Culture and the creative economy as builders of society in Kenya

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104151899
Title: Culture and the creative economy as builders of society in Kenya
Author: Aroalho, Sari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104151899
http://hdl.handle.net/10138/329075
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maantieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Geography
Magisterprogrammet i geografi
Specialisation: Ihmis- ja kaupunkimaantiede ja alueellinen suunnittelu
Human & Urban Geography and Spatial Planning
Kultur-, stads- och planeringsgeografi
Abstract: Afrikka on viime aikoina kasvattanut osuuttaan maailmanmarkkinoista, ja maanosan mahdollisuudet on tunnustettu maailmanlaajuisesti. Maanosa on kokenut paljon sortoa ja pakotettuja muutoksia historiansa aika, ja maanosan ja sen suhteellisten nuorten valtioiden identiteetti on kehittymässä, ja alueen väestö kasvaa nopeasti. Afrikan unioni (AU) pyrkii yhdistämään afrikkalaiset pan-afrikkalaisen ideologian avulla Agenda 2063 -suunnitelmassansa, jossa kulttuuriperintö on ytimessä. Kulttuuri on myös luovan talouden ytimessä, ja luovan talouden osuus maailmantaloudesta kasvaa. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat mahdollistaneet tiedon nopean leviämisen, mikä on näkynyt kulttuurimuutoksena sekä paikallisella että globaalilla tasolla, kun tieto muista kulttuureista on levinnyt. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kulttuuria ja luovaa taloutta yhteiskunnan rakentajana Keniassa. Kenia on menestynyt tieto- ja viestintätekniikan alalla, ja valtio ottaa kulttuuriperintönsä vakavasti huomioon omissa kehitysohjelmissaan, joissa valtio on keskittynyt erityisesti nuorten potentiaaliin luovassa taloudessa. Keniassa on valtava kulttuurinen monimuotoisuus, ja valtiossa on virallisesti tunnustettu 44 heimoa. Kenian kulttuurisella monimuotoisuudella on merkittävä rooli luovassa taloudessa. Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD, 2020) mukaan luovalla taloudella ei ole yhtä merkitystä, koska käsite kehittyy jatkuvasti. Käsitteen peruselementit ovat peräisin ihmisten luovuudesta, ideoista sekä henkisestä omaisuudesta, tiedosta ja tekniikasta. Luoviin aloihin kuuluvat muun muassa musiikki, elokuva, video, taide ja käsityöt sekä esittävät taiteet. Nämä tekijät ovat luovan talouden perusta, ja lisäksi niillä on merkittävä kaupallinen ja kulttuurinen arvo. Kenttätyö toteutettiin Keniassa tammi- ja helmikuussa 2021, ja tiedot kerättiin kahdelta pääalueelta Nairobin kaupungista ja Taita-Tavetan alueelta. Maantieteelliset tutkimusalueet valittiin kulttuurisen monimuotoisuuden, luovan talouden ja sijainnin perusteella. Nairobi on luokiteltu luovaksi kaupungiksi, jossa digitaalinen luova talous kukoistaa, ja kaupunki houkuttelee ihmisiä muualta Itä-Afrikasta. Taita-Taveta on vastaavasti maaseutumainen alue lähellä Kenian rannikkoa, jossa luova talous esiintyy pääasiassa perinteisessä muodossa, ja alueella tehdään esimerkiksi paljon käsityöitä. Tässä tutkielmassa yhdistettiin etnografisen, hermeneuttisen ja kriittisen lähestymistavan elementit käyttämällä strukturoimattomia ja jäsenneltyjä haastatteluja sekä havainnointia, ja menetelmissä yhdistettiin kvalitatiiviset menetelmät numeerisiin tietoihin. Tulokset osoittavat, että kulttuuri ja luova talous rakentavat yhteiskuntaa Keniassa. Se näkyy jokaisella yhteiskunnan tasolla, esimerkiksi perheiden, heimojen, läänien ja hallituksen keskuudessa. Jokainen taso muokkaa ja hallitsee tapaa, jolla kulttuuri ja luova talous rakentavat Kenian yhteiskuntaa. Kulttuurimuutoksessa ja luovan talouden muutoksessa yhteisön merkitys nousi tärkeäksi elementiksi, sillä yhteisö tarjoaa apua lieventämisessä ja sopeutumisessa uusiin tilanteisiin. Räjähdysmäisen väestönkasvun myötä nuorten osuus kasvaa, ja kulttuurilla ja luovalla taloudella on potentiaalia tarjota työpaikkoja heille tulevaisuudessa. Kenian kulttuurilla ja luovalla taloudella on myös haasteita. Ensinnäkin on säilytettävä kulttuurinen monimuotoisuus Keniassa. Toiseksi on kohdistettava hallituksen politiikat oikeisiin toimiin ja ryhmiin, jotka siten tukisivat itse alaa. Nuorten merkitys yhteiskunnan rakentamisessa kulttuurin ja luovan talouden avulla on käännekohdassa Keniassa, sillä heidän asenteensa kulttuureihin on muuttumassa. Lisäksi hallituksen ja yhteisön välillä on suuri kuilu, mikä aiheuttaa paljon