Tavoiteorientaatiot ja niiden yhteys koettuihin ja todettuihin oppimisvaikeuksiin seitsemännellä luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105112129
Title: Tavoiteorientaatiot ja niiden yhteys koettuihin ja todettuihin oppimisvaikeuksiin seitsemännellä luokalla
Alternative title: Achievement goal orientation profiles and their associations with learning difficulties during 7th grade
Author: Lehto, Hilppa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105112129
http://hdl.handle.net/10138/329764
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Abstract: Tavoiteorientaatiotutkimuksella on pitkä tausta ja se juontaa juurensa motivaation tutkimuk-sesta. Tavoiteorientaatioita ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu oppimisvaikeuksien yhteydes-sä, vaikka oppimisvaikeuksien ja motivaation yhteyttä on tutkittu esimerkiksi matemaattisten oppimisvaikeuksien ja lukivaikeuden yhteydessä (kts. Esim. Mononen, Aunio, Väisänen, Korhonen & Tapola, 2017) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tavoiteorientaatioiden ja oppimisvaikeuksien yhteyttä. Tarkoituksena on selvit-tää, millaisia tavoiteorientaatioprofiileja aineistosta löytyy ja miten eri tavoin motivoituneet oppilaat eroavat koettujen ja todettujen oppimisvaikeuksien suh-teen. Aiemman tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että aineistosta tunnistetaan ainakin oppimista, suoriutumista ja välttelemistä korostavat profiilit sekä oppimisorientoituneil-la on vähiten oppimisvaikeuksia ja välttämishakuisilla eniten. Aineisto oli osa Mind the Gap-hankkeessa kerättyä aineistoa. Aineistoa on kerätty pitkittäis-tutkimuksena ja käytössäni oli vuoden 2016 aineisto, jonka aika-na tutkittavat olivat seitsemännellä luokalla. Yhteensä tietoa kerättiin 1553 oppilaalta, mut-ta eri väittämiin vastanneiden määrä vaihtelee väittämittäin. Aineistoa analysoitiin Two step- klusterianalyysillä, varianssianalyysillä ja ristiintaulukoimalla. Aineistosta löydettiin kolme tavoiteorientaatioprofiilia, jotka voitiin nimetä oppimisorientoitu-neiksi, menestysorientoituneiksi ja välttämisorientoituneiksi. Todettujen oppimisvaikeuksien ja tavoiteorientaatioiden välillä ei löydetty tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ristiintaulukoimal-la. Varianssianalyysin tulosten mukaan oppimisorientoituneet oppilaat raportoivat vähemmän koettuja oppimisvaikeuksia kuin muut oppilaat, kun taas välttämisorientoituneet oppilaat raportoivat eniten oppimisvaikeuk-sia, erityisesti vaikeuksia seurata opetusta.Achievement goal orientation research has a long background and roots in motivation re-search. However, achievement goal orientations have not been studied in connection with learning difficulties, although research has been done on motivation and learning difficul-ties. (see. eg. Mononen, Aunio, Väisänen, Korhonen & Tapola, 2017) The purpose of this study is to examine the relationship between achievement goal orienta-tions and learning difficulties. The purpose is to find out what kind of achievement goal orien-tation profiles can be found in the material and how differently motivated students differ in their experienced and actual learning difficulties. It is hypothesized that at least students emphasizing mastery (mastery-oriented), performance (success-oriented), and avoidance (avoidance-oriented) are identified and that mastery-oriented students are less likely to report learning difficulties, while avoidan-ce-oriented students are more likely to perceive difficulties in their studies. . The data was part of the material collected in the Mind the Gap project. The material has been collected as a longitudinal study and I had at my disposal thde material from 2016, dur-ing which the subjects were in the 7th grade. A total of data were collected from 1,553 stu-dents, but the number of respondents to different questions varies by question. The data were analyzed by Two step cluster analysis, analysis of variance and cross-tabulation. Three achievement goal orientation profiles were dicovered in the data, which could be named mastery-oriented, success-oriented, and avoidance-oriented. No statistically signifi-cant association was found between the learning difficulties identified and the achievement goal orientations by cross-tabulation. According to the results of the analysis of variance, mastery-orientated students report less experienced learning difficulties than other students, while avoidance-oriented students report the most learning difficul-ties, especially difficulties in following the teaching.
Subject: Tavoiteorietaatiot
oppimisvaikeudet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record