Leikki-ikäisen lapsen kerrontataidot ja sanaston hallinta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211942
Title: Leikki-ikäisen lapsen kerrontataidot ja sanaston hallinta
Alternative title: Narrative ability and vocabulary of a preschool-aged child
Author: Rajala, Nea
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211942
http://hdl.handle.net/10138/329239
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tausta ja tavoitteet. Vaikka suomalaisia tutkimuksia lasten kerrontataidoista on viime vuosina julkaistu enenevissä määrin, on tieto suomalaislasten kerrontataitojen kehityksestä edelleen vähäistä. Kerrontataitojen yhteyksiä muuhun kielenkehitykseen ja myöhempiin oppimistaitoihin ei myöskään ole tutkittu suomenkielisellä väestöllä lainkaan, vaikka kansainvälisissä tutkimuksissa näiden taitojen on todettu olevan merkitsevässä yhteydessä toisiinsa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaiset leikki-ikäisen lapsen kerrontataidot ovat. Tämän lisäksi selvitettiin, ovatko kerrontataidot ja sanaston hallinta yhteydessä toisiinsa, kun sanastotaitoja arvioidaan erillisillä sanastomittareilla. Tutkittavat ja menetelmät. Tämän tutkielman aineisto kerättiin LEINIKKI-tutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Tutkittavat (n = 10; viisi tyttöä ja viisi poikaa) olivat 3;7–4-vuotiaita terveitä lapsia, jotka omaksuivat suomea ensikielenään. Lasten kerrontataidoista kerättiin tietoa Kissatarina − Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmällä, minkä lisäksi kertomukset analysoitiin Steinin ja Glennin (1979) kertomuskielioppimallin mukaisesti. Lasten tuottamista kertomuksista laskettiin eri sanojen määrä (type-muuttuja), kokosanamäärä (token-muuttuja) sekä näiden kahden muuttujan välinen suhde type/token-ratio (TTR). Sanaston hallinnan arviointiin käytettiin Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 3rd edition -testin (WPPSI-III) ja LEINIKKI-menetelmän sanaston kehitystä arvioivia osioita. Aineistoa kuvailtiin ja tuloksia havainnollistettiin kuvailevien tunnuslukujen ja visuaalisten kuvaajien avulla. Taitojen välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Lapset nimesivät kuvasarjan hahmoja ja kertoivat kuvien tapahtumista, mutta tarinat eivät olleet merkityssisällöltään tarkkoja tai juonellisesti ehyitä. Jokaisen lapsen kertomuksesta oli kuitenkin löydettävissä kertomuskieliopillisia rakenteita. Kertomusten produktiivisuutta mittaavien type- ja token-muuttujien arvoissa sekä näiden muuttujien välisessä suhteessa (type/token-ratio) oli havaittavissa melko suurtakin vaihtelua. Lapsen kyvyn käyttää kertomuskielioppia havaittiin olevan positiivisessa yhteydessä reseptiivisen sanaston hallinnan kanssa ja type/token-ration todettiin olevan negatiivisessa yhteydessä ekspressiivisen sanaston hallintaan. Tietoa suomalaislasten kerrontataitojen kehityksestä ja kerrontataitojen yhteydestä muuhun kielenkehitykseen ja myöhempiin oppimistaitoihin tarvitaan lisää. Tyypillisen kehityksen tunteminen on tärkeää, sillä se on edellytys poikkeavien piirteiden tunnistamiselle ja niiden kuntouttamiselle.Objectives. Even though there have been more Finnish publications focusing on children’s narrative abilities, the knowledge around the topic is still minor. Also, the relationship between narrative abilities and other language development and later learning skills have not been studied in Finnish at all, while these skills have been associated to one another in international research. The aim of this study was to examine the narrative ability of a preschool-aged child. In addition to this, the relationship between narrative abilities and vocabulary was examined. Methods. This study used data from the LEINIKKI research project. The participants were 10 (five girls and five boys) healthy monolingual Finnish-speaking children aged between 3 years 7 months and 4 years. Children’s narrative abilities were assessed by the Cat Story. The stories were also analyzed using the story grammar rules by Stein and Glenn (1979). There were also other variables collected from the children’s stories; number of different words (type-variable), total number of words (token-variable) and the ratio between these two, type/token-ratio (TTR). Children’s vocabulary was assessed with vocabulary sections of Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 3rd edition and LEINIKKI. The data was described and the results illustrated with descriptive statistics and visual descriptors. Spearman's rank correlation coefficient was used to examine the relationships between skills. Results and conclusions. The children named characters from the picture booklet and narrated events in them, but the stories were not accurate in conveying meaning of the content and the plots were not whole. Every child’s story did still have some story grammar elements in it. The productivity of these stories, evaluated by the type- and token-variable values, and the ratio between them (TTR), had medium to large differences between different children. The children’s ability to use story grammar was observed to be positively correlated with the receptive vocabulary and TTR was shown to be negatively correlated with expressive vocabulary. More research is needed around the development of Finnish children’s narrative abilities and the connection between this and other language development and later learning skills. Knowledge of typical development is important, as it is a prerequisite for recognizing anomalous features and treating them.
Subject: leikki-ikä
kerrontataidot
sanaston hallinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record