Effekten av nematodinfektion på aktivitet och beteende hos förstagångsbetande lamm

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071846
Title: Effekten av nematodinfektion på aktivitet och beteende hos förstagångsbetande lamm
Author: Norrback, Josefin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071846
http://hdl.handle.net/10138/328771
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Gastrointestinal parasites (GIP) and resistance against anthelmintics are and will be one of the biggest challenges for the sheep husbandry. Research within this area is very important today and it is important to figure out new methods to identify individuals with high burden of parasites and to treat just these individuals. The aim of the study was to investigate the effects of GIP on activity patterns and weight gain in first season grazing lambs. A sub-study accompanied with the aim was to see if the manually made behavioural observations supported data from the sensors. The study took place at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) during the summer of 2019. The study was divided into two experimental periods. In the first experimental period 30 ewes and their 60 twins were used. Of those, 58 lambs continued to the second experimental period. Two groups were dewormed with ivermectin (high group) and two groups were untreated (low group). All lambs were fitted with sensors, and the data was downloaded once a week, at the same time with the weighting of animals. Individual faecal samples were collected four times. The pasture where the lambs grazed was a first-year pasture. Sward height was measured, and herbage samples were collected three times during the experiment. Herbage samples were analysed for nutritional and mineral content. The manual behavioural observations were made two days a week during five weeks. The high group had higher weight (28.9 kg) in the beginning of the experiment, compared with the low group (28.1 kg). On the contrary, the high group had lower weight (42.7 kg), compared with the low group (44.8 kg) at the end of the experiment. According to data from the sensors there were differences in lying time and motion index (MI) during the 7-10 first days after weaning. The low group laid down more, compared with the high group. The low group had higher MI compared with the high group. During the whole experiment there were no differences in lying time, lying bouts or MI. The manual behavioural observations showed that “standing still” had significantly more registrations for the high group compared to the low group. It is possible to see differences in behaviour with sensors at an early stage of parasitic infection, even with low levels of parasites. This means, that there is a potential to use automatic behaviour observations as a diagnostics tool during infection of GIP.Mag- och tarmparasiter och resistensen mot antiparasitära medel är och kommer att vara en av de största utmaningarna inom fårnäringen. Forskning inom detta område är högaktuell och det är viktigt att få fram nya metoder för att kunna identifiera individer med hög parasitbörda och att sikta in sig på individuellt baserad behandling mot mag- och tarmparasiter. Målet med försöket var att studera hur mag- och tarmparasiter påverkar aktivitetsmönster och till-växt hos förstagångsbetande lamm. En delstudie gjordes också och målet var bland annat att se om de manuella beteendeobservationerna stödde den insamlade data från sensorerna. Försöket utfördes sommaren 2019 vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Försöket var uppdelat i två försöksled. Det första försöksledet startades med 30 tackor och deras 60 tvillinglamm. Under det andra försöksledet användes 58 lamm som delades in i fyra grupper. Två grupper behandlades med ivermectin mot mag- och tarmparasiter (låg parasitbörda gruppen) och två grupper lämnades obehandlade (hög parasitbörda gruppen). Lammen utrustades med aktivitetssensorer som avlästes en gång i veckan, samtidigt som lammen vägdes. Individuella träckprov togs av varje individ fyra gånger under försöket. Betet som lammen betade på var en förstaårsvall. Tre gånger under försökstiden mättes beteshöjden, samtidigt togs betesprov för mineral- och näringsanalys. Beteendeobservationer gjordes två dagar i veckan under fem veckors tid. Gruppen med hög parasitbörda hade något högre vikt (28,9 kg) vid förssöksstart jämfört med grup-pen med låg parasitbörda (28,1 kg). Vid försöksstopp var det tvärtom och gruppen med hög parasit-börda hade lägre vikt (42,7 kg) jämfört med gruppen med låg parasitbörda (44,8 kg). Med aktivitets-sensorerna uppmättes skillnader i liggtid och motion index (MI) under de första 7–10 dagarna efter avvänjning. Gruppen med låg parasitbörda låg mer jämfört med gruppen med hög parasitbörda. Vad beträffar MI så hade gruppen med låg parasitbörda ett högre MI jämfört med gruppen med hög parasitbörda. Sett över hela perioden uppmättes ingen skillnad i liggtid, liggomgångar eller MI. Beteende-observationer visade att lammen med hög parasitbörda stod stilla signifikant fler antal registreringar än de med låg parasitbörda. Med hjälp av sensorer kan man se skillnader i beteende i ett tidigt skede av infektionen, även vid låga parasitnivåer. Detta betyder att det finns potential i att använda automatiska beteendeobservationer som diagnostiskt hjälpmedel vid infektion av mag- och tarmparasiter.
Subject: Lamm
parasiter
bete
beteende


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Norrback_Josefin_ProGradu_2021.pdf 1.503Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record