Monialaisen yhteistyön ja asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä : Toimintatutkimus perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-284-120-9
Title: Monialaisen yhteistyön ja asiakasohjauksen kehittäminen Kelan ja kuntien välillä : Toimintatutkimus perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan
Author: Turkia, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-05-21
Language: fi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 158 | 2021 - URN:ISSN:2323-7724
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-284-120-9
http://hdl.handle.net/10138/329407
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In this research, I examine the development of cooperation and case management between Kela and Eksote (the South Karelia Social and Health District) in the context of a social work development project from 1 January 2017 to 31 July 2019. The aim of this study was to create new information on issues affecting cooperation and to develop and study what kind of cooperation models can be used to support cooperation and case management between Kela and the municipalities, especially for the most vulnerable customers. A local working group was set up for the project in South Karelia, with a total of 21 employees. Employees were from Kela’s customer services and benefits services, from Eksote’s adult social work and immigration services and an employee from the Centre of Expertise on Social Welfare in SouthEast Finland (Socom). The study material included memos and project documents, questionnaire surveys, a group interview, an individual interview, a final survey conducted for the working group and a research diary. The theoretical framework consisted of professions, multidisciplinary collaboration, case management and social rights. The study explored what kind challenges were involved in cooperation and case management at the beginning of the project. Based on these were developed collaboration and case management models. Good models included getting to know the work of others, information for Kela employees, regular service at another organization’s premises, Kela information for immigrants, and case management service. The development of multidisciplinary cooperation and case management between Kela and the municipalities can increase the knowledge and appreciation of each other’s work. One of the most important goals of the cooperation is to ensure that customers who need social services are identified. For those who need special support, a targeted service can support the holistic perception of the customers’ situation and guide them toward the required services. Keywords: multisectorality, cooperation (general), income support, action research, social work, development projects, customers, direction (instruction and guidance), social rights, social services, professions, hospital districts, municipalities, Social Insurance Institution of FinlandTutkimuksessa tarkastellaan Kelan ja Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin) yhteistyön ja asiakasohjauksen kehittämistä sosiaalityön kehittämishankkeessa ajalla 1.1.2017–31.7.2019. Tavoitteena oli luoda uutta tietoa Kelan ja kuntien väliseen yhteistyöhön vaikuttavista asioista. Lisäksi tutkittiin, millaisilla yhteistyömalleilla voidaan tukea Kelan ja kuntien välistä yhteistyötä ja asiakasohjausta etenkin heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden osalta. Hankkeen ajaksi Etelä-Karjalaan perustettiin työryhmä, johon osallistui 21 työntekijää Kelan asiakkuuspalveluista ja etuuspalveluista, Eksoten aikuissosiaalityöstä ja maahanmuuttopalveluista sekä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Socomista. Aineistona olivat hankkeessa toteutetut muistiot, dokumentit, kyselylomaketutkimukset (alkukysely n = 37 ja seurantakysely n = 29), ryhmähaastattelu (osallistujia 8), yksilöhaastattelu, loppukysely työryhmälle (n = 9) ja tutkimuspäiväkirja. Teoreettinen viitekehys muodostui professioista, monialaisesta yhteistyöstä, asiakasohjauksesta ja sosiaalisista oikeuksista. Alkukyselyssä ja työryhmän keskusteluissa selvitettiin, millaisia haasteita yhteistyössä ja asiakasohjauksessa oli. Näiden pohjalta suunnitelluista malleista toimiviksi osoittautuivat tutustuminen toisten työhön, infot aikuissosiaalityöstä ja maahanmuuttopalveluista Kelan työntekijöille, jalkautuminen, Kela-infot maahanmuuttajille ja asiakkuusvastaavapalvelu. Monialaista yhteistyötä ja asiakasohjausta kehittämällä lisätään toisten työn tuntemista ja arvostusta toisia työntekijöitä kohtaan. Tärkeä tavoite on varmistaa, että sosiaalipalveluita tarvitsevat asiakkaat tunnistetaan ja ohjataan sosiaalipalveluiden piiriin. Kohdennetulla palvelulla voidaan tukea erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tilanteen kokonaisvaltaista hahmottamista ja ohjausta oikeisiin palveluihin. Avainsanat: monialaisuus, yhteistyö, toimeentulotuki, toimintatutkimus, sosiaalityö, kehittämisprojektit, asiakkaat, ohjaus (neuvonta ja opastus), sosiaaliset oikeudet, sosiaalipalvelut, professiot, sairaanhoitopiirit, kunnat, Kela, Kansaneläkelaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote
Subject: sosiaalitieteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
turkia_heidi_väitöskirja_2021.pdf 2.227Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record