The patient reported burden and stigma of migraine in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103311783
Title: The patient reported burden and stigma of migraine in Finland
Alternative title: Den patientrapporterade bördan och stigman av migrän i Finland
Author: Eriksson, Veronica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103311783
http://hdl.handle.net/10138/328570
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelma
Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety
Magisterprogrammet i farmaceutisk forskning, utveckling och säkerhet
Specialisation: Sosiaalifarmasia
Social pharmacy
Socialfarmaci
Abstract: Migrän rankades som den näst största orsaken till funktionshinder år 2016 i Global Burden of Disease (GBD) -studien. Människor med migrän har större funktionshinder och en lägre hälsorelaterad livskvalitet än befolkningen i allmänhet. Många migränpatienter upplever funktions- och känslomässig nedsättning på grund av sin sjukdom. Migrän kan begränsa deras dagliga aktiviteter och påverka deras privata, yrkesmässiga och sociala liv. Migrän påverkar patienten också mellan attackerna och kan påverka deras utbildning, karriär, familj samt nära och kära. Komorbida sjukdomar och misslyckade behandlingslinjer ökar migränbördan. Utöver dessa så medför migrän även en ekonomisk börda. Stigma beskrivs som den dolda sjukdomsbördan. Kroniska migränpatienter har visat sig ha högre stigma än episodiska migränpatienter. Även om migrän är en av de vanligaste funktionshindrande huvudvärkstörningarna, är den fortfarande både underigenkänd, underdiagnostiserad och underbehandlad. Syftet med denna studie var att fastställa omfattningen av migränbördan och migränstigman hos vuxna finländska migränpatienter. Studien siktade på att producera omfattande och aktuell information om migrän och dess svårighetsgrad i Finland, med betoning på den börda det medför för migränpatienterna och samhället. Migrän är vanligast bland befolkningen i arbetsför ålder, vilket ökar den samhälleliga bördan av sjukdomen. Denna studie genomfördes som en tvärsnittsundersökning med hjälp av en elektronisk enkät bland vuxna finländska migränpatienter. Deltagarna kontaktades via Migränföreningen i Finland. Frågeformuläret bestod av den redan existerande och validerade MIDAS-enkäten och av frågor som utvecklats av författaren. De slutliga datan bestod av 608 svar. Av alla respondenter med 8 eller fler huvudvärksdagar i månaden kategoriserades över 90% i gruppen för svår funktionsnedsättning (MIDAS grad IV) och hade därmed liknande funktionshinder som de med 15 eller fler huvudvärksdagar i månaden (dvs.respondenter med trolig kronisk migrän). Andelen respondenter med svår funktionsnedsättning (MIDAS grad IV) var större i denna studie (65,0%) än i en studie som genomfördes i Finland år 2000 (47%), vilket tyder på att funktionshinder på grund av migrän i Finland kan ha blivit svårare under de senaste två decennier. Den genomsnittliga nivån av huvudvärkssmärta i den aktuella studien var 6,2 (på en skala från 0-10) och smärta var den aspekt som de flesta respondenter betraktade som den värsta aspekten av migrän. Detta understryker vikten av korrekt smärtlindring vid migränvård. Många av respondenterna löpte också risk för överanvändning av läkemedel vilket betonar vikten av att övervaka läkemedelsanvändningen och informera patienterna om möjliga risker. Stress rapporterades som den vanligaste migränutlösaren, och att minska på stress på arbetsplatsen rapporterades också som det viktigaste sättet för hur migrän bättre kunde hanteras på arbetsplatsen. Nästan hälften (44,4%) av alla respondenter kände sig stigmatiserade på grund av migrän. Anledningarna till denna stigma och de föreslagna lösningar på hur man kan minska/hantera stigman var ganska lika. Okunnigheten hos andra var den mest rapporterade orsaken till deras migränstigma, och ökad kännedom och korrekt information om migrän var det mest rapporterade sättet att minska stigmatiseringen. Många av de tillfrågade hade, på grund av sin migrän, utsatts för nedvärdering på jobbet, från familj och vänner och från hälsovårdpersonal. Utsättning för nedvärdering från hälsovårdpersonal rapporterades ha hänt ofta av 11,5% och ibland av 34,7% av alla respondenter. Av alla respondenter oroade sig 55,6% ofta och 29,8% oroade sig ibland för början av nästa migränattack. Majoriteten av respondenterna hade svår migränrelaterad funktionsnedsättning baserat på deras MIDAS-grad. Många andra aspekter av bördan rapporterades också, inklusive stigma, vilket rapporterades av nästan hälften av respondenterna. Ytterligare och framtida studier måste genomföras för att få en ännu bättre förståelse för migränens börda och stigma hos vuxna finländska migränpatienter. Detta inkluderar ytterligare och mer invecklade kvantitativa och kvalitativa analyser av datan från denna studie, liksom studier med nya perspektiv baserade på resultaten av denna studie.
Subject: migrän
sjukdomsbörda
stigma
funktionsnedsättning
The Migraine Disability Assessment Questionnaire
MIDAS


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record