Clinical trial outcome taxonomy was suitable for evaluating outcome choices in secondary and tertiary care clinical quality registries

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Vanhala, Antero
dc.contributor.author Lehto, Anna-Rosa
dc.contributor.author Maksimow, Anu
dc.contributor.author Kivivuori, Sanna-Maria
dc.contributor.author Torkki, Paulus
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202104211945
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329271
dc.description.abstract Tausta: Hoitotulosmittareiden valinta kliinisissä laaturekistereissä on kriittistä olennaisen ja vertailtavan tiedon keräämiseksi. Hoitotulosmittareiden arviointiin tulisi käyttää yhtenäistä hoitotulosten viitekehystä. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa sopiva viitekehys ja validoida sitä rekisteriympäristössä. Menetelmät: Kirjallisuudesta etsittiin järjestelmällisesti hoitotulosten viitekehystä, joka on potilaskeskeinen, helppokäyttöinen, yhteinen kliinisen tutkimuksen viitekehysten kanssa ja mahdollistaa rekistereiden arvioinnin. Valittu viitekehys validoitiin HUS Yliopistollisen sairaalan 63 laaturekisteristä kerätyillä hoitotulosmittareilla, jotka poimittiin ja luokiteltiin viitekehyksen avulla. Tulokset: Kirjallisuudesta löytyneistä 23 hoitotulosviitekehyksestä valittiin COMET-taksonomia. HUS:ssa oli suuria eroja laaturekistereiden välillä hoitotulososa-alueissa ja mittareiden määrässä. Fysiologisia mittareita löytyi 98%, resurssikäytön kaikissa ja toimintakyvyn mittareita 62% rekistereistä. Potilaan raportoimia mittareita esiintyi 48% rekistereistä. Pohdinta: COMET-taksonomia oli soveltuva viitekehys laaturekistereiden hoitotulosten mittaamisen arvioimiseksi muutamilla parannusehdotuksilla. HUS:n laaturekisterit ovat erilaisilla kypsyystasoilla, ja kehitettävää löytyi erityisesti potilaan elämään liittyvien vaikutusten mittaamisessa ja hoitotulosmittareiden priorisoinnissa. Tutkimus tarjoaa muille rekistereiden arvioijille vertailukohdan. fi
dc.description.abstract Objective: The choice of patient outcomes in clinical quality registries is crucial for comparable and relevant data collection. Ideally, a uniform outcome framework would guide the assessment of outcomes. We set out to find a suitable published framework and validate it in clinical quality registries. Study design and Setting: A literature review was conducted to find an outcome framework that is patient-centric, easy-to-use, shared with clinical research, and allows registry evaluation. Chosen outcome framework was validated by extracting and classifying outcomes from 63 clinical quality registries at HUS Helsinki University Hospital, Finland. Results: COMET taxonomy was chosen from 23 published frameworks. HUS Clinical quality registries showed great variation in outcome domains and in number of measures. Physiological outcomes were present in 98%, resource use in all, and functioning domains in 62% of the registries. Patient-reported outcome measures were found in 48% of the registries. Conclusions: The COMET taxonomy was suitable for evaluating the choice of outcomes in clinical quality registries while some improvements are suggested. HUS Helsinki University Hospital clinical quality registries exist at different maturity levels showing room for improvement in life impact outcomes and in outcome prioritization. This article offers a comparison point for other registry evaluators. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject laaturekisterit
dc.subject hoitotulosmittarit
dc.subject vaikuttavuus
dc.subject mittaaminen terveydenhuollossa
dc.subject.mesh patient registry und
dc.subject.mesh hoitotuloksen mittaaminen und
dc.subject.mesh hoidon vaikuttavuus und
dc.subject.mesh vertaileva vaikuttavuustutkimus und
dc.subject.mesh terveydenhuollon laatu und
dc.subject.mesh rekisterit und
dc.title Clinical trial outcome taxonomy was suitable for evaluating outcome choices in secondary and tertiary care clinical quality registries en
dc.title.alternative Kliinisen tutkimuksen hoitotulosten taksonomia soveltui laaturekistereiden hoitotulosten mittaamisen arviointiin fi
dc.date.embargoedUntil 2022-10-20
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104211945
dc.subject.specialization Suomenkielinen opintolinja fi
dc.subject.specialization Study orientation in Finnish en
dc.subject.specialization Finskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Medicine en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv

Files in this item

Files Size Format View
Vanhala_Antero_tutkielma_2021.pdf 828.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record