Kuulovammaisten lasten epäsanatoiston ja sanaston käytön kehitys musiikki-interventiossa : monitapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211943
Title: Kuulovammaisten lasten epäsanatoiston ja sanaston käytön kehitys musiikki-interventiossa : monitapaustutkimus
Author: Rantsi, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211943
http://hdl.handle.net/10138/329255
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Tämä pro gradu -tutkielma on osa "Miten MUsiikki-interventio ja LAulu PArantavat kuulovammaisten lasten PUhekieltä" eli MULAPAPU-tutkimushanketta ja kohdistuu sen ensimmäisen vuoden pilottiaineistoon. Tutkielman tavoitteena on selvittää onko 6 tai 10 viikkoa kestävällä musiikki-interventiolla vaikutusta 2–6-vuotiaiden kuulovammaisten lasten suoriutumiseen epäsanatoistotehtävän tavumäärien ja sanapainojen oikein toistamisessa tai sanaston käyttöä vaativassa tehtävässä. Lisäksi tarkoitus on selvittää vaikuttaako musiikki-interventio suoriutumiseen epäsanatoistossa ja sanaston käytössä samansuuntaisesti ja onko näissä testeissä menestymisellä yhteyttä. Menetelmät. Aineisto muodostui yhdeksän sisäkorvaistutetta ja/tai kuulokojetta käyttävän kuulovammaisen lapsen epäsanatoistotehtävän ja Bo Ege -sanaston käytön testin tuloksista ennen musiikki-interventiota ja sen jälkeen. Neljä lapsista osallistui musiikki-interventioon syksyllä 2019 ja viisi keväällä 2020. Intervention vaikutuksia analysoitiin laskemalla prosenttiosuuksia ja keskiarvoja, jotka esitettiin kuvioin. Yhden otoksen t-testillä testattiin, miten molempien ryhmien suoriutuminen muuttui intervention jälkeen verrattuna tuloksiin ennen interventiota. Mann-Whitneyn U-testin avulla tutkittiin, oliko syksyn ja kevään ryhmien välillä eroja intervention vaikuttavuuden kannalta. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla tarkasteltiin, vaikuttaako musiikki-interventio suoriutumiseen epäsanatoistossa ja sanaston käytössä samansuuntaisesti ja onko näillä suoriutumisilla yhteyttä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan sanaston käyttö parani musiikki-intervention myötä, mutta näyttöä siitä, että musiikki-interventio parantaisi epäsanojen oikein tuotettujen tavujen tai sanapainojen toistoa ei löytynyt. Syksyn ja kevään ryhmien suoriutumisessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Tutkittaessa sitä, vaikuttaako musiikki-interventio suoriutumiseen epäsanatoistossa ja sanaston käytössä samansuuntaisesti ja onko näillä suoriutumisilla yhteyttä, ei löydetty merkitsevää yhteyttä testeissä menestymiselle. Tutkittavien vähäisyyden vuoksi aiheesta tarvitaan jatkotutkimusta luotettavien johtopäätösten tekemiseksi.Objectives. This Master’s Thesis is part of the MULAPAPU (Miten MUsiikki-interventio ja LAulu PArantavat kuulovammaisten lasten Puhekieltä) research project and focuses on the first year pilot data. The aim of this Masters Thesis is to find out whether a music intervention of 6 or 10 weeks has an effect on how hearing-impaired children aged 2 to 6 years perform in a nonword repetition test, in repeating the number of syllables and word stresses correct as well as on their performance in the vocabulary use test. In addition, the aim is to examine whether music intervention has similar effects both on the performance in the nonword repetition test and in the vocabulary test and whether there is a correlation between them. Methods. The sample consisted of the results of 9 children using cochlear implant and/or hearing aid in the nonword repetition test and the Bo Ege vocabulary test. Four of the children participated in the music intervention in the autumn 2019 and five in the spring 2020. The effects of the intervention were analyzed by calculating percentages and averages which were presented in figures. The performance of both groups before and after the intervention was analyzed with one-sample t-test. Possible differences between the spring and autumn group on the effectiveness of the intervention were examined with the Mann-Whitney U-test. The Spearman correlation coefficient was used to examine whether music intervention has similar effects both on the performance in the nonword repetition test and in the vocabulary use test and whether there is a correlation between them. Results and conclusions. The research results show that the use of vocabulary was improved by the music intervention but no evidence was found that music intervention would improve repeating syllables or word stresses correct. No statistically significant difference was found in the performance of the autumn and spring group. When examining whether the music intervention has similar effects both on the performance in the nonword repetition test and in the vocabulary use test and whether there is a correlation between them, no significant correlation was identified. Due to the small number of the research subjects, further research is needed to draw reliable conclusions.
Subject: kuulovammaiset lapset
sisäkorvaistute ja/tai kuulokoje
musiikki-interventio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record