Problem solving and use of mathematics at work : hanging around farmers and cabinetmakers

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6985-3
Title: Problem solving and use of mathematics at work : hanging around farmers and cabinetmakers
Alternative title: Ongelmanratkaisu ja matematiikan käyttö työssä
Author: Saló i Nevado, Laia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Education
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-03-19
Language: eng
Belongs to series: Helsinki Studies in Education - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6985-3
http://hdl.handle.net/10138/325856
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The purpose of this dissertation is to examine problem solving and mathematical knowledge used at work. Two different work settings were explored: a farm and cabinetmaker workshops. The research focused on the participants’ perspectives regarding the problem-solving situations they face and the mathematical knowledge they use at work. The main research questions behind this dissertation were: what are the mathematics that farmers and cabinetmakers use at work? What are the problem-solving situations that farmers and cabinetmakers encounter at work? How do problem-solving situations influence other ongoing processes? This dissertation consists of three studies that were developed based on the following objectives. The objective for the first study was to investigate a natural setting where the use of mathematics was not obvious, emphasizing the process that farmers were involved in by analyzing different situations. The objective for the second study, in a setting where mathematics was more obvious, i.e., the workshop of a cabinetmaker, was to find out what kind of mathematics was used in cabinetmakers’ everyday work and how problem solving and finding solutions to emergent problems were intertwined in the work. The objective for the third study was to shed some light on what role problem-solving processes played in creative and design woodworking processes. The theoretical background of this dissertation draws from vernacular mathematics and problem solving. At work, mathematical knowledge is used for both routine tasks and problem-solving situations, and thus problem solving appears to be a significant component of numeracy. The concept of problem solving became central to my work. Earlier studies on the process of problem solving indicated similarities with other processes as the creative process and a connection to the design of a product. An ethnographic approach was used and the main methods for collecting the data were participant observation, shadowing, and interviews. The participants were two farmers and four cabinetmakers in three separate studies. The inductive analysis of the data from the study with the farmers showed that most of the mathematical knowledge in use and the farmers’ behavior focused on quantity, structure, space, and transformations along with problem solving. The data indicated that farmers faced problem-solving situations in dealing with distribution of spaces or in finding suitable objects as measuring tools for feeding the animals. The farmers’ reasoning and solutions were based on their own experience within the specific context of the farm. Similarly, the mathematics that cabinetmakers identified and used in their work were in most cases very basic, and therefore this finding was in line with previous studies about mathematics at work. However, the data revealed as well that most ill-structured problem-solving situations appeared when the cabinetmakers had to create a jig. Jigs were context-situated, open-ended and intertwined with a mathematical knowledge component. The analysis indicated that the process of problem solving and the creative process shared similarities, but they were not identical. The data supported the idea that novelty is a condition for making the creative process possible, the same way that viability of the solution is a condition for problem solving. Problem solving influences the length, precision and progress of the design process. This study offers a new reflection on the role of problem solving as a mediating process between creative and design processes.Tässä väitöskirjassa tutkitaan työssä käytettyä ongelmanratkaisua ja mate-maattista tietoa. Tutkimuksessa seurataan maanviljelöiden työtä tiloillaan ja puuseppien työtä pajoissaan. Tutkimus keskittyy osallistujien näkemyksiin työssään kohtaamista ongelmanratkaisutilanteista sekä matemaattisesta tiedosta, jota he työssään käyttävät. Väitöstutkimuksen pääkysymykset ovat seuraavat: Millaista matematiik-ka maanviljelijät ja puusepät käyttävät työssään? Millaisia ongelmanratkaisutilanteita maanviljelijät ja puusepät kohtaavat työssään? Miten ongelmanratkaisutilanteet vaikuttavat muihin työhön liittyviin prosesseihin? Tutkimus on kolmeosainen. Ensimmäisessä osassa tutkitaan sellaisia luonnollisia tilanteita, joissa matematiikan käyttö ei ole ilmeistä. Näiden tilanteiden analyysi painottuu prosesseihin, joita maanviljelijät käyvät tilanteissa läpi. Tutkimuksen toisessa osassa selvitetään, millaista matematiikkaa puusepät käyttävät ammatissaan ja millainen rooli työssä on ongelmanratkaisulla. Tutkimushavainnot on tehty sellaisissa tilanteissa, joissa matematiikan käyttö on ilmiselvää, kuten puusepän pajatyöskentelyssä. Kolmas tutkimus valaisee ongelmanratkaisuprosessin merkitystä luovassa suunnittelutyössä. Tutkimuksen teoreettinen tausta on arjen matematiikassa ja ongelmanrat-kaisussa. Työssä matemaattista tietoa käytetään sekä rutiinitehtävissä että ongelmanratkaisussa, ja siksi ongelmanratkaisu vaikuttaa olevan merkittävä osa laskutaitoa. Ongelmanratkaisusta muodostuikin työni ydin. Aiemmat ongelmanratkaisua käsittelevät tutkimukset osoittavat, että ongelmanratkai-suprosessissa on sekä samankaltaisuuksia luovan prosessin kanssa että yh-teyksiä tuotesuunnitteluun. Käytin työssäni etnografista lähestymistapaa ja keräsin tietoa tarkkailemalla, seuraamalla ja haastattelemalla kohteitani. Kolmen eri tutkimuksen kohteina oli kaksi maanviljelijää ja neljä puuseppää. Maanviljelijöitä tarkkailemalla keräämieni tietojen induktiivinen analyysi osoitti, että valtaosa maanviljelijöiden matemaattisesta tiedosta ja toiminnasta keskittyi ongelmanratkaisun ohella määrään, rakenteeseen, tilaan ja muunnoksiin. Maanviljelijät kohtasivat ongelmanratkaisutilanteita järjestellessään tilankäyttöä tai valitessaan eläinten ruokkimiseen sopivia mittausvälineitä. Maanviljelijöiden päättely ja ratkaisut perustuivat heidän omiin kokemuksiinsa nimenomaan maatilan kontekstissa. Myös puuseppien työssään käyttämä matematiikka oli hyvin perustasoista, ja niinpä tutkimuksen tulos onkin hyvin samansuuntainen aiempien matematiikkaa työssä käsittelevien tutkimusten tulosten kanssa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että kaikkein monimutkaisimmat, huonosti jäsentyneet ongelmanratkaisutilanteet tulivat vastaan silloin, kun puuseppien oli valmistet-tava jigi eli jotakin tiettyä työvaihetta varten rakennettu työkalu tai-väline. Jigit olivat tilannesidonneisia ja ratkaisuiltaan avoimia, ja niihin liittyi matemaattisen tiedon eri osaalueita. Analyysi osoittaa, että vaikka ongelmanratkaisuprosessissa ja luovassa prosessissa on yhtäläisyyksiä, ne eivät ole identtisiä. Tulokset tukivat oletusta, että luovan prosessin ehtona on tilanteen uutuus ja ensikertaisuus, samalla tavalla kuin toteuttamiskelpoisuus on ongelman ratkaisun ehto. Ongelmanratkaisuun vaikuttavat suunnitteluprosessiin käytetty aika, tarkkuus ja edistyminen. Tämä tutkimus tuo esiin uuden tavan tarkkailla ongelmanratkaisun merkitystä luovan prosessin ja suunnittelun välisenä toimintana.
Subject: education
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
salo_i_nevado_laia_dissertation_2021.pdf 52.02Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record