Tutkinto ulkomailta : suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden odotukset ja arvot Australiassa opiskelusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105112128
Title: Tutkinto ulkomailta : suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden odotukset ja arvot Australiassa opiskelusta
Alternative title: A degree from abroad : the expectations and values on studying in Australia by Finnish university students
Author: Pitkänen, Taru Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105112128
http://hdl.handle.net/10138/329777
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tämä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan pro gradu – tutkimus tarkasteli Australiassa kolmannen asteen tutkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelevien suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden odotuksia ja arvoja Australiassa opiskelusta. Tutkimus havainnoi nuorten nimeämiä syitä sekä arvoja ulkomailla suoritettavalle yliopistotutkinnolle kysymällä miksi opiskelijat ovat motivoituneita suorittamaan yliopistotutkinnon Australiassa. Tutkittavina ilmiöinä olivat Australian opiskeluperäinen maahanmuutto sekä nuorten tekemät arvovalinnat heidän omien kansainvälistymistavoitteidensa saavuttamiseksi. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena puolistrukturoiden haastattelujen avulla seitsemälle vuoden 2020 syys-lokakuussa opiskeleville suomalaisille Australian yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Aineistonkeruun litteroituja haastatteluja analysoitiin teoriaohjaavasti Ecclesin ja Wigfieldin (2002) odotusarvoteorian viitekehyksen pohjalta, josta nostettiin kategoriat käsityksistä, odotuksista onnistumiselle sekä henkilökohtaiset tehtävän arvot ja niihin liittyvät kustannukset. Opiskelijoiden henkilökohtaisista tehtävän arvoista korostuivat hyödyllisyysarvot sekä psykologiset kustannukset ja hinta Australiassa opiskelusta. Vaikka opiskelua Australiassa pidettiin kalliina, sitä pidettiin myös hyödyllisenä. Hyödyllisyysarvoina korostuneet kansainvälisyys, kielitaito tulevaisuuden työelämälle sekä etenkin pidempiaikainen oleskelulupa asumiseen näyttivät merkitsevän huomattavasti opiskelijan valinnalle suorittaa yliopistotutkinto Australiassa. Kolmannen asteen opintojen aloitus näkyi kytkeytyneenä maan viisumisäädöksiin opintojen mahdollistaessa pysyvän oleskeluluvan sekä mahdollisuuden maan kansallisuuteen. Tutkinnon hinta vaikutti osalla opiskelijoista valintaan valita halvempi yliopisto tai opiskeltava ala, vaikka opiskelija olisi halunnut valita toisin. Opiskelijoiden kokemuksista Australiassa oli havaittavissa heidän vahvistunut itsetunto ja minäpystyvyys opinnoissa pärjäämisestä kontrastina heidän asettamiinsa heikkoihin odotuksiin omasta onnistumisestaan. Toisin kuin Ecclesin ja Wigfieldin (2002) odotusarvoteoriassa, haastateltujen opiskelijoiden asettamiin tavoitteisiin Australian opinnoista ei näyttänyt vaikuttaneen opiskelijan lähipiirin odotukset, käyttäytyminen tai heidän asenteensa. Opiskelijoiden lähipiiri saattoi asennoitua hyvinkin vastustavasti Australian opintoja kohtaan, mutta silti opiskelija päätti lähteä opiskelemaan Australiaan. Australian opinnot näyttävät houkuttavan nuoria eksoottisuudellaan, mutta se vaatii opiskelijalta myös vahvaa riskinottokykyä, varallisuutta sekä uskoa omiin kykyihinsä. Australian opinnot voivat toimia opiskelijalle tärkeänä investointina tulevaisuuden kansainvälisen uran ja elämän rakentamiselle Australiassa.This Master's thesis for the Faculty of Educational Sciences at the University of Helsinki researched the expectations and values expressed by Finnish students studying for a university degree in Australia. The study considered the reasons and values named by these students by asking why the students are motivated to complete a university degree in Australia. The phenomena investigated focused on both Australian study-based immigration and the value choices made by the young to achieve their personal internationalization goals. The study was conducted as a qualitative research with semi-structured interviews for seven Finnish degree students studying at Australian universities in September-October 2020. The analysis of the transcribed interviews followed the framework of the expectancy-value theory by Eccles and Wigfield (2002) especially for the categories of perceptions, expectations for success, and subjective task values and associated costs. Of the students' subjective task values, the utility values, expenses and psychological costs of studying in Australia were particularly emphasized. While studying in Australia was considered expensive, it was also considered useful. The emphasis on internationality, language skills for future professional life and, in particular, a longer-term residence permit in the country seemed to be significant factors in a student's choice to pursue a university degree in Australia. Beginning tertiary studies appeared to be linked to the country's visa regulations, with the possibility of a permanent residence permit and eventually the chance for a citizenship. The price of the degree influenced the choices of some students who chose a cheaper university or a field of study, even when they would have preferred otherwise. The students’ experiences in Australia showed growth in self-esteem and self-ability to cope with their studies as a contrast to the initial low expectations they set for their own success. Contrary to Eccles and Wigfield’s (2002) expectancy-value theory, the goals set by the students about studying in Australia did not appear to have been influenced by the expectations, behavior, or attitudes of the student’s family and friends in Finland. Even though they may have been against the student’s choice to study in Australia, the student still decided to pursue it. Australian studies seem to attract young people with their exoticism, but they also require the student to have a strong risk-taking ability, wealth and belief in their own abilities. Australian studies can be an important investment for a student for building an international career and life in Australia.
Subject: Ulkomailla opiskelu
Australia
korkea-asteen koulutus
odotusarvoteoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record