Kouluympäristön vaihtuvuuden yhteys itsetuntoon: temperamenttipiirteiden muokkaavat vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102171501
Title: Kouluympäristön vaihtuvuuden yhteys itsetuntoon: temperamenttipiirteiden muokkaavat vaikutukset
Author: Mäntylä, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102171501
http://hdl.handle.net/10138/326631
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet Kouluympäristöihin on viime vuosina tehty ja suunniteltu tehtävän paljon muutoksia, vaikka uudenlaisten ympäristöjen vaikutusta oppilaiden hyvinvointiin liittyviin asioihin, kuten itsetuntoon, ei ole aiemmin tutkittu. Aiemman tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, ovatko muutokset tasa-arvoisia kaikkia oppilaita ja heidän temperamenttejaan ajatellen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää kouluympäristön vaihtuvuuden (vuorovaikutussuhteiden vaihtuvuus, fyysisten tilojen vaihtuvuus, yleisen struktuurin vaihtuvuus) yhteyttä oppilaiden itsetuntoon, sekä oppilaiden temperamentin mahdollista em. yhteyttä muokkaavaa vaikutusta. Menetelmät Tutkimuksen aineistona (n=2210) käytettiin vuosina 2005-2006 kerättyä laajaa The Finnish Study on Temperament and School Achievement -tutkimusprojektin aineistoa. Koehenkilöinä oli kattava otos suomalaisista yhdeksäsluokkalaisista. Itsetuntoa mitattiin Coopersmith Self-Esteem Inventory –kyselyn suomenkielisellä versiolla. Temperamenttipiirteitä (tehtäväorientaatio, reaktiivisuus, joustavuus) mitattiin TABC-R ja DOTS-R –mittareilla. Kouluympäristön vaihtuvuutta mitattiin kolmella skaalalla: vuorovaikutussuhteiden vaihtuvuudella, fyysisten tilojen vaihtuvuudella ja yleisen struktuurin vaihtuvuudella. Aineisto analysoitiin monitasomalleja käyttäen. Monitasomalleja tehtiin yhteensä kolme, joissa kaikissa ennustettavana muuttujana oli oppilaiden itsetunto. Tulokset ja pohdinta Vuorovaikutussuhteiden, fyysisten tilojen tai yleisen struktuurin vaihtuvuudella ei ollut tilastollisesti merkitseviä päävaikutuksia oppilaiden itsetuntoon. Yleisen struktuurin korkea vaihtuvuus oli kuitenkin yhteydessä voimakkaammin heikompaan itsetuntoon korkeasti (vs. matalasti) tehtäväorientoituneilla oppilailla. Reaktiivisuus ja joustavuus eivät muokanneet minkään vaihtuvuusskaalan yhteyttä itsetuntoon. Kaikki havaitut yhteydet olivat efekteiltään hyvin pieniä, mikä viittaisi siihen, että oppilaiden itsetunnon vaihteluun vaikuttavat suurelta osin muut kuin tutkimuksessa tarkastellut tekijät. Tutkimuksen tulokset näyttävät kuitenkin, että kouluympäristön vaihtuvuus ei näyttäydy oppilaiden hyvinvointia kohottavana tekijänä, kuten aiemmin koulu-uudistuksia tehdessä on oletettu. Kouluympäristön vaihtuvuuden ja muiden koulu-uudistusten vaikutuksista oppilaiden hyvinvointiin tarvittaisiin huomattavasti lisää tutkimusta.Aims of the study Many changes have been made to the school environment in Finland. Still there are no research about how new school environments will effect pupils’ well-being, such as self-esteem. Due to the lack of previous research it cannot be concluded whether these changes to school environment are equal to every student regardless of their temperament. The aim of this study is to find out about the effects of the lack of stability in the school environment (stability of social relations, stability of physical features, stability of overall structure) to pupils’ self-esteem. In addition, the possible moderating effect of temperament is under an interest. Methods The representative sample of this study (n=2210) consisted of Finnish 9th graders, who participated in The Finnish Study on Temperament and School Achievement –research project between 2005 and 2006. Self-esteem was measured by the Finnish version of the Coopersmith Self-Esteem Inventory. Temperament traits were measured by TABC-R and DOTS-R –inventories. The stability of the school environment was measured with three different scales: the stability of social relations, physical features and overall structure. The study was carried out by using multilevel models. Three multilevel models were created, in each of which self-esteem was the dependent variable. Results and conclusions The stability of social relations, physical features or overall structure did not have statistically significant main effects on the pupils’ self-esteem. However, the non-steadiness of overall structure had a statistically significant negative effect on the self-esteem of pupils with a higher task orientation. Reactivity or flexibility did not moderate any effects of the stability scales. All the observed effects were small, which implies that there are a number of different variables not measured in this study that affect pupils’ self-esteem. The results of this study show that the non-steady school environments do not have a positive effect on pupils’ well-being, as it has been assumed. The non-steadiness of the school environment with other changes in the school environment and their effects to pupils’ well-being need further research.
Subject: Monitasomalli
kouluympäristön vaihtuvuus
itsetunto
temperamenttipiirteet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record