Yliopisto-opintojen ja työelämän nivelvaiheessa : kuinka tukea autismikirjolla olevaa opiskelijaa työnhaussa?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Lahdelma, Minja
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202103251731
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/328599
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoitus oli kartoittaa autismikirjolla olevien korkeakouluopiskelijoiden työnhakuun liittyviä haasteita ja työnhakua tukevia rakenteita yliopistolla. Autismikirjoon kuuluvien opiskelijoiden siirtymää korkeakoulusta työelämään on tutkittu vasta vähän, ja näiden opiskelijoiden määrä on kuitenkin kasvussa korkeakoulutuksessa. Siksi on tärkeää tarkastella rakenteita, jotka tukevat heidän siirtymistään työelämään. Vaikka autismikirjo il-menee jokaisella yksilöllisesti, yhteisiä piirteitä ovat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvät haasteet sekä toistuva ja/tai rajoittunut käyttäytyminen. Nämä piirteet voivat näyttäytyä haasteina myös työnhaussa. Tutkimusten mukaan erityisesti työnhaku ja siihen liittyvät prosessit ovat monelle autismikirjolla olevalle este työllistymisessä. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto on koottu osana laajempaa IMAGE-hanketta. Osallistujina oli suomalaisia autismikirjolla olevia yliopisto-opiskelijoita tai valmistuneita (n=7) sekä urapalveluiden työntekijöitä (n=5). Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla kevään 2019 aikana. Aineisto litteroitiin ja analysoitiin käyttämällä grounded theory -analyysimenetelmää. Tulokset ja johtopäätökset. Analyysissa selvisi, etteivät autismikirjolla olevat opiskelijat juuri-kaan käyttäneet yliopiston tarjoamia urapalveluita, vaikka tunnistivat tuen tarpeita työnhakuun liittyen. Opiskelijoiden urapalveluihin hakeutumiseen vaikuttivat 1) tuen tarve ja sen tunnista-minen, 2) tuen tarpeeseen vastaaminen sekä 3) tuen saavutettavuus. Urapalveluiden tarjonta vastasi moniin opiskelijoiden tuen tarpeisiin, mutta palvelun saavutettavuuteen liittyvät ongelmat muodostivat esteitä tuen saamiselle. Palveluihin oli tunnistettavissa sisäänheittorakenteita, mutta tuen piiriin pääseminen vaati opiskelijalta aktiivista avun piiriin hakeutumista, mikä voi olla autismikirjolla oleville opiskelijoille haastavaa. Yliopiston olisi tärkeää luoda systemaattisia rakenteita, jotka auttavat tukea tarvitsevia avun piiriin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. fi
dc.description.abstract Goals. The aim of this study was to examine the challenges autistic university students face when searching for a job, and the supporting structures that universities offer. Research on autistic graduates’ transition between university and employment is scarce. The numbers of autistic students are on the rise in higher education. It is important to evaluate the structures that universities have in place to support their transition into employment. The autism spectrum condition manifests differently with every individual but there are some common characteristics: challenges in social interaction and communication, as well as repetitive and/or restricted behaviour. These characteristics can present challenges during job application. Research shows that especially job application and the processes involving it can create barriers for autistic graduates. Methods. The data is collected as a part of the IMAGE Project. Participants were Finnish autistic university students or recent graduates (n=7) and career advisors (n=5). Data was collected through semi-structured interviews during spring 2019. The interviews were transcribed and then analysed using grounded theory. Results and conclusions. This study shows that many autistic students didn’t use career services even though they recognized needs for support in searching for a job. Three aspects affected students seeking support from career services: 1) need for support and recognising it, 2) meeting the need for support and 3) accessibility of support. Many of the support needs expressed by autistic students were met by services offered by universities, but problems with accessibility of career services created barriers which hindered students from using the services. There were structures in place that guided students into career services but often getting help demanded that students actively seek it. This demand for self-directness may form a barrier for many autistic students. Based on this study universities should create systematic structures that guide students into services as effortlessly as possible. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject autismikirjo
dc.subject korkeakoulu
dc.subject työllistyminen
dc.subject urapalvelut
dc.subject grounded theory
dc.subject autism spectrum condition
dc.subject autism
dc.subject higher education
dc.subject employment
dc.subject career services
dc.title Yliopisto-opintojen ja työelämän nivelvaiheessa : kuinka tukea autismikirjolla olevaa opiskelijaa työnhaussa? fi
dc.title.alternative Between university studies and employment : how to support an autistic student in finding a job? en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso autismi und
dc.subject.yso korkeakouluopiskelu und
dc.subject.yso työllistyminen und
dc.subject.yso urapalvelut und
dc.subject.yso asd und
dc.subject.yso grounded theory und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202103251731
dc.subject.specialization Erityispedagogiikka fi
dc.subject.specialization Specialeducation en
dc.subject.specialization Specialpedagogik sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahdelma_Minja_pro gradu_2021.pdf 798.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record