The Significance and Sustainability of Charcoal Production in the Changing Landscape of Dakatcha Woodland, SE Kenya

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
dc.contributor.author Ruuska, Eeva Maria
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201204103213
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/32704
dc.description.abstract The study contributes to the studies of land cover change and sustainable development in Kenya. It scrutinizes the land use and land cover change (LULCC) and deforestation; forest ecosystem services and vulnerability of natural and human systems; forest management and land tenure; sustainable land management, development and livelihoods; and woodfuel energy in a Kenya and in Africa. It is a case study from Dakatcha Woodland, an un-protected global hotspot for biodiversity adjacent to the Kenyan coast. The local setting of Dakatcha Woodland; the relation of livelihoods, especially charcoal production, to the land cover change; and the environmental and socio-economic impact of land cover change in the study area, are studied in detail. The possibilities to promote sustainable development, livelihoods and ecosystem services in the area are reflected, too. The main objective of this study is to contribute to the planning of sustainable management of land and forests, and sustainable livelihoods of the local population in Dakatcha Woodland. Environment and its change affect biodiversity and ecosystems, and thus ecosystem services that all human beings rely upon. Weakened ecosystem services deteriorate the possibilities to have good living conditions and livelihoods. Dakatcha Woodland is experiencing both environmental and socio-economical problems due to uncontrolled clearance of hilltop Cynometra-Brachylaena forests for agriculture and for charcoal burning to meet the energy demands of both local population as well as to supply the nearby centres and towns. The main underlaying problems are poverty and lack of alternative income generating activities coupled with weak institutional framework and poor land tenure and management system. Drawing from a holistic research epistemology, the study resolves the study objectives with various methods. Remote sensing (RS) and Geographical Information Systems (GIS) provide means to assess the land cover and thus the change in the state of environment. Combined with socio-economic data collected with methods often used in Development Geography they offer ways to assess the poverty-environment linkages and offer data to land and forest resource management planning. This study contributes to the existing local land cover data by analyzing four SPOT satellite images from 2005/06 and 2011, and by forming a supervised land cover classification for those years, thus scrutinizing also the change in land cover. In-situ observation, household questionnaires (90 households were assessed in October 2010) and semi-structured expert interviews (2 from October 2010 and 3 from April 2011), add to literature review in order to reveal the significance of charcoal production to local livelihoods and environment. It was found that more than half of the 90 assessed households are involved in charcoal production which is higher figure than peer studies have suggested, and that the charcoal network is a complex entity that offers income to many, but bears an negative impact on the environment. It was discovered that, like in Kenya, in Dakatcha Woodland, too, the demand for woodfuel (charcoal and fuelwood) is one of the key drivers of deforestation and land degradation. As such, woodfuel energy is a cross-cutting issue, that ties together forest resources, livelihoods and sustainable development, and demands thus further research. The woodland areas are fragmenting and the relevance of the Important Bird Area (IBA) demarcation should be questioned because it was found that the IBA has lost woodland areas to agriculture and to woody vegetation land cover classes from 2005 to 2011. The land and forest management of Dakatcha Woodland must be planned in accordance with all stakeholders in a sustainable manner, drawing from agroforestry and participatory forest management systems, and keeping environmental factors in mind for the relevance of ecosystem services that the environment offers. Sustainable future for Dakatcha Woodland is possible, but changes are needed today. en
