Herd specific economic values on breeding goal traits in dairy cattle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071845
Title: Herd specific economic values on breeding goal traits in dairy cattle
Author: Linnainmaa, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071845
http://hdl.handle.net/10138/328770
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Lypsykarjajalostus on ollut taloudellisten arvojen ohjaamaa jo 1930-luvulta lähtien. Perinteisesti suurimmat taloudelliset arvot ovat olleet niillä jalostettavilla ominaisuuksilla, jotka joko tuovat tuottajalle lisää voittoja tai vähentävät kustannuksia. Tämän takia maitotuotoksen taloudellinen arvo on ollut suurin. Suomessa oli vuonna 2018 6250 lypsykarjatilaa, jotka ovat kaikki keskenään erilaisia. Niillä on paitsi erilainen karja-aines, mutta myös tuotantoympäristö, hinnat ja kustannukset eroavat toisistaan. Karjojen välillä on eroja myös jalostustavoitteissa, sillä niihin vaikuttavat muun muassa tuottajan koulutus, mieltymykset sekä karjan lähtötilanne. Suomi on mukana NAVissa, ja Suomen jalostusohjelmassa on käytössä Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM. Suomessa tarvetta useammalle kokonaisjalostusarvolle ei ole tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilakohtaisten taloudellisten arvojen kautta, onko tilakohtaiselle kokonaisjalostusarvolle tarvetta. Tavoitteena oli myös tutkia, eroavatko ominaisuuksien taloudelliset arvot tavanomaisen- ja luomutuotannon välillä. Tutkimus toteutettiin seitsemän karjan tiedoilla. Kaikki karjat olivat keskenään erilaisia ja kaksi niistä oli luomutiloja. Taloudelliset arvot laskettiin SimHerdmallinnusohjelmalla, joka simuloi karjan eläimiä viikoittaisissa sykleissä ottaen huomioon kaikki eläimen elämän tapahtumat, sekä laskee sairastumisen todennäköisyyksiä karjan lähtötason tietojen perusteella. Taloudelliset arvot laskettiin energiakorjatulle maitotuotokselle, lehmien tiinehtyvyydelle, hiehojen tiinehtyvyydelle, utaretulehdukselle, lehmien kuolleisuudelle, vasikkakuolleisuudelle, jalka- ja sorkkaterveydelle rehunkäyttökyvylle, elopainolle sekä muille poistoille. Karjakohtaiset lähtötiedot sekä hinnat ja kustannukset olivat vuodelta 2018. Suomalainen maidontuotanto on hyvin riippuvainen maataloustuista, mutta niiden haasteellisen laskutavan vuoksi ainoastaan maidon suorat tuet otettiin huomioon tässä tutkimuksessa. Ominaisuuksien väliset yhteydet poistettiin mallinnusohjelmassa ennen simulaatioita. Kaikkien karjojen lehmäluku asetettiin 1000 lehmään, jotta simulaatioissa vältyttäisiin sattuman vaikutukselta. Jokainen skenaario simuloitiin kolme kertaa: ensin karjan lähtötiedoilla ja sitten tutkittavan ominaisuuden korotetulla ja alennetulla parametrillä. Tulosten mukaan korkein taloudellinen arvo oli energiakorjatulla maitotuotoksella kaikilla tutkimuksen tiloilla. Suuria taloudellisia arvoja saivat myös elopaino, lehmien tiinehtyvyys ja lehmien kuolleisuus. Taloudelliset arvot erosivat toisistaan eri tilojen ja tuotantosuuntien välillä, mutta olivat keskenään samansuuruisia. Lehmien kestävyyteen vaikuttavat ominaisuudet saivat yhteenlaskettuna suurimman prosenttiosuuden kaikkien tutkittujen ominaisuuksien taloudellisten arvojen summasta. Kestävämmät lehmät ovat paitsi taloudellisesti kannattavampia, myös ympäristön kannalta toivottuja. Kun tuloksia vertailtiin tilojen välillä, niistä ei ollut huomattavissa tarvetta tilakohtaiselle kokonaisjalostusarvolle. Luomutiloille tarkoitettua omaa kokonaisjalostusarvoa tulisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella tutkia lisää.Dairy cattle breeding has been driven by economics since the 1930s. For a longer period, the costeffectiveness of dairy farming has been poor, and the farmers have been forced to look for all possible ways to improve economics, through either reducing costs or increasing profit. Finland had in 2018 6250 dairy farms, which all differ from each other by size, economics and production environment. Finland participates to Nordic Cattle Genetic Evaluation (NAV) and uses Nordic Total Merit (NTM) as a joint total merit index for Finland, Denmark and Sweden. It has not been published, whether Finnish dairy farms would need more farm specific total merit indices. Breeding goal preferences do differ not only between farms but also between production types, since organic farmers tend to put more emphasis on production, compared to conventional. The aim of this study was to study whether economic values on breeding goal traits differ between farms and production types. Herd specific economic values were counted for ten breeding goal traits. The study was fulfilled with seven dairy herds, who differed from each other by herd size and production environment. Two of the herds were organic. The calculation of economic values was based on a bioeconomic model SimHerd. It is a stochastic simulation model, which simulates the herd in weekly steps, taking all events in a cow’s life into account. Traits analyzed in this study were chosen according to hypotheses of their economic values. Traits analyzed were ECM yield, mastitis, conception rate of cows, conception rate of heifers, cow mortality, calf mortality, claw and leg diseases, feed efficiency, body weight and other culling. Prices and variable costs as well as the phenotypic data of the farms was collected from the year 2018. Finnish milk production is highly dependent of subsidies, but due to their complexity, only direct subsidies for milk were considered in this study. Relations between traits were cut off from the model before simulation. The maximum number of cows for each farm was set to 1000 to improve the reliability of the simulations. Each trait was simulated three times: with the phenotypic data and then twice with changing the parameter. According to the results, the relative economic value of ECM yield was the highest for all farms. The highest economic values differ between farms, but on average the next highest economic values were for body weight, conception rate of cows and cow mortality. These economic values were in the same range for both conventional and organic farms. When relative economic values are presented as percentages of the sum of standardized economic values, traits affecting longevity cover together the greatest percentage. With improved longevity the cows have more productive years, which means greater lifetime milk yield, less replacement cots and smaller environmental impact. When results were compared between farms, they showed no need for farm specific TMI. A different TMI for organic production would need a further research.
Subject: lypsykarjajalostus
taloudellinen arvo
economic value
dairy cattle breeding
SimHerd


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Linnainmaa_Eeva_ProGradu_2021.pdf 723.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record