Mastering market repugnance : can private regulation initiatives prevent harsh government regulation in Finnish private elderly care?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031464
Title: Mastering market repugnance : can private regulation initiatives prevent harsh government regulation in Finnish private elderly care?
Alternative title: Bemästrandet av marknadsmotviljan : kan privata regleringsinitiativ motverka sträng statsreglering inom den privata äldreomsorgen i Finland?
Author: Kurki, Niklas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031464
http://hdl.handle.net/10138/325794
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Specialisation: Statskunskap med förvaltning
Statskunskap med förvaltning
Statskunskap med förvaltning
Abstract: Previous research in political economy has emphasized corporate lobbying as a pathway through which businesses influence government policy. This thesis examines a less-studied mode of influence: private regulation, defined as voluntary efforts by firms to restrain their own business, in the context of Finnish private elderly care. The thesis suggests that profits in elderly care is a particularly controversial policy issue that suffers from market repugnance, defined as a situation where there might be willing suppliers and demanders of certain transactions, but an aversion to those transactions by others restrain or even stop the transactions. Now, this thesis assert that elderly care firms can use modest private regulation as a political strategy to decrease market repugnance and in so doing preempt more stringent government regulations that could hinder profit making. To test this hypothesis, this thesis organized a survey experiment, where university students and young professionals participated. The survey experiment revealed that the subjects reacted to a private regulation initiative (PRI) by firms. When subjects were asked whether profits should be allowed in elderly care, they held more positive views towards profits after exposed to the PRI. The same dynamic also materialized when subjects evaluated whether firms should be allowed to independently determine minimum staffing requirement per elderly. Furthermore, subjects were also more trustful in the prospect that elderly care firms prioritize the health of elderly before profits, after informed with the PRI. The findings in this thesis have potentially significant societal implications particularly in the domain of private sector influence on social- and healthcare policy. Private regulation is a political strategy that firms can use to decrease demand for stringent government regulation. In addition, the results suggest that firms needn’t use a lot of resources to decrease demand for regulation. However, the results also suggest that there is a demand among the public for more socially responsible firms. Even those on the Left are ready to reward firms that display a tangible commitment to responsible conduct with greater freedoms and increased legitimacy. This could ideally nudge firms towards a more responsible and a more societally embedded conduct.Tidigare forskning inom politisk ekonomi har betonat lobbying som ett sätt för företag att påverka offentlig politik. Denna avhandling undersöker en mindre studerad strategi för att erhålla inflytande: privat reglering, definierad som frivilliga insatser från företag för att begränsa sin egen affärsverksamhet. Kontexten för denna avhandling är den finska social- och hälsovården och mera specifikt: de finska äldreomsorgsföretagens privata reglering inom den privata äldreomsorgen. Vinster inom äldre omsorgen är omtvistat i finska offentliga debatten, något som tyder på marknadsmotvilja, definierad som en situation där det finns villiga leverantörer och efterfrågare av viss transaktion, men en motvilja mot dessa transaktioner från andra begränsar eller till och med stoppar transaktionerna. Avhandlingen hypotetiserar således att äldreomsorgsföretag kan använda privata regleringsinitiativ som en politisk strategi för att minska marknadsmotviljan och således förebygga strängare statsreglering som skulle förhindra vinstdriven äldreomsorg. För att pröva denna hypotes organiserades ett enkätexperiment där universitetsstuderanden och unga yrkesverksamma deltog. Experimentet visade att respondenterna reagerade på företagets privata regleringsinitiativ. När respondenterna tillfrågades om vinster bör tillåtas inom äldreomsorgen var de mer benägna att tillåta vinster efter att de tagit del av det privata regleringsinitiativet. Samma dynamik påvisades också när respondenterna utvärderade huruvida företag ska självständigt få bestämma minimikravet på antalet personal per äldre. Dessutom hade respondenterna mer tillit för att äldreomsorgsföretag prioriterar de äldres hälsa framför vinsten efter att de hade tagit del av det privata regleringsinitiativet. Resultaten i denna avhandling har potentiellt betydelsefulla samhälleliga implikationer, särskilt beträffande den privata social- och hälsovårdssektorns påverkan på offentlig social- och hälsovårdspolitik. Privat reglering är en politisk strategi som företag kan använda för att minska kraven på sträng statsreglering. Dessutom tyder resultaten på att företag inte behöver använda allt för mycket resurser för att minska efterfrågan på reglering. Resultaten tyder dock också på att det finns en efterfrågan bland allmänheten för mer socialt ansvariga företag. Till och med de till vänster är villiga att belöna företag som påvisar självreglering med större friheter och ökad legitimitet. Denna aspekt skulle kunna leda till att företag accepterar en mera och samhälleligt förankrad affärsverksamhet som bygger på socialt ansvar framför vinst-maximering.
Subject: Private regulation
government regulation
market repugnance
experiment
political economy
welfare state
elderly care


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kurki_Niklas_Magisteravhandling_2020.pdf 1012.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record