Prognostic performance of computerized tomography scoring systems in civilian penetrating traumatic brain injury: an observational study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171684
Title: Prognostic performance of computerized tomography scoring systems in civilian penetrating traumatic brain injury: an observational study
Author: Lindfors, Matias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103171684
http://hdl.handle.net/10138/328144
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tausta: Lävistävän aivovamman saaneen potilaan ennuste on huono mutta vaihteleva. Nykyaikaisia, pään tie-tokonetomografia(TT)kuvien löydöksiin perustuvia pisteytysjärjestelmiä ei aiemmin ole hyödynnetty lävistä-vien aivovammojen ennustearvioinnissa, vaikka niiden sisältämä informaatio voisi olla hyödyllistä. Menetelmät: Tutkimusaineiston muodostivat kaikki Helsingissä vuosina 1999–2015 ja Tukholmassa vuosina 2005–2014 neurokirurgisella tehovalvontaosastolla hoidetut, lävistävän aivovamman saaneet potilaat. Pääte-muuttujia olivat kuolleisuus ja omatoimisuuden aste 6 kuukautta vammasta. Pään TT-kuvat luokiteltiin neljän pisteytysjärjestelmän (Marshall CT classification, Rotterdam CT score, Stockholm CT score, Helsinki CT sco-re) mukaisesti. Pisteytysjärjestelmien ennustamiskykyä arvioitiin määrittämällä niille erottelukyky (area un-der the receiver operating curve [AUC]) ja selitysaste (pseudo-R2), ja näitä arvioitiin sekä itsenäisinä että osa-na kliinistä (potilaan ikään, tajunnantasoon ja pupillien valoreaktiivisuuteen perustuvaa) vertailumallia. Tulokset: Tutkimusaineisto käsitti 75 potilasta. Koko aineistossa 6 kuukauden kuolleisuus oli 45 % ja ei-omatoimisiksi toipui 61 %; aktiivisesti hoidettujen potilaiden osalta vastaavat prosenttiosuudet olivat 31 % ja 51 %. Eri pisteytysjärjestelmien AUC vaihteli välillä 0.77–0.90 kuolleisuuden ennustamisessa ja välillä 0.85–0.89 ei-omatoimisuuden ennustamisessa, ja pseudo-R2 vaihteli välillä 0.35–0.60 kuolleisuuden ennustamisessa ja välillä 0.50–0.57 ei-omatoimisuuden ennustamisessa. Kliinisen vertailumallin ennustamiskyky oli erin-omainen sekä kuolleisuuden (AUC 0.94; pseudo-R2 0.71) että ei-omatoimisuuden (AUC 0.89; pseudo-R2 0.53) ennustamisessa. Mikään tutkituista pisteytysjärjestelmistä ei merkitsevästi parantanut kliinisen vertailumallin AUC-arvoa (p > 0.05), mutta lisäsivät sen pseudo-R2-arvoa (+0.09–0.15) ei-omatoimisuuden ennustamisessa. Yhteenveto: Nykyaikaisten pään TT-löydöksiin perustuvien pisteytysjärjestelmien tilastollinen ennustamisky-ky lävistävän aivovamman saaneen potilaan toipumisen ennustamisessa vaihtelee hyvän ja erinomaisen välil-lä. Ne eivät kuitenkaan tuo tilastollista lisäarvoa kliiniseen ennustemalliin, viitaten lävistäville vammoille spesifisesti räätälöidyn pisteytysmallin tarpeeseen.
Subject: Traumatic brain injury
Computerized tomography
Prognosis
Outcome prediction


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record