Kontukimalaisen kasvattaminen: Käytännönläheinen opas kontukimalaisen kasvattamiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/328791

Citation

Kaila , L 2021 , Kontukimalaisen kasvattaminen: Käytännönläheinen opas kontukimalaisen kasvattamiseen . Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus , Nro 10/2021 , Luonnonvarakeskus (Luke) , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-160-8 >

Title: Kontukimalaisen kasvattaminen: Käytännönläheinen opas kontukimalaisen kasvattamiseen
Author: Kaila, Lotta
Contributor organization: Maataloustieteiden osasto
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Kasvintuotantotieteet
Publisher: Luonnonvarakeskus (Luke)
Date: 2021
Language: fin
Number of pages: 20
Belongs to series: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
ISBN: 978 -952 -380 -15
978 -952 -380 -160 -8
ISSN: 2342-7647
URI: http://hdl.handle.net/10138/328791
Abstract: Tietoa kimalaisten kasvattamisesta tarvitaan, jotta Suomessa voitaisiin hyödyntää kotimaisia kimalaisia viljelmillä pölytyksessä ja tutkimuksessa. Ruoantuotannossa ja tutkimuksessa käyte-tään lähinnä tuontikimalaisia. Tuontikimalaisten etuna on niiden helppo saatavuus suurinakin määrinä. Tuontikimalaiset saattavat kuitenkin levittää uusia tauteja sekä erota käytökseltään ja perimältään kotimaisista lajitovereistaan. Kimalaisten kasvattaminen on haastavaa mutta palkitsevaa työtä. Haasteita siihen tuovat epä-varmuus pesimisen onnistumisesta ja pirstaleinen tieto kasvatusmenetelmistä. Toisaalta pel-kästään kimalaisten tarkkaileminen lähietäisyydeltä opettaa sellaista, mitä kirjoista ei voi lukea. Tässä kontukimalaisen (Bombus terrestris) kasvatusoppaassa olen yrittänyt kuvata mahdollisim-man tarkasti ja käytännön esimerkein oman kasvatusprosessini. Oppaan luettuasi tiedät esi-merkiksi, miten kimalaiskuningattaren takajalasta saa napattua helpoiten kiinni pesän hoitotoi-menpiteiden yhteydessä. Kasvatusoppaan avulla haluan osaltani edistää Suomen luonnonvaraisten kimalaisten käyttöä tutkimuksissa ja pidemmällä aikavälillä tuontikimalaisten korvaamista kotimaisella kimalaisella myös ruoantuotannossa. Omassa tutkimuksessani käytin kasvattamiani kimalaisia tutkiakseni kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia Suomen luonnonvaraisiin pölyttäjiin. Luonnonvaraisten pölyttäjien tutkiminen tarvitsee uusia menetelmiä ja rohkeutta kehittää niitä. Kertomalla omasta kasvatusprosessistani toivon, että useampi rohkaistuu kokeilemaan ja kehittämään uusia menetelmiä. Toivotan kaikille antoisia hetkiä kimalaisten parissa! Kasva tusprojektissa minua on auttanut lukuisa määrä ihmisiä. Haluan erityisesti kiittää Sakari Raiskiota (Luonnonvarakeskus) ja Erkki Kaarnamaa käytännön vinkeistä etenkin kasvattamon alkuvaiheissa. Ohjaajani Olli Loukola (Oulun yliopisto), Marjaana Toivonen (Suomen ympäris-tökeskus) ja Marja Jalli (Luonnonvarakeskus) ansaitsevat kiitoksen tuesta kasvatusprosessin ai-kana. Isääni Hannu Kailaa haluan kiittää hänen rakentamistaan miljoonista kasvatuslaatikoista ja niiden prototyypeistä. Kiitokset myös mehiläistarhaajille Niina Kankaalle ja Lauri Reuterille seuramehiläisistä. Juho Paukkunen (Helsingin yliopisto) ansaitsee kiitoksen kaikesta saamastanikimalaisiin liittyvästä tiedosta ja avusta.
Subject: 4111 Maataloustiede
kimalainen
pölyttäjä
luonnon monimuotoisuus
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
luke_luobio_10_2021.pdf 2.628Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record