Samco-tekniikan ja kylvötiheyden vaikutus kylvösipulin viljelyyn Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071850
Title: Samco-tekniikan ja kylvötiheyden vaikutus kylvösipulin viljelyyn Suomessa
Author: Ahlberg, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071850
http://hdl.handle.net/10138/328781
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Sciences
Växtproduktionsvetenskaper
Abstract: Ruokasipuli (Allium cepa Cepa-ryhmä L.) on maailmanlaajuisesti merkittävä viljelykasvi ja Suomessa se kuuluu tärkeimpiin puutarhakasveihin. Suomessa sipulia viljellään pääasi-assa tuonti-istukkaista, joissa on havaittu useita sipulia vioittavia Fusarium -lajeja. Sipulilla taudit aiheuttavat merkittäviä tappioita, joten jotkut viljelijät ovat siirtyneet viljelemään si-pulia itsetuotetuista taimista tautiriskin vähentämiseksi. Sipulin kylväminen suoraan avo-maalle voisi kuitenkin olla edullisempi vaihtoehto, mutta osaa Ahvenanmaata lukuun otta-matta kasvukausi ei ole tähän riittävä Suomessa. Samco-tekniikka on alun perin maissille kehitetty viljelytekniikka, jossa siemenet kylvetään valossa hajoavan muovin alle. Mene-telmä voi valmistajan mukaan mahdollistaa pitkää kasvukautta vaativien kasvien viljelyn entistä pohjoisemmassa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kylvösipulin viljelyn mahdollisuuksia Suomessa Samco-tekniikan avulla, sekä selvittää kylvötiheyden vaikutusta sipulin satoon ja sen kokojakaumaan. Koejärjestely oli satunnaistettujen lohkojen osaruutukoe, jossa pääruudut muodostuvat neljästä kylvötiheydestä ja osaruudut viljelymenetelmästä, joita on kaksi; Samco-tekniikka ja perinteinen kylvösipuli. Koeruuduilta korjatuista sipuleista määritettiin kauppakelpoinen sato, kokojakauma sekä viallisten sipuleiden osuus kokonaissadosta. Vil-jelymenetelmän ja kylvötiheyden vaikutukset sadon määrään, sen kokojakaumaan ja vial-listen sipuleiden määrään selvitettiin kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Samco-tekniikka alensi kokonaissatoa 26 % verrattuna perinteiseen kylvösipuliin, lisäksi Samco-tekniikka tuotti pienempikokoisia sipuleita. Kylvötiheys ei vaikuttanut sadon koko-naismäärään, mutta suurin kylvötiheys lisäsi pienikokoisen sipulin osuutta sadosta sekä Samco-ruuduilla, että kontrolleissa. Rikkakasvitorjunta Samco-tekniikan yhteydessä osoit-tautui vaikeaksi, ja menetelmän negatiiviset vaikutukset satoon johtuvat todennäköisesti li-sääntyneestä kilpailusta rikkakasvien kanssa. Koelohkolla esiintyi huomattavasti juolaveh-nää (Elymus repens L.) ja peltovillakkoa (Senecio vulgaris L.). Tämän tutkimuksen perus-teella Samco-tekniikka tuomaa hyötyä kylvösipulin viljelyyn ei voida arvioida koejärjeste-lyn puutteiden takia. Lisätutkimus rikkakasvitorjunnan vaikutuksesta Samco-tekniikalla viljeltyyn kylvösipuliin olisi kuitenkin tarpeen.
Subject: Sipuli
kasvinsuojelu
kylvötiheys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record