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkimus tuo lisätietoa Keniaan liittyvään maanpeitteen muutoksen ja kestävän kehityksen tutkimukseen. Se tutkii maankäytön ja maanpeitteen muutosta (LULCC) ja metsäkatoa, metsäekosysteemipalveluja sekä luonnon- ja ihmissysteemien haavoittuvaisuutta, metsänhoitoa ja maanhallintaa, kestävää maanhoitoa, kehitystä ja elinkeinoja, ja puupolttoaine-energiaa Keniassa ja Afrikassa. Tutkimus on tapaustutkimus Dakatcha Woodlandin alueelta, joka on suojelematon kansainvälisesti tunnustettu luonnon monimuotoisuuden keskittymä Kenian rannikon tuntumassa. Pro gradussani tutkin erityisesti Dakatcha Woodlandin miljöötä, elinkeinojen (erityisesti puuhiilen tuotannon) vaikutusta maanpeitteen muutokseen, ja maanpeitteen muutoksen vaikutusta ympäristöön ja sosioekonomiseen tilanteeseen alueella. Tutkimuksessa pohditaan myös kestävän kehityksen, elinkeinojen ja ekosysteemipalvelujen kehittämisen mahdollisuuksia. Tutkimuksen päätavoite on myötävaikuttaa maan- ja metsänhoidon suunnitteluun ja paikallisväestön elinkeinojen kestävyyteen Dakatcha Woodlandin alueella. Ympäristö ja sen muutos vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin, ja siten ekosysteemipalveluihin, joista kaikki ihmiset ovat riippuvaisia. Heikentyneet ekosysteemipalvelut huonontavat väestön mahdollisuuksia hyviin elinolosuhteisiin ja elinkeinoihin. Dakatcha Woodlandin alueella on havaittu sekä ympäristöön että sosioekonomiseen tilaan liittyviä ongelmia johtuen kukkuloiden Cynometra-Brachylaena metsien hallitsemattomista hakkuista, joita on tehty maanviljelyn ja puuhiilen tuotannon vuoksi. Puuhiiltä tuotetaan sekä paikallisväestön että lähialueiden kylien ja kaupunkien energiantarpeen tyydyttämiseksi. Köyhyys ja puuttelliset toimeentulolähteet yhdistettynä heikkoon institutionaaliseen viitekehykseen ja vaillinaisiin maanomistus ja hallintajärjestelmiin ovat perustavanlaatuiset syyt tilanteeseen. Nojaten holistiseen tutkimusotteeseen tutkimus ratkoo tutkimusongelmia monin menetelmin. Kaukokartoitus (RS) ja paikkatietojärjestelmät (GIS) tarjoavat keinoja maanpeitteen ja ympäristöntilan muutoksen tutkintaan. Yhdistettynä kehitysmaantieteen käyttämiin sosioekonomisen aineiston keruu- ja analysointimenetelmiin, ne tarjoavat sekä keinoja arvioida köyhyys-ympäristö yhteyksiä että aineistoa maa- ja metsävarojen hoidon ja hallinnan suunnitteluun. Neljän, vuosilta 2005/06 ja 2011 olevien SPOT satelliittikuvien analysoinnin ja ohjatun maanpeitteen luokittelun kautta tämä tutkimus tuo lisätietoa jo tehtyyn maanpeitteen tutkimukseen tarkastellen maanpeitteen viimehetkistä muutosta alueella. Paikalla tehdyn havainnoinnin, kotitalouskyselyjen (90 kotitaloutta haastateltiin lokakuussa 2010) ja puoli-struktu-roitujen asiantuntijahaastattelujen (kaksi lokakuulta 2010 ja kolme huhtikuulta 2011) sekä kirjallisuus-katsauksen keinoin tutkin puuhiilentuotannon merkittävyyttä paikalliselinkeinojen ja ympäristön kannalta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yli puolet 90 haastatellusta kotitaloudesta osallistuu puuhiilen tuotantoon, mikä on korkeampi luku kuin rinnakkaistutkimuksissa. Puuhiilen tuotanto ja kulutus muodostavat laajan verkoston, joka tarjoaa elinkeinoja monelle, mutta jonka ympäristövaikutukset ovat usein negatiivisia. Tutkimuksessa selvisi, että puupolttoaineiden (puuhiilen ja polttopuiden) kysyntä on Dakatcha Woodlandin alueella, kuten muuallakin Keniassa, yksi merkittävimmistä metsäkadon ja maan laadun heikentymisen aiheuttajista. Puupolttoaine-energia on siten läpileikkaava teema, joka yhdistää metsävarat, elinkeinot ja kestävän kehityksen, ja vaatii siten lisätutkimusta. Dakatcha Woodlandin alueella olevan tärkeän lintualueen (IBA) rajoja tulisi tarkastella uudelleen tutkimustulosten perusteella: metsäalueet ovat sirpaloituneet ja osittain muuttuneet maatalous- ja puustoisen kasvillisuuden maanpeiteluokkiin vuosien 2005 ja 2011 välillä. Alueen maan- ja metsänhoito ja hallinta tulee suunnitella yhteistyössä kaikkien asianomaisten kanssa kestävällä tavalla hyödyntäen maa- ja metsätaloutta yhdistäviä menetelmiä ja osallistavia metsänhallintajärjestelmiä, sekä pitäen mielessä ympäristön tarjoamat ekosysteemipalvelut. Kestävä tulevaisuus on mahdollinen Dakatcha Woodlandissä, mutta muutoksia tarvitaan jo tänään. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject Kenya en
dc.subject Dakatcha Woodland en
dc.subject forest ecosystem services en
dc.subject land cover change en
dc.subject livelihood en
dc.subject charcoal en
dc.subject sustainable land and forest management en
dc.subject sustainable development en
dc.subject Kenia fi
dc.subject metsäekosysteemipalvelut fi
dc.subject maanpeitteen muutos fi
dc.subject elinkeino fi
dc.subject puuhiili fi
dc.subject kestävä maan- ja metsänhoito ja hallinta fi
dc.subject kestävä kehitys fi
dc.title The Significance and Sustainability of Charcoal Production in the Changing Landscape of Dakatcha Woodland, SE Kenya en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Geography en
dc.subject.discipline Maantiede fi
dc.subject.discipline Geografi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201204103213

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thesigni.pdf 9.385Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record