Från servicebrukare till expert : en studie över hur tidigare servicebrukare upplever sin erfarenhetsexpertroll i socialvården

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282056
Titel: Från servicebrukare till expert : en studie över hur tidigare servicebrukare upplever sin erfarenhetsexpertroll i socialvården
Författare: Dang-Kivilompolo, Hannah
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104282056
http://hdl.handle.net/10138/329477
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Studieinriktning: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstrakt: I denna magisteravhandling undersöks hur tidigare servicebrukare med erfarenheter inom psykisk ohälsa, missbruk, somatiska sjukdomar och kriser utbildat sig till erfarenhetsexperter. En erfarenhetsexpert nyttjar sina egna erfarenheter som har bearbetas och rekonstruerats för att kunna stödja människor som befinner sig i sociala svårigheter. Syftet med avhandlingen är att fokusera på expertrollens process och konstruktion, dvs. hur erfarenhetsexperter upplever sitt blivande och varande som expertis och hur de upplever att de blir behandlade i verksamhetssammanhang. Forskningsfrågorna i avhandlingen är följande: hur beskriver erfarenhetsexperterna sin utveckling till expert och sin expertroll? Hur upplever erfarenhetsexperter att deras erfarenhetsbaserade kunskaper legitimeras och erkänns av andra aktörer? I avhandlingen har en kvalitativ metod använts. Studien består av semistrukturerade intervjuer som analyserats med innehållsanalys, närmare bestämt den konventionella (induktiva) ansatsen. Avhandlingens teoretiska referensram utgår från ett maktperspektiv. Sammanfattningsvis, är erfarenhetsexperterna eniga om att man som erfarenhetexpert bör ha ett förflutet i någon social svårighet som man bearbetat genom erfarenhetsexpertsutbildning. Erfarenhetsexperten bör dessutom ha en genuin vilja att hjälpa andra människor. För erfarenhetsexperterna innebär stödjandet av andra människor även; en personlig utveckling, stärkandet av erfarenhetsexpertisrollen, gynnandet av den egna rehabiliteringsprocessen samt att den egna egenmakten förstärks. En av byggstenarna till att erfarenhetsexperternas erfarenhetsbaserade kunskaper legitimeras är att de genomgått en erfarenhetsexpertsutbildning. Den mest signifikanta legitimeringen kommer från klienterna och patienterna som upplever att erfarenhetsexperterna gör en betydande insats för att hjälpa dem.
Subject: Erfarenhetsexpert
erfarenhetsexpertverksamhet
makt
Michel Foucault
kvalitativ forskning


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Dang-Kivilompol ... agisteravhandling_2021.pdf 522.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post