Climate change and biodiversity in commercial forests : forest owners’ willingness to adopt forest management practices

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071844
Title: Climate change and biodiversity in commercial forests : forest owners’ willingness to adopt forest management practices
Alternative title: Ilmastonmuutos ja monimuotoisuus talousmetsissä : metsänomistajien halukkuus omaksua metsänkäsittelytapoja
Author: Husa, Miikka Helmer
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071844
http://hdl.handle.net/10138/328765
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
Specialisation: Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Environmental and Natural Resource Economics
Miljö- och naturresursekonomi
Abstract: Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat synnyttäneet tarpeen muuttaa talousmetsien hoitoa. Hiilensidontaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luonnon monimuotoisuuden suojelua voidaan edistää talousmetsissä monilla eri metsänkäsittelytavoilla. Tässä työssä tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttavat yksityismetsänomistajien halukkuuteen toteuttaa näitä metsänkäsittelytapoja. Lisäksi tarkasteltiin, miten nämä tekijät eroavat eri metsänkäsittelytapojen välillä. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kartoitettiin aiempi tutkimustieto aiheesta ja taustoitettiin tutkielman empiiristä osiota. Tutkielman empiirisessä osiossa hyödynnettiin kyselyaineistoa 405 suomalaisesta yksityismetsänomistajasta ja tutkittiin metsänomistajien halukkuutta omaksua 13 erillistä metsänkäsittelytapaa binääristen logististen regressiomallien avulla. Regressionanalyysin tulokset osoittivat, että tilastollisesti merkitsevät metsänkäsittelytapojen omaksumishalukkuuteen vaikuttavat tekijät vaihtelivat eri metsänkäsittelytapojen välillä, mutta joitakin yhdenmukaisuuksia tunnistettiin. Erityisesti esiin nousivat metsänomistajan korkean iän yhteys haluttomuuteen lisätä lahopuun määrää metsissä ja metsänomistuksen ympäristömotivaation myönteinen vaikutus lukuisten sellaisten metsänkäsittelytapojen omaksumishalukkuuteen, jotka eivät olleet ristiriidassa monimuotoisuuden suojelun kanssa. Yleisesti tulokset osoittavat, että yksityismetsänomistajat ovat heterogeenisiä suhtautumisessa eri metsänkäsittelytapoihin. Näin ollen hiilensidontaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista, ja monimuotoisuutta edistävien kannustinjärjestelmien suunnittelussa tulisi huomioida metsänomistajien erilaiset näkemykset metsänkäsittelytavoista, joilla näitä asioita pyritään edistämään.Climate change and the biodiversity loss have created a need to change forest management in commercial forests. Carbon sequestration, climate change adaptation, and biodiversity conservation can be promoted in commercial forests through various measures, and this thesis examines what factors affect non-industrial private forest (NIPF) owners’ willingness to adopt such forest management practices. Additionally, the aim was to examine whether these factors vary among different measures. A systematic literature review was conducted to summarize previous research on the subject and to serve as reference for an empirical analysis. In the empirical part of the study, survey data of 405 Finnish NIPF owners was utilized to establish binary logistic regression models for forest owners’ willingness to adopt 13 distinct forest management practices. In the empirical analysis statistically significant factors varied among assessed forest management practices, although some patterns were recognized. The most striking consistencies were found concerning older forest owners reluctance towards deadwood in general, and positive effect of environmental motivation in willingness to adopt variety of measures, as long as they do not conflict with biodiversity. Overall, the results imply that the diversity of NIPF owners concerns also their stances on various forest management practices, and they are not indifferent in terms of what forest management practices they are willing to adopt. Thus, when designing and implementing policies and advisory services aiming to promote carbon sequestration, climate change adaptation, or biodiversity protection in commercial forests, policy makers should take into account forest owners’ heterogenous preferences regarding different forest management practices.
Subject: Non-industrial private forest owners
carbon sequestration
climate change adaptation
biodiversity
commercial forests
forest management


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Husa_Miikka_thesis_2021.pdf 742.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record