Clinical trial outcome taxonomy was suitable for evaluating outcome choices in secondary and tertiary care clinical quality registries

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211945
Titel: Clinical trial outcome taxonomy was suitable for evaluating outcome choices in secondary and tertiary care clinical quality registries
Författare: Vanhala, Antero; Lehto, Anna-Rosa; Maksimow, Anu; Kivivuori, Sanna-Maria; Torkki, Paulus
Medarbetare: Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211945
http://hdl.handle.net/10138/329271
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Studieinriktning: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstrakt: Tausta: Hoitotulosmittareiden valinta kliinisissä laaturekistereissä on kriittistä olennaisen ja vertailtavan tiedon keräämiseksi. Hoitotulosmittareiden arviointiin tulisi käyttää yhtenäistä hoitotulosten viitekehystä. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa sopiva viitekehys ja validoida sitä rekisteriympäristössä. Menetelmät: Kirjallisuudesta etsittiin järjestelmällisesti hoitotulosten viitekehystä, joka on potilaskeskeinen, helppokäyttöinen, yhteinen kliinisen tutkimuksen viitekehysten kanssa ja mahdollistaa rekistereiden arvioinnin. Valittu viitekehys validoitiin HUS Yliopistollisen sairaalan 63 laaturekisteristä kerätyillä hoitotulosmittareilla, jotka poimittiin ja luokiteltiin viitekehyksen avulla. Tulokset: Kirjallisuudesta löytyneistä 23 hoitotulosviitekehyksestä valittiin COMET-taksonomia. HUS:ssa oli suuria eroja laaturekistereiden välillä hoitotulososa-alueissa ja mittareiden määrässä. Fysiologisia mittareita löytyi 98%, resurssikäytön kaikissa ja toimintakyvyn mittareita 62% rekistereistä. Potilaan raportoimia mittareita esiintyi 48% rekistereistä. Pohdinta: COMET-taksonomia oli soveltuva viitekehys laaturekistereiden hoitotulosten mittaamisen arvioimiseksi muutamilla parannusehdotuksilla. HUS:n laaturekisterit ovat erilaisilla kypsyystasoilla, ja kehitettävää löytyi erityisesti potilaan elämään liittyvien vaikutusten mittaamisessa ja hoitotulosmittareiden priorisoinnissa. Tutkimus tarjoaa muille rekistereiden arvioijille vertailukohdan.Objective: The choice of patient outcomes in clinical quality registries is crucial for comparable and relevant data collection. Ideally, a uniform outcome framework would guide the assessment of outcomes. We set out to find a suitable published framework and validate it in clinical quality registries. Study design and Setting: A literature review was conducted to find an outcome framework that is patient-centric, easy-to-use, shared with clinical research, and allows registry evaluation. Chosen outcome framework was validated by extracting and classifying outcomes from 63 clinical quality registries at HUS Helsinki University Hospital, Finland. Results: COMET taxonomy was chosen from 23 published frameworks. HUS Clinical quality registries showed great variation in outcome domains and in number of measures. Physiological outcomes were present in 98%, resource use in all, and functioning domains in 62% of the registries. Patient-reported outcome measures were found in 48% of the registries. Conclusions: The COMET taxonomy was suitable for evaluating the choice of outcomes in clinical quality registries while some improvements are suggested. HUS Helsinki University Hospital clinical quality registries exist at different maturity levels showing room for improvement in life impact outcomes and in outcome prioritization. This article offers a comparison point for other registry evaluators.
Subject: laaturekisterit
hoitotulosmittarit
vaikuttavuus
mittaaminen terveydenhuollossa
Full text embargoed until: 2022-10-20


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

Filer kommer ut: 2022-10-20

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post