Pienten virtavesien tilan arvioinnin kehittäminen

Show simple item record

dc.contributor.author Aroviita, Jukka
dc.contributor.author Ilmonen, Jari
dc.contributor.author Rajakallio, Maria
dc.contributor.author Sutela, Tapio
dc.contributor.author Mykrä, Heikki
dc.contributor.author Martinmäki-Aulaskari, Kati
dc.contributor.author Karttunen, Krister
dc.contributor.author Kuoppala, Minna
dc.contributor.author Leinonen, Antti
dc.contributor.author Jyväsjärvi, Jussi
dc.contributor.author Ulvi, Teemu
dc.contributor.author Vehanen, Teppo
dc.contributor.author Virtanen, Risto
dc.date.accessioned 2021-05-06T06:02:47Z
dc.date.available 2021-05-06T06:02:47Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-11-5403-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329671
dc.description.abstract Pienet virtavedet (purot ja pienet joet) ovat tärkeä osa luonnon vesitaloutta ja monimuotoisuutta. Suomessa on kuitenkin jäljellä vain vähän luonnontilaisia pieniä virtavesiä. Niiden tilaa ovat heikentäneet laaja-alainen maa- ja metsätalouden maankuivatus, uomien perkaukset, näistä toimista aiheutuva kiintoaine- ja ravinnekuormitus sekä erilaiset vesirakenteet ja metsien hakkuut. Jäljellä olevien luonnontilaisten pienten virtavesien turvaamiseen ja heikentyneiden vesien tilan parantamiseen tarvitaan systemaattisia lähestymistapoja ja tilan arvioinnin menetelmiä. Vesienhoidon tehostamiseksi latvavesistöjen tila-arviot tulisi kytkeä kiinteämmin vesistöjen tilaluokitteluun sekä kunnostusten suunnitteluun ja niiden alueelliseen priorisointiin. Tässä työssä kehitettiin valtakunnallisesti yhdenmukaisia menetelmiä pienten virtavesien elinympäristöjen laadun ja ekologisen tilan heikkenemisen arviointiin. Työtä varten koottiin yli 1600 kohteen maastotutkimusten aineistot koko Suomen alueelta. Aineistot koostuivat Iijoen alueen purohabitaattien luonnontilan muuttuneisuuden inventoinneista ja valtakunnallisista pohjaeläinaineistoista, sammalkartoituksista ja sähkökoekalastuksista. Tilastomenetelmien ja paikkatiedon avulla kehitettiin empiirisiä malleja pienten virtavesien tilan arviointia ja mallintamista varten. Arviointimenetelmien kehitystyö oli lupaavaa. Pohjaeläinten lajistolle kehitetty vertailuolojen mallinnus toimi hyvin ja sen avulla voitiin arvioida näytepaikkojen lajiston muuttuneisuutta luonnontilasta. Purojen sammalilla ei löytynyt vahvasti lajistoa ennustavia tekijöitä, mutta niiden lajimäärä oli alhaisempi puroissa, joiden valuma-alueella oli paljon maankäyttöä. Kaloja esiintyi pienimmissä puroissa hyvin vähän, mutta suuremmissa puroissa vesienhoidossa käytetyn indeksin sovellus vaikutti toimivalta. Iijoen alueen puroinventointien aineistojen avulla jatkokehitettiin PienvesiGIS-tilastomallia, jolla voidaan paikkatiedon avulla tuottaa ennusteita purohabitaatin luonnontilan muuttuneisuudesta. Keskeisimmäksi pienten virtavesien sekä habitaattien, että lajiston tilaa heikentäväksi tekijäksi nousi metsäojitus. Inventoidun purohabitaatin muuttuneisuutta selittävänä tekijänä ojitettujen turvemaiden osuus puron valuma-alueen turvemaista oli tärkein. Vastaavasti pohjaeläinlajisto oli usein kärsinyt erityisesti ojitettujen metsätalousalueiden pienissä virtavesissä, missä kiintoainekuormitukselle herkät lajit olivat taantuneet. Myös taimenella oli merkkejä taantumisesta ojitusalueiden puroissa. Ojituksista aiheutuva ravinne- että kiintoainekuormitus ja uomien pohjarakenteen yksipuolistuminen lienee pääsyy pienten virtavesien luonnontilaisen eliöstön taantumiselle ja paikalliselle häviämiselle. Työ on osa Euroopan unionin rahoittamaa Freshabit LIFE IP-hanketta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti sovellettavissa oleva arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa pienten virtavesien elinympäristöjen ja eliöstön muuttuneisuudesta. Kehitystyö jatkuu parhaillaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoittamassa PUROHELMI-hankkeessa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021 fi
dc.subject tilan arviointi
dc.subject vertailuolot
dc.title Pienten virtavesien tilan arvioinnin kehittäminen fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-11-5403-4
dc.subject.yso ekologinen tila
dc.subject.yso vesien tila
dc.subject.yso joet
dc.subject.yso purot
dc.subject.yso virtavedet
dc.subject.yso mallintaminen
dc.relation.issn 1796-1726

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_25_2021_FresHabit.pdf 8.002Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record