Multinational corporations minimising their taxes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103021576
Title: Multinational corporations minimising their taxes
Author: Isola, Josefina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103021576
http://hdl.handle.net/10138/327384
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Viime vuosina kansainväliset verokysymykset ovat herättäneet laajaa maailmanlaajuista huomiota. Yli sata vuotta sitten suunnitelluilla kansainvälisillä verosäännöillä on heikkouksia, jotka luovat mahdollisuuksia veropohjan rapautumiselle ja voitonsiirrolle. Monikansalliset yritykset käyttävät erilaisia voitonsiirtokanavia, kuten siirtohinnoittelua ja velansiirtoa minimoidakseen yritysveronsa. Myös talouden lisääntynyt digitalisaatio asettaa haasteita nykyisille säännöille. Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on analysoida, miten maat valitsevat yhteisöveroprosenttinsa liikkuvien veropohjien tapauksessa, mikä on verosuunnittelun laajuus ja mitä poliittisia ehdotuksia verosuunnittelun torjumiseksi ehdotetaan. Opinnäytetyö on katsaus voitonsiirto- ja verokilpailukirjallisuuteen. Teoreettinen osuus koostuu kahdesta verokilpailun mallista, Zodrow-, Mieszkowski- ja Wilson-mallista sekä Kanbur-Keen-mallista. Teoriaosuutta täydentää kaksi tutkimusta, joista toinen on yleiskatsaus voittojen siirtämistä koskevaan empiiriseen kirjallisuuteen, ja toisessa hyödynnetään uusia makrotaloudellisia tilastoja ja analysoidaan, kuinka veroerot vaikuttavat voittojen siirtymiseen maiden välillä. Poliittisten ehdotusten osalta tutkielmassa keskitytään Base Erosion and Profit Shifting -projektiin, mutta myös neljä muuta vaihtoehtoa käydään läpi. Nykyisiä verosääntöjä pitää muuttaa perusteellisesti. Toimiva kansainvälinen verojärjestelmä vaatii vielä enemmän koordinointia maiden välillä kuin mitä on saavutettu, koska koordinoimattomat ja yksipuoliset lähestymistavat aiheuttavat haitallisia heijastusvaikutuksia ja vääristymiä. Kehitysmaiden ja pienituloisten maiden edut ja resurssit on otettava huomioon päätöksenteossa, koska ne ovat riippuvaisempia yritysverotuloista edistyneisiin maihin verrattuna.In recent years international tax issues have attracted wide global attention. International tax rules that were designed more than a century ago have weaknesses that create opportunities for base erosion and profit shifting. Multinational corporations use various profit shifting channels, such as transfer pricing and debt shifting, to minimize their corporate taxes. Also, increased digitalisation of the economy poses challenges for the current rules. The primary objectives of the thesis are to analyse how countries choose their corporate income tax rates when tax bases are mobile, what is the extent of tax avoidance, and what policy proposals are suggested to fight tax avoidance. The thesis is an overview to the profit shifting and tax competition literature. The theoretical framework consists of two workhorse models of tax competition, The Zodrow, Mieszkowski and Wilson model and the Kanbur-Keen model. The theory part is accompanied by two studies: one that is an overview to empirical literature on profit shifting and another one exploiting new macroeconomic data and analysing how tax differentials affect the profit shifting between countries. Regarding the policy proposals, the thesis focuses on the Base Erosion and Profit Shifting project, but four alternative schemes are also discussed. Fundamental reform is needed for current tax rules. Functioning international tax system requires even more coordination between countries than has been achieved, as uncoordinated and unilateral approaches cause adverse spillovers and distortion. The interests and capacities of developing countries and low-income countries need to be considered in decision-making as they are more reliant on the corporate income tax revenues compared to advanced countries.
Subject: Yritysverotus
Verokilpailu
BEPS-projekti
Voitonsiirto
Veropohjan rapautuminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record