The experience of being and becoming for young Chinese people: A relational perspective

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6329-5
Title: The experience of being and becoming for young Chinese people: A relational perspective
Author: Wang, Ziyu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-04-16
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6329-5
http://hdl.handle.net/10138/327031
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral thesis examines how young Chinese people experience being and becoming in their education and how their child-parent relationships relationally influence these experiences. Two groups of concepts frame the analysis: first, being and becoming (including temporality, well-being, learner identity and orientations towards future) and, second, the child-parent relationship (including parental involvement, agency and relational influences). This study employs both quantitative and qualitative methods. The data was gathered through a China Family Panel Studies survey (N=1306), individual interviews (N=25) and an open-ended survey (N=479). These data were analysed by various methods, including statistical analysis, qualitative content analysis and thematic analysis. These young Chinese people have experienced multiple ways of being and becoming. The majority juggle being and becoming in a future-oriented way to achieve educational success, while a significant minority focus on the present and on happiness, entertainment and socialising. The findings point to a mix of abundant parental social support (particularly emotional support) and distant, conflictual child-parent interactions in young people’s negotiations of being and becoming. Young people’s agency has diverse forms embedded in their past, present and future family episodes, and they exercise their agency to mediate their parents’ educational involvement. The thesis suggests that the concept being and becoming heightens the entanglement between the present and the future and the intersection of the temporal and the social, which is increasingly recognised when studying youth. This study also demonstrates that a relational perspective is valuable in uncovering the dynamics, nuances and interactions in young people’s living and growing up. These rich descriptions enable further re-envisioning young Chinese people by questioning their traditionally submissive archetype. Such an inquiry into young people’s individual experiences and their interactions with their social context pinpoints ‘the social’ in social work studies at large. This study also draws out implications for educational and career support for young people and relational social work in practice.Tämä väitöskirja tarkastelee, kuinka kiinalaiset nuoret kokevat olemisen ja olevaksi tulemisen koulunkäynnissään ja kuinka heidän suhde vanhempiinsa vaikuttaa näihin kokemuksiin. Analyysissä käytettiin kahta käsijärjestelmää: ensinnäkin olemisen ja olevaksi tulemisen välistä suhdetta (sisältäen ajallisuuden, hyvinvoinnin, oppijan identiteetin ja suuntautumisen tulevaisuuteen) sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta (osallistuminen, tahdonvapaus ja relationaaliset vaikutukset). Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Tiedot kerättiin China Family Panel Studies -tutkimuksella (N = 1306), yksittäisillä haastatteluilla (N = 25) ja avoimella kyselyllä (N = 479). Nämä tiedot analysoitiin useilla menetelmillä, mukaan lukien tilastollinen analyysi, kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Nämä nuoret kiinalaiset ovat kokeneet useita tapoja olemisen ja olevaksi tulemisen väliltä. Suurin osa heistä puntaroi olemistaan ja olevaksi tulemistaan tulevaisuuteen suuntautuneella ja koulutuksellisen menestyksen ajattelutavalla, kun taas merkittävä vähemmistö keskittyy nykyhetkeen, mielihyvään, viihteeseen ja seurusteluun. Tulokset viittaavat sekoitukseen runsaasta vanhempien sosiaalisesta tuesta (erityisesti emotionaalisesta tuesta) ja etäisistä, ristiriitaisista lasten ja vanhempien vuorovaikutuksista nuorten neuvotteluissa heidän olemisen ja olevaksi tulevan välillä. Nuorten toimijuudella on erilaisia muotoja, jotka sisältyvät heidän menneisiin, nykyisiin ja tuleviin perhejaksoihinsä, ja he käyttävät toimijuuttaan välittääkseen vanhempiensa osallistumista koulunkäyntiinsä. Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että olemisen ja olevaksi tulemisen käsite korostaa nykyisyyden ja tulevaisuuden yhteenkietoutumista sekä ajallisen ja sosiaalisen yhteenliittymää, joka on yhä keskeisempi näkökulma nuorten tutkimuksessa. Tutkimus osoittaa myös, että relationaalinen näkökulma on hyödyllinen, kun halutaan osoittaa nuorten elämisen ja kasvamisen dynamiikkaa, nyansseja ja vuorovaikutusta. Nämä kuvaukset mahdollistavat nuorten elämän ajattelemisen uudella tavalla kyseenalaistamalla heihin liitetyn perinteisen alistuvan arkkityypin. Tällainen tutkimus nuorten yksilölliseen kokemusmaailmaan ja vuorovaikutukseensa heidän yhteiskunnallisen kontekstinsa kanssa tähdentää laaja-alaista yhteiskunnallista ulottuvuutta sosiaalityön tutkimuksessa. Tämä tutkimus ehdottaa myös suosituksia koulunkäynnin ja työuran suunnittelun tukemiseen nuorille relationaalisen sosiaalityön praktiikan avulla.
Subject: social work
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
wang_ziyu_dissertation_2021.pdf 669.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record