The impact of orthodontic treatment on choosing a career in dentistry

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171675
Titel: The impact of orthodontic treatment on choosing a career in dentistry
Sekundär titel: Oikomishoidon vaikutus hammaslääketieteen alalle hakeutumiseen
Författare: Rouhiainen, Vilma
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171675
http://hdl.handle.net/10138/328127
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Maailmanlaajuisesti on tehty monia tutkimuksia syistä hakeutua opiskelemaan hammaslääketiedettä. Yleisimmät näissä tutkimuksissa esille tulleet syyt ovat kohtuulliset työajat ja halu auttaa ihmisiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko kokemuksilla oikomishoidosta vaikutusta hammaslääketieteen alalle hakeutumiseen. Oikomishoidon kokemuksissa keskityttiin erityisesti ortodontin vuorovaikutustaitojen vaikutukseen. Data tutkimusta varten kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella (e-lomake), joka koostui avoimista ja monivalintakysymyksistä liittyen opiskelijoiden hammashoitohistoriaan ja kokemuksiin hammashoidosta. Kyselylomake lähetettiin hammaslääketieteen opiskelijoille, sekä kontrolliryhmänä psykologian opiskelijoille, Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa. Näiden opiskelijaryhmien välisiä vastauksia verrattiin ja erot testattiin tilastollisesti. Kyselyyn vastasi 143 (46,0%) hammaslääketieteen opiskelijaa ja 94 (17,6%) psykologian opiskelijaa. Hammaslääketieteen opiskelijoilla oli positiivisempia näkemyksiä hampaistostaan ja hammashoidosta yleisesti, verrattuna psykologian opiskelijoihin (P=0,000). Vastanneista hammaslääketieteen opiskelijoista 47,9% ja psykologian opiskelijoista 57,4% olivat olleet oikomishoidossa. Oikomishoidossa olleista opiskelijoista hammaslääketieteen opiskelijat kokivat hoitonsa vähemmän kivuliaaksi (P=0,001) ja vähemmän epämiellyttäväksi (P=0,000) kuin psykologian opiskelijat. Hammaslääketieteen opiskelijat myös kokivat useammin ortodontin ottaneen heidän elämäntilanteensa huomioon hoidossa (P=0,011) sekä kuvasivat ortodontin vuorovaikutustaitoja positiivisemmin (P=0,031). Hammaslääketieteen opiskelijoilla oli tilastollisesti merkittävästi enemmän positiivisia kokemuksia hammashoitoon ja oikomishoitoon liittyen kuin psykologian opiskelijoilla. Tämä tukee hypoteesia siitä, että positiiviset kokemukset oikomishoidosta todennäköisesti lisäävät mahdollisuutta hakeutua opiskelemaan hammaslääketieteen alalle.Introduction: Many studies, globally, have aimed at elucidating reasons to choose a career in dentistry. The most common motives found are reasonable working hours and aspiration to help. The aim of this study was to explore whether eventual past personal experience of orthodontic treatment and particularly the interpersonal skills of the treating orthodontist are of significance in this respect. Materials and methods: An electronic questionnaire, consisting of multiple choice and descriptive questions about dental history and experiences in dental care, was sent to dental and, as controls, psychology students within the same Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland. The answers between the two groups were compared and differences tested statistically. Results: The questionnaire was answered by 143 (46.0%) dental students and 94 (17.6%) psychology students. Dental students, compared to psychology students, had more positive views of their dentition and dental treatment in general (P=0.000). Among participants, 47.9% of dental students and 57.4% of psychology students had received orthodontic treatment. Of those, dental students had perceived their orthodontic treatment as less painful (P=0.001) and less uncomfortable (P=0.000) than psychology students. Moreover, dental students reported more often experiences of orthodontist taking into account their situation in life during treatment (P=0.011), and gave more positive descriptions of the orthodontist’s interpersonal skills (P=0.031). Conclusions: Dental students, compared to psychology students, had statistically significantly more positive personal experiences related to dentistry and orthodontics, supporting our hypothesis that positive experiences with orthodontic treatment likely increases the probability of choosing dentistry as the future career.
Subject: career choice
orthodontics
dentistry
student


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post