Men, work, and care of the self : hybrid masculinities in Finnish working life

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6939-6
Title: Men, work, and care of the self : hybrid masculinities in Finnish working life
Alternative title: Miehet, työ ja itsestä huolehtiminen : hybridimaskuliinisuudet suomalaisessa työelämässä
Author: Hyvönen, Henri
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Arts
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhällsforskning
Doctoral Programme in Gender, Culture and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-03-19
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6939-6
http://hdl.handle.net/10138/326962
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Discussions on care of the self have intensified in Finland over the last thirty years. Self-care discourses are produced, for example, in public discussions in which individuals are motivated to become more responsible for themselves under the assumption that the weakening welfare society is no longer able to support each and every individual through difficult times. Concurrently, ideas about caring for and nurturing the self have increased in commercial value. Employers and numerous commercial actors have started to define the proper way to care for the self and to offer individuals means of self-care. For instance, the promotion of mindfulness exercises to deal with work-related stress, various diets as enhancers of physical activity, and the shaping of personal attitudes in response to increased insecurity in the labor market are ways in which individuals are being challenged to shift their gaze to their bodies and behaviors, and shape them to fit the new demands set by working life. Thus, self-care is not a single, undivided social movement, but the site of a struggle wherein disagreements are constituted between interest groups representing different conceptualizations of the proper care of the self. This dissertation focuses on how men think and talk about their practices of work-related self-care, and the norms and expectations placed on men’s work-related self-care. The first empirical dataset of my study consists of interviews with men regarding their conceptualizations, perceptions, and memories of work-related self-care. The second dataset consists of media data from texts addressing men’s work-related self-care. The context of the present study is post-industrialized working life in Finland, where men’s job opportunities lie increasingly in the knowledge-intensive sector, social services and healthcare, and service-based jobs. The changes in the labor market and the ethical deliberation on self-care in both public discussions and workplaces problematizes those masculinities that have traditionally been idealized in the Finnish socio-cultural context. Many men no longer identify with, and are not expected to identify with, the way of being a man characterized by an ethos of surviving alone, a suspiciousness towards authorities, and a reluctance to monitor one’s own health status and emotions. In line with recent theoretical discussions in critical studies on men and masculinities, my study adopts the concept of hybrid masculinity to depict men’s incorporation of performances and identity elements previously associated with various femininities. By adopting Michel Foucault’s concept of care of the self, the study addresses self-care as a practice that is enabled and constrained by institutions and norms. Theoretically and methodologically, the dissertation draws from poststructuralist theorizations. The results indicate that contemporary men identify with masculinities that include performances and behaviors previously associated with femininities. The participants in my study conceptualized their bodily and mental health as partly imperfect and malleable material, which they wanted to and were able to shape and refine. They associated their way of participating in working life with genderless worker citizenship, in which self-reflexivity, adaptability, and responsibility for the productivity of one’s work are the guiding principles in life. Concurrently, the men in the study aimed to maintain their personal health and wellbeing as well as a balance between work and non-work. As a part of their self-care, they expressed a desire to heal from traditional masculinity. This means an intention to abandon the positive male identity achieved through success at work and sacrificing oneself for work. The media addresses work-related self-care in a way that reproduces persistent discursive interrelations between men and paid work. Media texts present self-care aimed at maintaining or increasing work performance in a favorable light. Personal wellbeing is subordinated to workplace productivity in media texts. The masculinities present in the speech of the participants and the idealized masculinities produced by the media have been hybridized, albeit based on different aspirations and problematizations. The participants prioritized their personal wellbeing and the meaningfulness of their lives in ways that escaped the external pressures placed on them. In contrast, the concerns and aspirations voiced in the media highlighted the idea that men should focus purely on their abilities to work effectively, avoid illness, and aim to prolong their careers. My study reveals tensions in the contemporary developments of masculinities in relation to both men’s health behavior and their ways of participating in working life.  Itsestä huolehtimista koskeva julkinen keskustelu on kiihtynyt Suomessa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Yksilöitä kannustetaan huolehtimaan itsestään esimerkiksi vetoamalla ajatukseen heikentyvästä hyvinvointivaltiosta, joka ei enää jatkossa kykene kannattelemaan jokaista kansalaista vaikeiden aikojen yli. Samanaikaisesti itsen hoivaamista koskevien ideoiden kaupallinen arvo on kasvanut. Hyvinvointivaltion ohella ja sijaan myös työnantajat ja lukuisat kaupalliset toimijat ovat alkaneet määritellä oikeaa tapaa huolehtia itsestä ja tarjota välineitä itsestä huolehtimiseen. Itseen kohdistuva huolenpito ei siten ole sisäisesti yhtenäinen yhteiskunnallinen liike, vaan keskustelun ja kamppailun kenttä, jossa moninaiset intressiryhmät muotoilevat oikeaa itsestä huolehtimisen tapaa keskenään ristiriitaisin tavoin. Väitöskirja tarkastelee miesten tapoja ajatella ja puhua työhön liittyvästä itsestä huolehtimisesta sekä normeja ja odotuksia, joita miesten harjoittamalle itsestä huolehtimiselle asetetaan esimerkiksi mediassa. Muutokset työmarkkinoilla ja itsestä huolehtimista koskeva eettinen keskustelu tiedotusvälineissä ja työpaikoilla problematisoivat ne maskuliinisuudet, joita Suomen sosiokulttuurisessa kontekstissa on perinteisesti pidetty tavoiteltavina. Miesten ei enää odoteta samastuvan miehenä olemisen tapaan, johon kuuluu yksin selviämisen eetos, epäluuloisuus auktoriteetteja kohtaan ja haluttomuus tarkastella omaa terveydentilaa ja tunteita. Tutkimukseen osallistuneet miehet käsitteellistivät ruumiillisen ja henkisen terveytensä epätäydellisenä ja muovattavissa olevana materiaalina, jota he halusivat ja jota heidän oli mahdollista muokata ja jalostaa. Haastateltavat samastuivat sukupuolettomaan työntekijäkansalaisuuteen, jossa itserefleksiivisyys, mukautuvaisuus ja vastuu oman työn tuottavuudesta ovat yksilön elämää ohjaavia periaatteita. Samalla he korostivat työn ja muun elämän tasapainoa itsestä huolehtimisen keskeisenä päämääränä. Siten haastateltavat ilmaisivat halua parantua perinteisestä maskuliinisuudesta, jossa myönteistä miehen identiteettiä rakennetaan työssä menestymällä ja uhraamalla itsensä työlle. Media käsittelee työhön liittyvää itsestä huolehtimista tavalla, joka uusintaa miesten ja palkkatyön välistä pitkäkestoista diskursiivista yhteyttä. Itsestä huolehtimista, joka tähtää suorituskyvyn ylläpitämiseen tai kasvattamiseen, arvioidaan myönteisemmin kuin henkilökohtaisen hyvinvoinnin suojelua palkkatyön kustannuksella. Tutkimukseni osoittaa, että maskuliinisuuksien tämänhetkisiin kehityskulkuihin liittyy jännitteitä, jotka ovat seurausta miesten terveyskäyttäytymiseen ja miesten työelämään osallistumisen tapoihin liittyvistä ristiriitaisista odotuksista.
Subject: sukupuolentutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hyvönen_henri_dissertation_2021.pdf 804.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record