevana äänensävynä, oppilaiden äänille tilan antamisena sekä oppilaiden väittämien tärkeyden osoittamisena. Havainnoimieni opettajien käyttämät dialogiset toimintatavat oli mahdollista jäsentää neljään ryhmään: sisältötiedon rakentaminen, opettajan asennoituminen, opettajan palaute ja oppilaan autonomian tukeminen. Kaikista havainnoimistani oppitunneista suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla oli tunnistettavissa eniten dialogisia toimintatapoja. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää opettajien halutessa lisätä opetukseensa dialogisuutta. Tutkimuksessa listataan, mitä dialogisuuden esiintyminen opetuksessa voi konkreettisesti tarkoittaa.Objects. In my Bachelor’s thesis I executed a descriptive literatute review about dialogic teaching and collected a table of the methods used by a dialogic teacher. In this research I observed lessons and used the grouping I had created in order to identify the methods of dialogic teaching. The objective of the study was to examine in what extent dialogue appeared in the teaching of class teachers and teacher students. My research questions were: 1. Which methods of a dialogic teacher can be identified from the observed teachers’ lessons? 2. How is dialogue manifested in the teaching of class teachers and teacher students? and 3. How is dialogue manifested in the teaching of different subjects? In this study I created information about the practices of dialogic teaching. Methods. I examined the topic with the methods of qualitative study with videotaped lessons as my research material. Three class teachers and three teacher students participated in the study. I collected my research data from one school located in the metropolitan area with the help of video observation. As a base for my analysis, I used the grouping from my Bachelor’s Thesis. I analysed my research material by creating different groups of the methods used by a dialogic teacher. Results and Conclusions. All of the class teachers and teacher students observed in this study used dialogic methods in their teaching. For example dialogue appeared in a conversational tone of voice, leaving space for the students’ voices and showing the importance of their claims. The dialogic methods used by the teachers observed could be placed in four groups: building of subject matter, teachers approach, teachers’ feedback and supporting students’ autonomy. From all of the lessons observed, it was possible to identify the most dialogic methods in the Finnish language lessons. It is possible to utilise these research results when teachers want to add dialogue in to their teaching. Concrete ways in which dialogue appears were listed in the study.
Subject: Dialoginen opettaja
dialogisuus
luokkahuonevuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Forssell_Nora_pro_gradu_2020.pdf 628.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record