Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksen oppimateriaaleissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103251734
Title: Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksen oppimateriaaleissa
Author: Hämäläinen, Anniina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202103251734
http://hdl.handle.net/10138/328604
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ja tulkita ympäristökasvatusta toteuttavien kansalaisjärjestöjen tekemiä varhaiskasvatukseen suunnattuja oppimateriaaleja. Huolimatta siitä, että vuoden 2018 varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat myös varhaiskasvatusta ja ympäristökasvatus mainitaan osana varhaiskasvatuksen sisältöjä, ympäristökasvatuksen toteuttamisen tueksi ei ole käytössä opettajan oppaita. Monet kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin julkaisseet varhaiskasvatukseen suunnattuja oppimateriaaleja. Tutkimuksessa tarkastellaan näiden materiaalien välittämää kuvaa varhaiskasvatusikäisille suunnatusta ympäristökasvatuksesta. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat Palmerin (1998) ympäristökasvatuksen puumalli sekä luontosuhdetta ja lasten osallisuutta ja toimijuutta koskeva tieto. Tutkimuksen aineiston muodostavat järjestöjen tuottamat ympäristökasvatusmateriaalit vuosilta 20082020. Aineistoksi rajautui 12 erilaista ympäristökasvatusmateriaalia viideltä eri järjestöltä. Aineistossa oli sekä kirjallista että kuvallista materiaalia. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tulosten perusteella ympäristökasvatuksen tavoitteet toteutuivat materiaaleissa vain osittain. Palmerin (1998) puumallin mukaan oppiminen ympäristöstä toteutui materiaaleissa, mutta toimiminen ympäristön puolesta ja oppiminen ympäristössä toteutuivat hyvin vaihdellen. Lasten rooli toimijana ympäristön puolesta jäi vähäiseksi. Tulosten perusteella ympäristökasvatuksen materiaalit eivät välitä niin kokonaisvaltaista kuvaa ympäristökasvatuksesta kuin mitä kirjallisuuden perusteella ympäristökasvatuksen tulisi olla. Lasten luontosuhteessa suhde ekologiseen ulottuvuuteen näytti korostuvan ja luontosuhdetta ei ympäristökasvatuksen oppimateriaaleissa otettu kokonaisuutena huomioon. Lasten rooli ympäristökasvatuksessa näytti painottuvan uuden oppimiseen leikkimisen ja muun toimintaan osallistumisen kautta. Lasten ympäristötoimijuus näkyi materiaaleissa vain vähän. Materiaalien kuvituksen analysointi vahvisti samaa kuvaa ympäristökasvatuksesta ja jätti toiveita ympäristökasvatuksen oppimateriaalien kehittämiselle. Materiaaleja oman toimintansa tueksi valitsevalla kasvattajalla on suuri rooli ympäristökasvatuksen osa-alueiden toteutumisessa.The aim of this study is to analyze and interpret environmental education materials by envi-ronmental organisations for early childhood education. Despite the fact that by the early childhood curriculum from 2018 the sustainable development goals and environmental edu-cation are mentioned as a part of early childhood education there are no teacher’s books to support environmental education in early childhood education. There are, however, some en-vironmental learning materials compiled by environmental organisations intended for early childhood education. In this study I will assess the overall picture regarding environmental education provided by those materials. Theoretical background of this study is based on Palmer’s (1998) model for teaching and learning in environmental education (the so-called Palmer’s tree model) and knowledge about nature connectedness and children’s participation and agency. Research material in this study consists of environmental education publications produced by environmental organisations between the years 2008 and 2020. The material consists of 12 environmental education publications – with both written and illustrated content – from five different organisations. The material was analysed by using content analysis. The results of this study show that environmental education goals are achieved only partly. The goal for education about environment as in Palmer’s model (1998) seems to be included in the materials, but there seems to be a remarkable variation how the goals for education for environment and education in or from the environment are fulfilled. Children’s role as active agents for the environment was low. Materials do not produce any holistic picture about environmental education when contrasted with the research literature. The ecological dimension about nature connection seems to be emphasized in children’s nature connection. Nature connectedness does not exist as a whole in the environmental education materials. Children’s role seems to be limited to learning by playing and participating in some activities. Children’s agency to affect to the environment has a small role in those materials. Content analysis about illustrations used in the materials confirms the same situation about environmental education and there is room for development in educational materials. In order to achieve the goals of environmental education teachers have a big role in choosing the environmental education materials to support their teaching.
Subject: ympäristökasvatus
varhaiskasvatus
luontosuhde
lasten osallisuus
toimijuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hamalainen_Anniina_pro gradu_2021.pdf 1.423Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record