Effect of exercise on glycolytic potential in M. pectoralis major in normal and wooden breast (WB) broilers

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071833
Title: Effect of exercise on glycolytic potential in M. pectoralis major in normal and wooden breast (WB) broilers
Alternative title: Liikunnan vaikutus glykolyyttiseen potentiaaliin M. pectoralis major -lihaksessa normaaleissa ja puurintaisissa broilereissa
Author: Kalmu, Niina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104071833
http://hdl.handle.net/10138/328789
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Food Sciences
Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Siipikarjanlihasta on tullut suosittu ihmisten ruokavaliossa. Kasvavan kysynnän turvaamiseksi kasvattajat ovat kehittäneet nopeakasvuisia ja suuren lihassaannon tuottavia broilereita. Tämän vuoksi nykyaikaiset broilerit kärsivät rintalihasten erilaisista laatuongelmista, joista yhtä kutsutaan WB-myopatiaksi. Maisteritutkielman tarkoituksena oli tutkia liikunnan, WB: n vakavuusasteen ja iän vaikutuksia lopulliseen pH-arvoon ja glykolyyttiseen potentiaaliin nykyaikaisen broilerin Ross 308 hybridin M. pectoralis major -lihaksessa. Kokonaisuudessaan 154 post-rigor-näytettä tutkittiin. Broilerit jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään (A-C). Ryhmän A linnuille ei tehty mitään harjoitusta kokeen aikana. Ryhmän B linnut elivät 25 päivää täsmälleen kuten ryhmä A, mutta sen jälkeen juomaveden annostelijat nostettiin korkeammalle tasolle. Ryhmän C lintujen juomavesiannostelijat nostettiin 5 cm korkeammalle tasolle kolmen päivän kuluttua, ja se nousi tutkimuksen aikana vaiheittain 25 cm: iin. Broilerit teurastettiin satunnaisesti eri ryhmistä 20, 30 tai 41 päivän ikäisinä. Ryhmän B tuloksia ei otettu huomioon useimmissa analyyseissä teknisten ongelmien vuoksi. Rintalihasnäytteistä määritettiin alkuperäinen ja lopullinen pH, glukoosin kokonaismäärä sekä maitohappopitoisuus glykolyyttisen potentiaalin laskemista varten. Tulokset osoittivat, että ryhmien A ja C välillä ei ollut eroja (p > 0,05). Normaalien ja WB-tapausten välillä oli merkitseviä eroja lopullisessa pH:ssa (pHu; p = 0,000), glukoosin kokonaispitoisuudessa (p = 0,000), glykolyyttisessä potentiaalissa (p = 0,000) ja laktaattipitoisuudessa (p = 0,007), mutta pH-arvoissa 5 minuuttia kuoleman jälkeen (pH5) ollut eroja (p = 0,190). Teurastusiän välillä 20, 30 ja 41 päivän ikäisissä oli erot lopullisessa pH:ssa (pHu), glukoosin kokonaispitoisuudessa ja glykolyyttisessa potentiaalissa (p = 0,000) sekä laktaattipitoisuudessa (p = 0,007). Kun WB:n vakavuus lisääntyi rintalihaksessa, pHu nousi ja glukoosin kokonaispitoisuus, laktaattipitoisuus ja glykolyyttinen potentiaali laskivat. Korrelaatiot osoittivat riippuvuuden WB:n vakavuuden ja tutkittujen muuttujien välillä (p <0,000). Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikunnalla ei ole vaikutusta hiilihydraattipitoisuuksiin broilereiden rintalihaksessa, mutta WB:n vakavuusasteen ja teurastusiän kasvu johtavat glykolyyttisen potentiaalin laskuun ja lopullisen pH-arvon nousuun.Poultry meat has become popular in human diet and to secure the growing demand of poultry meat, breeders have developed broilers with fast growth and high breast muscle yield. Because of this genetic selection modern broilers are suffering from various quality defects in their breast muscles, one of which is called WB myopathy. The aim of the thesis was to study whether exercise, WB status or age have effects on ultimate pH and glycolytic potential (sum of total glucose and lactic acid content, given as lactate) in M. pectoralis major of modern broilers chickens. A total of 154 post-rigor breast muscle samples of male broilers of hybrid Ross 308 were used in this study. Broilers were divided randomly into three groups (A-C). Group A birds were not subjected to any exercise during the experiment. Group B birds lived 25 days exactly like group A but after that the drinking water dispensers was elevated to a higher level. Group C birds had their drinking water dispensers elevated to a 5 cm higher level after three days, and it was risen stepwise to 25 cm during the study. Broilers were slaughtered randomly from different groups at 20, 30 or 41 days old. Group B results were disregarded due to technical problems. Initial and ultimate pH, total glucose, free and in glycogen, and lactic acid contents for glycolytic potential, were determined from the breast muscle samples. The results showed that there were no differences between groups A and C (p > 0.05). There were differences between normal and WB cases in ultimate pH (pHu; p = 0.000), total glucose content (p = 0.000), lactate content (p = 0.007) and glycolytic potential (p = 0.000), but the pH values 5 minutes after death showed no significance (pH5; p = 0.190). There were differences in pHu, total glucose and glycolytic potential (p = 0.000), and lactate (p = 0.007), between ages 20, 30 and 41 days old birds. As the severity of WB increased in the breast muscle, the pHu increased and total glucose, lactate content and glycolytic potential decreased. The correlations showed significant relationships between WB score and all the above variables (p < 0.000). The results of the current study show that exercise does not have an effect on the levels of carbohydrates in M. pectoralis major of modern broiler chickens, but WB status and increasing slaughter age result a decrease in glycolytic potential and increase in ultimate pH.
Subject: Glycolytic potential
pH
wooden breast
exercise


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kalmu_Thesis_15032021.pdf 2.632Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record