haittaa luovalle taloudelle, sillä politiikat eivät tue sektoria. Jos nämä merkittävät ongelmat ratkaistaan, kulttuurilla ja luovalla taloudella on valtava potentiaali jatkaa yhteiskunnan rakentamista Keniassa.Africa has recently increased its share of the global market, and the continent’s potential has been recognized globally. The continent has experienced a lot of oppression and forced changes in history, and it is currently developing its new identity with relatively young states and its fast-growing population. African Union (AU) is calling pan-African ideology to bring together the African people in their blueprint and master plan Agenda 2063, where the cultural heritage is at the core. Culture is also at the core of the creative economy, and the creative economy's share of the global economy is growing. Due to globalization and digitalization, the knowledge from other cultures is spreading rapidly, which is the basis of a cultural shift both at local and global levels. This research investigated the culture and the creative economy as builders of society in Kenya. Kenya has been very successful in the field of Information and Communications Technology (ICT), the state takes its cultural heritage seriously in its development programs and their focus is especially on the potential of the youth in the creative economy. Kenya has a vast cultural diversity in the state with its officially recognized 44 tribes. This cultural diversity plays a significant role in the creative economy. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2020), the creative economy has no single meaning, as the concept is constantly evolving. The basic elements of the concept are from human creativity, ideas, and intellectual property, knowledge and technology. The creative industries include such as music, film, video, arts and crafts and performing arts. These elements are the basis of the creative economy, in addition, they have a significant commercial and cultural value. The research was conducted in Kenya during January and February 2021, and the data was collected from two main geographical research areas, the city of Nairobi and Taita-Taveta County. The geographical research areas were chosen by their cultural diversity, the creative economy and their urban and rural statuses. Nairobi has a classification of a creative city where the digital creative economy is booming, and the city is attracting people around East Africa. Taita-Taveta respectively is a rural county near the Kenyan coast, where the creative economy is mainly in the traditional form, for example, crafting and basket making. The research combined the elements from the ethnographical, hermeneutical and critical approaches by using unstructured, structured interviews and observation, as the methods combined qualitative methods with numerical data. The results show that the culture and the creative economy do build the society in Kenya. It is seen in each level of society, for example, among the families, tribes, counties and even the government. Each level influences and controls the way culture and the creative economy build the society in Kenya. The meaning of the community arose in culture and the creative economy shifts, as they provide help in the mitigation and adaptation into new situations. With the exponential population growth, the share of the youth is rising, culture and the creative economy have the potential to provide jobs for the youth in the future. There are challenges with culture and the creative economy in Kenya. First, to preserve the cultural diversity in Kenya among the youth. Second, to target the governmental policies to the right actions and towards the right groups, which would then support the sector itself. Due to attitude shifts, the role of the youth is a significant point to consider. Furthermore, there is a vast gap between the government and the community, which causes a lot of harm to the creative economy, as the policies do not support the creative sector. If these significant points are solved, there is a vast potential for the culture and the creative economy to continue building the society in Kenya.
Subject: Culture
creative economy
society
Kenya
kulttuuri
luova talous
yhteiskunta
Kenia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aroalho_Sari_pro_gradu_tutkielma_2021.pdf 1.890Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record