Incidence, preventability, and causality of adverse drug reactions at a university hospital emergency department

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211919
Titel: Incidence, preventability, and causality of adverse drug reactions at a university hospital emergency department
Sekundär titel: Lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset ppkl-potilailla
Författare: Kauppila, Mirjam; Backman, Janne; Niemi, Mikko; Lapatto-Reiniluoto, Outi
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211919
http://hdl.handle.net/10138/329241
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Studieinriktning: Ruotsinkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Abstrakt: Forskningens syfte var att utreda vilka egenskaper läkemedelsbiverkningar på sjukhusjouren har. Patientjournaler från 1600 jourbesök i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus lästes igenom retrospektalt och eventuella biverkningar identifierades. Vi tog i beaktande patientens egenskaper samt orsakssamband mellan sjukdomar, läkemedelsintag och biverkningar. Vidare definierade vi biverkningarnas svårighetsgrad och preventabilitet samt farmakogenetikens roll i fallen. Sammanlagt identifierade vi 125 fall där en eller flera biverkningar förekom, vilket motsvarar 7,8% av fallen. Läkemedlen som orsakade flest bivekningar var varfarin, acetylsalicylsyra, apixaban och docetaxel, medan de vanligaste biverkningarna var blödning samt neutropeni och/eller allvarlig infektion. Endast två fall kunde möjligen ha förebyggts med hjälp av farmakogenetiska tester med hänsyn till Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines. Antitromboter och cytostatika orsakade flest biverkningar bland ATC läkemedelsklasserna. Enligt en tidigare studie från samma universitetssjukhus är samma ATC klasser bakom flest dödsfall orsakade av läkemedel. Dessa biverkningar är svåra att förebygga, då riskerna och nyttan av dessa läkemedel har utvärderats genomförligt. (150 ord av 150)
Subject: Adverse drug reaction
Antithrombotics
Cytostatics
Preventability
Pharmacogenetics


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kauppila_Mirjam_tutkielma_2021.pdf 601.4Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post